Uudised ja teated

« Tagasi

Taaravainu küla, Kuivajõe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetati

Rakvere Vallavalitsuse 17.07.2019 korraldusega nr 295 lõpetati Taaravainu küla, Kuivajõe kinnistu detailplaneeringu koostamine, mis algatati Rakvere Vallavalitsuse 16.11.2017 korraldusega nr 363.

Detailplaneeringu eesmärgiks oli teostada krundijaotus, määrata ehitusõigus ja hoonestusala, sihtotstarbe muutmine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine ning muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste määramine.

Planeeringuala oli kavandatud jagada kolmeks krundiks juurdepääsuga Rakvere-Jõepere teelt läbi Tee kinnistu - ärimaa, tee ja tänava maa ning kergliiklusmaa. Ärimaa krundile oli kavandatud määrata ehitusõigus kuni 3-korruselise lamekatusega ärihoone püstitamiseks. Parkimine oli kavandatud lahendada krundisiseselt 80-kohalises parklas ning hoonestusalal hoonete juurde planeeritavates parklates. 

Detailplaneeringu koostamine lõpetati kinnistu omaniku avalduse alusel. Kuivajõe kinnistu detailplaneeringu koostamine algatatakse uue menetlusena kehtiva planeerimisseaduse järgi.

Menetluses olevate planeeringutega on võimalik tutvuda Rakvere valla veebilehel: https://www.rakverevald.ee/detailplaneeringud