Leader toetused

 

Projekti nimetus: "Sõmeru aleviku elukeskkonna kaasajastamine"

Projekti eesmärk on mitmekesistada ja kaasajastada elukeskkonda Rakvere valla keskuses. Projekti tegevustena laiendatatakse olemasolevat mänguväljakut (Aia 1), rajatakse virgestusväljak (Ristiku 11) ning koerte jalutus- ja mänguplats (Niidumäe).

Toetuse summa: 32 746,86 eurot

 

Projekti nimetus: "Kolme Maaelu Festivali ja seitsme eelürituse korraldamine"

Projekti eesmärk on mitmekesistada elu maapiirkonnas. Maaelu mitmekesistamine toimub festivali ja selle eelürituste raames erinevate võimaluste ja oskuste tutvustamise, mida maapiirkonnas rakendada ning hoida ja väärtustada.

Toetuse summa: 9 996,96 eurot

Maaelufestivali info

Noorootöö projektid

Noorsootöö projektid on leitavad Haridus ja noored alajaotuses.

Euroopa Liidu toetusega projektid

Rakvere-Arkna kergliiklustee rajamine

Rakvere Vallavalitsus sai projekti "Rakvere-Arkna kergliiklustee rajamine" elluviimiseks rahastuse Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

Rajatakse 2,55 km pikkune kergliiklustee 17164 Rakvere-Arkna kõrvalmaantee äärde suurendamaks kergliiklejate osakaalu ettevõtjate teenuste tarbimisel ja töökohtadele liiklusohutuks ligipääsemiseks.

Projekti eesmärk on suurendada jalgrattaga või jalgsi liikujate osakaalu ning tagada teenustele ja töökohtadele parem ligipääs.

Projekti tulemusena on võimaldatud kergliiklejal ohutult liikuda tööle või ettevõtete teenuseid tarbima.

Projekti toetatakse summas 500 000 eurot.

 

Lääne-Viru maakonna kohalike omavalitsuste liikuvusuuringu läbiviimine

Lääne-Virumaa kuus kohalikku omavalitsust (Haljala vald, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru-Nigula vald ja Väike-Maarja vald) esitasid Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK) ühistaotluse „Üldplaneeringu koostamiseks vajalike uuringute ja analüüside" taotlusvooru. Uuringu läbiviimist rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetmest „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" ning omafinantseeringu osa projektis katavad uuringus osalevad partnerid võrdsetes osades oma eelarvetest. 

Eesmärk ja tulemus: Uuringu tulemustega pannakse alus maakonnas avaliku ruumi ning inimeste liikumisharjumuste kujundamisele otstarbekate ja jätkusuutlike lahenduste suunas.
Uuringu tulemused on aluseks avaliku ruumi, liikuvusteenuste ja säästvate liikumisviiside arendamisele. Uuringu andmeid kasutatakse Lääne-Viru maakonna kohalike omavalitsuste üldplaneeringute koostamisel avaliku ruumi ja elanike liikumise (sh ühistranspordi) otstarbekaks ja jätkusuutlikuks korraldamiseks.

Projekti sisu: Lääne-Viru maakonnas koostavad hetkel valla üldplaneeringut kuus kohalikku omavalitsust: Haljala vald, Rakvere vald, Tapa vald, Vinni vald, Viru-Nigula vald ja Väike-Maarja vald. Projekti raames viiakse ühiselt läbi liikuvusuuring, mis annab olulise sisendi nii avaliku ruumi kui ka transpordi paremaks korraldamiseks valdades. Uuringutulemusi kasutatakse sisendina üldplaneeringu koostamisel. Uuringu läbiviimise projektijuht on Viru-Nigula vallavalitsus.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Liidu Sotsiaalfond, Riigi Tugiteenuste Keskus.
Projekti maksumus: selgub täpsemalt pärast lihthanke läbiviimist, toetuse osa on 30 000 eurot.
Projekti periood: 01.11.2019-01.07.2020 (eeldatav abikõlblikkuse tähtaeg).
Lisainfo/hetkeseis: uuringu läbiviija selgitatakse välja lihthankemenetluses.

 

Maakondlik ühisprojekt:  Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal


Projekti algus ja lõpp: 01.03.2017-28.02.2019

Projekti kogumaksumus: 375 675 eurot, millest omafinantseering on 84 611,25 eurot.

Projekti toetanud fond: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames osutatakse kodu- ja tugiisikuteenus, sest toetades koduses keskkonnas erivajadusega inimest on võimalik saavutada tulemusi suundumaks neil või lähedastel väljas poole kodu avatud tööturule või tööturuteenustele. Teenustega soovitakse toetada erivajadustega eakate lähedasi vähendades nende hoolduskoormust ning luues neile võimalusi asuda tööturule. Projekti raames luuaks maakonda 15 tugitöötaja ametikohta, toetamaks erivajadusega inimesi ning suurendades teenuste kättesaadavust.

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Eesmärk ja tulemus:

·       Tugiteenuse arendamine ja kvaliteetse teenuse pakkumine.
·       Maakondlikult vähemalt 120 erivajadusega tööealise või erivajadusega eaka toetamine.
·       6 kuud peale teenuse lõppemist osaleb 30% projektis osalejatest avatud tööturul või saavad erinevaid tööturuteenuseid.

Osutatavad teenused projekti raames:

·       Koduteenus
·       Tugiisikuteenus

Projekti partnerid: Rakke vald, Kunda linn, Väike-Maarja vald, Haljala vald, Vihula vald, Kadrina vald, Tamsalu vald, Laekvere vald, Viru-Nigula vald, Sõmeru vald, Rakvere vald, Rakvere linn, Vinni vald, Tapa vald.

 

Maakondlik ühisprojekt: Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal

Projekti algus ja lõpp: 01.11.2018-31.10.2020

Projekti kogumaksumus: 372 507,36 eurot, millest omafinantseering 93 126,84 eurot

Projekti toetanud fond: Euroopa Sotsiaalfond

Projekti lühikirjeldus: Koduteenuse pakkumisega soovitakse vähendada tööealise inimese hoolduskoormust, mille tulemusel nad saavad siirduda tööturule või jätkata tööturul osalemist. Isikliku abistaja teenuse ja tugiisikuteenuse raames püütakse suurendada tööealiste erivajadustega inimeste tööle saamise võimalusi, tööturule sisenemist või jätkamist. Projekti raames luuakse maakonda 14 tugitöötaja kohta (7 isikliku abistaja ja 7 tugitöötaja kohta).

Toetuse saaja: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Eesmärk ja tulemus:

  • Projekti eesmärgiks on erivajastustega inimeste ja nende lähedaste tööle saamise suurendamine läbi kvalitseetsete teenuste pakkumise.
  • Maakondlikult vähemalt 180 erivajadusega tööealise või erivajadusega eaka toetamine.
  • 6 kuud peale teenuse lõppemist osaleb 30% projektis osalejatest avatud tööturul või saavad erinevaid tööturuteenuseid.

Osutatavad teenused projekti raames:

  • Isikliku abistaja teenus
  • Koduteenus
  • Tugiisikuteenus

Projekti partnerid: Rakvere vald, Haljala vald, Viru-Nigula vald, Kadrina vald, Tapa vald, Väike-Maarja vald, Vinni vald

 

 

Projekt "Lapsehoiukohtade loomine Rakvere vallas" (nr 2014-2020.2.01.002.01.15-0018)

Projekt nr EU50368  "Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee ehitamine" 

Projekti "Sõmeru-Näpi kergliiklustee rajamine" 

Noorsootöö valdkonna projektid: http://www.rakverevald.ee/projektitoo

Projekt "Lapsehoiukohtade loomine Rakvere vallas" (nr 2014-2020.2.01.002.01.15-0018)

Projekt nr EU50368  "Tõrremäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee ehitamine" 

Projekti "Sõmeru-Näpi kergliiklustee rajamine" 

Noorsootöö valdkonna projektid: http://www.rakverevald.ee/projektitoo