Uudised ja teated

« Tagasi

Algatati Tõrma küla arendusala kinnistute detailplaneering

Rakvere Vallavallavalitsuse 26.06.2019 korraldusega nr 268 algatati Tõrma küla arendusala kinnistute detailplaneeringu koostamine ja kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 22,7 ha.

Planeeringu koostamise eesmärk on planeeringualale mitmekesise elamupiirkonna, ärihoonete ja äri- ning elamu segafunktsiooniga hoonete rajamine. Planeeringuga jagatakse kinnistud transpordi-, elamu-, äri- ja segafunktsiooniga jmt kruntideks, määratakse ehitusõigus ja hoonestusalad ning tehnovõrkudele ja avalikele teedele juurdepääsuteede asukohad.

Täiendavate uuringute vajadus puudub, kuna tegemist ei ole olulise keskkonnamõjuga. Detailplaneeringu koostamise algatamise ja KSH algatamata jätmise korraldusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Rakvere Vallavalitsuses Kooli tn 2, Sõmeru alevik.

Menetluses olevate detailplaneeringute materjalidega on võimalik tutvuda Rakvere valla veebilehel: https://www.rakverevald.ee/detailplaneeringud.