Uudised ja teated

« Tagasi

Kehtestati Sõmeru aleviku katlamaja detailplaneering

Rakvere Vallavalitsuse 13.11.2019 korraldusega nr 463 kehtestati Sõmeru aleviku katlamaja detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Sõmeru aleviku kaugküttevõrgu soojatarbe tagamiseks uue katlamaja rajamine maksimaalse võimsusega 1 MW.

Planeeritav kinnistu moodustatakse Jaanitule katastriüksuse jagamise teel. Krundi pindala on 1647 m², maakasutuse detailplaneeringu järgne sihtotstarve on 100% tootmishoone maa ja katastri sihtitstarve on 100% tootmismaa. Krunt planeeritakse katlamaja teenindamiseks. Krundile on lubatud ehitada üks hoone (katlamaja) ehitusalase kogupinnaga kuni 300 m². Hoone maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast katuseharjani on kuni 8 m, korruselisus kuni 1.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine ei ole vajalik, kuna katlamaja nominaalne soojusvõimasus jääb alla 300 MW-i, mistõttu ei ole tegemist olulise keskkonnamõjuga.

Detailplaneering võeti vastu Rakvere Vallavalitsuse 09.10.2019 korraldusega nr 411. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus perioodil 28.10.2019-11.11.2019. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Rakvere Vallavalitsuses või valla veebilehel www.rakverevald.ee/kehtestatud-planeeringud