Sõmeru vald ja Rakvere vald ühinesid Rakvere vallaks

16.06.21

Vabariigi Valitsuse määrus Rakvere valla moodustamise kohta

Rakvere valla ja Sõmeru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine (Vastu võetud 29.12.2016 nr 170, jõust. 21.10.2017)

21. oktoobril 2017 sündis Rakvere ja Sõmeru valla ühinemisel uus liblikakujuline rõngasvald ümber Rakvere linna. Uue kohaliku omavalitsuse üksuse nimeks sai Rakvere vald. Valla sünnipäevaks loetakse valimistulemuste väljakuulutamisele järgnevat päeva ehk 21. oktoobrit 2017. Valla territoorium moodustub Sõmeru valla ja Rakvere valla territooriumide summana ja valla administratiivpiir kulgeb mööda ühinenud omavalitsusüksuste välispiiri.
Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemise ning nende baasil uue omavalitsusüksuse moodustamisega lõpetatakse ühinevate omavalitsusüksuste kui avalik-õiguslike juriidiliste isikute tegevus. Uus Rakvere vald on kõigi nimetatud ühinenud omavalitsusüksuste õigusjärglane.
Valla sümboolikana kasutatakse Sõmeru valla vappi ja Rakvere valla lippu.

Ühinemislepingu sõlmimine

Rakvere vallavolikogu 14.12.2016 otsusega nr 24 ja Sõmeru vallavolikogu 14.12.2016 otsusega nr 155 kinnitati Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemisleping koos lisadega. Sõmeru vallavolikogu esimees Maido Nõlvak ja Rakvere vallavolikogu esimees Toomas Rajamäe allkirjastasid lepingu pidulikult 21.12.2016 Sõmeru keskusehoones.

Rakvere valla esimese põhimääruse ja arengukava koostaja Ülo Niisuke on koondanud üksjagu materjale ja mälestusi kogumikku „Tammine kodu". Ülo kirjutab: „21. jõulukuu päeval 2016. aastal sõlmiti sõbralik abielu Sõmeru vallaga. Abielu järgselt valiti ühiseks nimeks RAKVERE vald, vahetati lippe ja vappe nagu abiellumisel  sõrmuseid. Nime valikul lähtuti Eesti rahva kombekohaselt ajalooliselt vanemast nimest. See ei olnud „hädaabielu". Pulmapeol ei olnud rikkaid ega vaeseid sugulasi, koos luuakse rikkust veel juurdegi".

 

Valla kaart

 

Rahvaküsitluse läbiviimine

Küsitluse tulemuste protokoll 20.11.2016
Sõmeru Vallavolikogu 30.11.2016 otsus nr 149

Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatakse Sõmeru valla haldusterritooriumil rahvaküsitlus ajavahemikul 14.–20. novembril 2016. Küsitlusel saavad osaleda kõik 16-aastased ja vanemad valimisõiguslikud vallaelanikud.

Küsitluse läbiviimine küsitluspunktides toimub 18. ja 20. novembril 2016, mõlemal päeval kell 9:00 – 17:00. Küsitluspunktid asuvad Sõmeru keskusehoones ja Uhtna Raamatukogus. Elektrooniline küsitlus toimub veebikeskkonna VOLIS kaudu 14.-17. novembril 2016, algusega 14. novembril 2016 kell 00:01 ja lõpuajaga 17. novembril 2016 kell 20:00. Vajalik ID-kaardiga autentimine!

Rahvaküsitluse läbiviimiseks on moodustatud 9-liikmeline komisjon koosseisus:  Helja Roosi (esimees), Ivar Omler; Kati Roosi, Janek Seidelberg, Kersti Nõmme, Tarvo Plotnik,  Krista Mets-Raudla, Inge Pikkoja ja Katrin Moisa.

 

Ühinemise ajakava

Sõmeru valla ja Rakvere valla ühinemise edasine ajakava:

  • Hiljemalt 28.10.2016 avaldada ajalehes rahvaküsitluse kuulutus
  • 01.11.2016 seisuga hääletajate nimekiri
  • Rahva arvamuse välja selgitamine 18. november ja 20. november
  • Elektrooniline hääletamine 14.11.2016 kuni 17.11.2016
  • 30.11.2016 volikogu otsusega rahva arvamuse tulemuste kinnitamine
  • 14.12.2016 volikogu otsusega ühinemislepingu ja lisade kinnitamine

Külakoosolekud

Toimusid ühinemiskoosolekud, kus vallajuhid andsid ülevaate tuleviku vallast ning vastasid küsimustele.

12. oktoobril kell 18.00 Sõmeru keskusehoones (oodatud on Sõmeru, Näpi, Ussimäe elanikud)
13. oktoobril kell 18.00 Lasila põhikoolis
19. oktoobril kell 18.00 Ubja külakeskuses
20. oktoobril kell 18.00 Veltsi lasteaed-algkoolis
26. oktoobril kell 18.00 Uhtna lasteaias
27. oktoobril kell 18.00 Arkna päevakeskuses
2. novembril kell 18.00 Vaeküla külakeskuses
3. novembril kell 18.00 Lepna lastetoas
8. novembril kell 18.00 Rakvere vallamajas
9. novembril kell 18.00 Roodevälja noortekeskuses

Ühised volikogu valimised

15. oktoobril 2017 toimusid uue Rakvere vallavolikogu valimised. Valimistulemus: https://kov2017.valimised.ee/valimistulemus.html#0661

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Sõmeru, Rakvere, Haljala ja Vihula valla ühinemine

20.07.17

Vabariigi Valitsus otsustas valdade sundliitmisest loobuda

Vabariigi Valitsus algatas Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 2017 valitsuse istungi protokolli märgitud otsusega nr 12 punktiga 2.9 haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 alusel haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmise Haljala valla ja Vihula valla ühendamiseks Rakvere valla ja Sõmeru vallaga. Rahandusministeerium esitas asjakohase Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu 15. veebruaril 2017 asjaomastele kohaliku omavalitsuse üksuste volikogudele arvamuse andmiseks.

Vabariigi Valitsus otsustas 6. juuli 2017. a istungil valitsuse istungi protokollilise otsusega haldusreformi seaduse § 9 lõike 9 punkti 1 alusel lõpetada haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse Haljala valla ja Vihula valla ühendamiseks Rakvere valla ja Sõmeru vallaga.

Otsusest tulenevalt jääb kehtima Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 2016 määrus nr 170 „Rakvere valla ja Sõmeru valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine".

Sõmeru vallavolikogu arvamus valdade ühinemise küsimuses

Sõmeru vallavolikogu otsustas mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse ettepanekuga Sõmeru, Rakvere, Haljala ja Vihula valla liitmiseks üheks omavalitsusüksuseks ja taotleda haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamist.

Sõmeru vallavalikogu 10.05.2017 otsus nr 173

Hääletuse tulemused

Rahvahääletus valdade ühinemise teemal on lõppenud! 

Välja anti 340 hääletussedelit ja elektrooniliselt hääletas 270 isikut ning kodus hääletas nelikümmend seitse (47) isikut.

1.      Sõmeru valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks küsitluspunktides 23.04.2017 ja 24.04.2017 toimunud küsitluse tulemused Sõmeru valla ja Rakvere valla ning Haljala valla ja Vihula valla ühinemise küsimuses on :

1.1  Sõmeru valla hääleõiguslike elanike nimekirja oli seisuga 24.04.2017 kantud 2895 isikut, kellest

1.2  arvamust avaldas 610 isikut ehk 21,1% nimekirja kantud isikutest, 78,9% hääleõiguslikes elanike nimekirja kantud isikutest küsitlusel ei osalenud;

1.3  ühinemise poolt oli 7 isikut 2,5% arvamuse avaldajatest, mis moodustab 0,5% hääleõiguslike elanike nimekirja kantud isikutest;

1.4  ühinemise vastu oli 603 isikut 98,9% arvamuse avaldajatest, mis moodustab 20,8% hääleõiguslike elanike nimekirja kantud isikutest.

Komisjoni protokoll

Vabariigi Valitsuse ettepanek nelja omavalitsuse liitmiseks
 

Rahandusministeerium on edastanud Sõmeru vallale ettepaneku ühendada Haljala vald Rakvere vallaga, et  moodustada uus suur omavalitsusüksus, kuhu kuuluvad praegused Sõmeru, Rakvere, Vihula ja Haljala vallad. 

Sõmeru vallavolikogul tuleb hiljemalt 15. maiks 2017 esitada ettepaneku kohta arvamus.

Määruse eelnõu
Seletuskiri

Üks küsimus Allar Jõksile
 

Härra Jõks, kas Sõmeru valla sundliitmine Rakvere, Haljala ja Vihula vallaga on paratamatus, või on midagi võimalik ette võtta?

Allar Jõks: „Rakvere vald st omavahel ühinenud Sõmeru vald ja Rakvere vald vastab haldusreformiseaduses ettenähtud kriteeriumidele - 5000 elanikku. Sellise valla liitmine kriteeriumidele mittevastava Haljala vallaga ehk ühineva  Haljala ja Vihula vallaga on teatud erandlikel juhtudel võimalik. Seaduse kohaselt peab sellisel sundliitmisel arvestama näiteks ajaloolist põhjendatust, mõju transpordi-ja hariduslikule olukorrale jne ning elanike ühtekuuluvustunnet. Kui positiivsed mõjud puuduvad ja elanike ühtekuuluvustunne puudub, siis sundliitmine ei ole lubatav. Elanike ühtekuuluvustunne selgitatakse välja aprillis toimuva rahvahääletusega. Kutsun üles kõiki valla elanikke hääletusel osalema ja avaldama oma arvamust sundliitmise osas. Hääletusel mitteosalemine näitab ükskõiksust, mitte seisukohta. Öeldakse, et kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga." 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Haldusreform

7.12.16

Ühinemisläbirääkimised Rakvere vallaga  
 

Ühinemisläbirääkimiste protokoll Rakvere-Sõmeru 30.11.2016
Ühinemisläbirääkimiste protokoll Rakvere-Sõmeru 05.05.2016 
Ühinemisläbirääkimiste protokoll Rakvere-Sõmeru 07.04.2016 
Ühinemisläbirääkimiste protokoll Rakvere-Sõmeru 03.03.2016 
Ühinemisläbirääkimiste protokoll Rakvere-Sõmeru 21.01 2016 
Ühinemisläbirääkimiste protokoll Rakvere-Sõmeru 03.12.2015 
Ü
hinemisläbirääkimiste protokoll Rakvere-Sõmeru 09.11.2015 

 

Sõmeru vallaga seotud ühinemisettepanekud ja otsused


Vihula Vallavolikogu ettepanek ühinemisläbirääkimiste alustamiseks (11.08.2016 otsus 139)
Haljala vallaga haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisest ja ühinemisttepanekust keeldumine (Sõmeru vvol 24.11.2015 otsus nr 104)

Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise ettepaneku tegemine Rakvere Vallavolikogule (Sõmeru vvol 05.08.2015 otsus nr 96)
Rakvere Vallavolikogu otsus ettepanekuga nõustumise kohta (26.08.2015 otsus nr 19)
Haljala Vallavolikogu ettepanek haldusterritoraailse korralduse muutmise algatamiseks ja ühinemisläbirääkimiste alustamiseks Sõmeru ja Rakvere vallavolikogudega (22.09.201 otsus nr 128)
Kunda Vallavolikogu ettepanek konsultatsioonide alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmise eesmärgil Aseri, Viru-Nigula, Vihula, Haljala ja Sõmeru vallaga (21.09.2015 otsus nr 26)
Volikogu ajutise komisjonina töögrupi moodustamine (Sõmeru vvol 29.09.2015 otsus nr 99)

 

Päevakohane info haldusreformist

 

Omavalitsuste ühinemisega seotud info ja seadusandlus Rahandusministeeriumi veebis
 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV