Uudised ja teated

« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine

Rakvere Vallavallavalitsuse 19.04.2019 korraldusega nr 162 algatati Sõmeru aleviku katlamaja detailplaneering koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Detailplaneering muudab kehtivat Jaanitule katastriüksuse ja lähiümbruse maa-ala detailplaneeringut osaliselt. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1800 m², mis on osa Jaanitule kinnistust (77003:001:0238).

Planeeringu koostamise eesmärk on kinnistu kruntideks jagamine, maa sihtotstarbe muutmine, planeeringuala hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine, ehitiste kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, tuleohutuse tagamine, kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine, müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ning muid keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine

Planeeringualale kavandatakse Sõmeru aleviku hakkepuidul töötava katlamaja rajamist, mille võimsus saab olema  0,7-0,85 MW. Juurdepääsuteedena kasutatakse olemasolevaid juurdepääsuteid Tiigi ja Oja tänavatelt.

Täiendavate uuringute vajadus puudub, kuna katlamaja nominaalne soojusvõimsus jääb alla 300 MW-i, mistõttu ei ole tegemist olulise keskkonnamõjuga.