Ametnikud

27.02.20
 

Ametinimetus

Tegevusvaldkond

Nimi,
vastuvõtuajad            

Telefon/e-post

Haridus                       

Vallavanem Ametiasutuse töö korraldamine, valla esindamine Maido Nõlvak

Tel 329 5940, 527 5488 
maido.nolvak@rakverevald.ee

kõrgem

Abivallavanem

Vee- ja soojamajandus

Viktor Häninen
E 13-15

Tel 329 5942, 527 7233
viktor.haninen@rakverevald.ee

kõrgem
Finantsnõunik Eelarve ja finantsplaneerimine

Reet Keskküla

ETKNR
9-12 ja 13-16

Tel 329 5949
reet.keskkula@rakverevald.ee

kõrgem
Raamatupidamine (TL) Arvete tasumine, väljastamine, sularahaarveldused

Luule Alatsei
Kristel Nõmm
Kaili Ruberg

Tel 322 1888  
Tel 322 1550

luule.alatsei@rakverevald.ee
kristel.nomm@rakverevald.ee
kaili.ruberg@rakverevald.ee

 

 Vallasekretär, andmekaitse spetsialist

Vallavalitsuse ja volikogu istungid, õigusaktid, andmekaitse 

Sirje Veiman
N  9-12 ja 13-16

Tel 327 8262, 5307 7167
sirje.veiman@rakverevald.ee

kõrgem

 Jurist

Personalitöö, töökeskkond, istungite ettevalmistus Eveli Indov


Tel 329 5943
eveli.indov@rakverevald.ee

kõrgem

 Juhiabi 

Avalduste vastuvõtt, dokumendihaldus, arhiiv,
lapse sünni registreerimine, elukoha registreerimise toimingud, tõendite väljastamine,
valla veebileht

Janne Lainjärv
ENR  9-12 ja 13-16

Tel 329 5944
janne.lainjarv@rakverevald.ee

kõrgem


 Arendus- ja   planeerimisspetsialist
 

Üld- ja detailplaneeringud, arengukava,  arendus- ja toetusprogrammid, MTÜde nõustamine Kaire Kullik

Tel 322 0846, 506 9623
kaire.kullik@rakverevald.ee

kõrgem

 Maanõunik

Maakorralduslikud küsimused, aadressandmed, maamaksud

Tiit Mark
E  9-12
N  9-12  ja 13-16

Tel 322 1025
tiit.mark@rakverevald.ee

kõrgem

 Heakorraspetsialist

Heakord, mänguväljakud, raieload, hulkuvad loomad, Tõrma kalmistu haldamine

Maia Simkin
E  9-11

Tel 322 1730, 527 7235
maia.simkin@rakverevald.ee

kõrgem

 Majandusspetsialist 

Teede ja tänavate korrashoid, teederegister, välisvalgustuse hooldamine, lumetõrje

Rainis Tõnnison
N 9-12 ja 13-16

Tel 329 5945, 512 9231
rainis.tonnison@rakverevald.ee

kõrgem
 
 Majandusspetsialist
 
Elamu- ja kommunaalmajanduse küsimused, jooksvad haldus- ja majandusküsimused Janek Seidelberg

Tel 329 5945, 529 0230
janek.seidelberg@rakverevald.ee

kutsekeskharidus
 Keskkonnakaitsespetsialist Loodushoid, jäätmed (ametikoht on täitmata)    

 Ehitusjärelevalve insener

Ehitus- ja kasutusload, kaeveload, projekteerimistingimused, ehitisregister, ehitusjärelevalve

Inge Liivak
E  9-11
N 9-12 ja 13-16

Tel 329 5947
inge.liivak@rakverevald.ee

kõrgem

 Sotsiaalnõunik

Sotsiaaltoetused ja -teenused, hooldekodusse paigutamine, eestkoste seadmine täisealisele isikule

Anneli Saaber
E 9-11
N 9-12  ja 13-16

Tel 329 5948, 528 3430
anneli.saaber@rakverevald.ee

kõrgem

 
 Sotsiaaltööspetsialist

Sotsiaaltoetused ja -teenused Mirje Reinumäe

E 9-11
N 9-12  ja 13-16
Puhkusel 25.02.-02.03.2020

Tel 327 8264, 528 8686
mirje.reinumae@rakverevald.ee

kõrgem


 Kultuurinõunik 

Kultuuri- ja vaba aja tegevused,  üritused ja huviringid, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine,
Sõmeru päevakeskuse tegevus

Siiri Saarmets

Tel 322 1021, 5336 4604
siiri.saarmets@rakverevald.ee

kõrgem

 
 Lastekaitsespetsialist 

Lastekaitsealased küsimused, koolikohustuse täitmise jälgimine, töö eestkoste- ja asendushooldusperedega

Kaire Hahndorf
Puhkusel 25.-27.02.2020

Tel 329 5946, 520 7013
kaire.hahndorf@rakverevald.ee

kõrgem
 Haridusnõunik Valla hariduselu, huvihariduse- ja noorsootöö juhtimine ning korraldamine, õpilasliinid Monica Jaanimets

Tel 322 1132, 5866 4670
monica.jaanimets@rakverevald.ee

kõrgem

 Noorsootööspetsialist 

Noorsootöö, noorte huvitegevus, laagrid, ühisüritused, projektitöö, üldkasulikule tööle suunatud alaealiste juhendamine

Piret Laidroo 
Vastuvõtt kokkuleppel
Sõmeru Noorte Loodus- ja Tehnikamajas
aadressil Kooli 2a Sõmeru 

Tel 5302 1521
piret.laidroo@rakverevald.ee

kõrgem
Spordi- ja tervisedenduse spetsialist (TL) Sporditöö, tervisedendus, turvalisus, spordiürituste korraldamine Siiri Kohver

Tel 5301 9590
sport@rakverevald.ee
siiri.kohver@rakverevald.ee

 


Kultuuritöötaja (TL)

Sõmeru päevakeskuse tegevus, ürituste korraldamine, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine

(täitmata ametikoht)

 

 

IT-nõunik (TL) IKT arendamine Mario Mikvere

Tel 327 8266, 515 3752
mario.mikvere@rakverevald.ee

 kõrgem


Ametnike palgaandmed on avalikustatud Avaliku teenistuse veebilehel.

*TL - töölepingu alusel töötav

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV