Uudised ja teated

« Tagasi

Sõmeru aleviku katlamaja detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Rakvere Vallavalitsuse 09.10.2019 korraldusega nr 411 võeti vastu Rakvere vallas Sõmeru aleviku katlamaja detailplaneering ning suunati see avalikule väljapanekule perioodil 28.10.2019-11.11.2019.
 
Detailplaneering muudab kehtivat Jaanitule katastriüksuse ja lähiümbruse maa-ala detailplaneeringut osaliselt. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 1800 m2.
 
Detailplaneeringu eesmärgiks on Sõmeru aleviku kaugküttevõrgu soojatarbe tagamiseks uue katlamaja rajamine maksimaalse võimsusega 1 MW. Detailplaneeringuga nähakse ette Jaanitule kinnistu jagamine ja katlamaja hoone rajamiseks tootmismaa sihtotstarbega krundi moodustamine, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine. Lisaks ka rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitise ehituslike ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete, kujade ja kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine, müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ning muid keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine.
 
Planeeringuala asub Sõmeru alevikus Jaanitule kinnistul, mis asub Haljala uuringuväljal.
 
Avaliku väljapaneku materjalid on paberkandjal kättesaadavad Rakvere vallamajas ja Sõmeru raamatukogus. Elektrooniliselt on võimalik materjaliga tutvuda Rakvere valla veebilehel www.rakverevald.ee/detailplaneeringud