Uudised ja teated

« Tagasi

Ussimäe küla, Pääsususilma kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Rakvere Vallavalitsuse 06.11.2019 korraldusega nr 446 suunati Ussimäe küla, Pääsusilma kinnistu detailplaneeringu eskiis avalikule väljapanekule ajavahemikul 25.11.2019-27.12.2019 Rakvere vallamajas ja Sõmeru raamatukogus.

Detailplaneeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut, kuna planeeringualal puudub kehtiv üldplaneering.

Detailplaneeringuala asub Rakvere vallas, Ussimäe küla lääneosas. Planeeringu ala, pindalaga 4,74 ha, hõlmab Pääsusilma kinnistut. Olemasolev maakasutuse sihtotstarve on 100% ärimaa. Planeeritav maa-ala piirneb idast Rakvere linna Tuleviku tänav L2 ja põhjast Tuleviku tänav L3 kinnistuga. Ida poole jääb Vaskussi tänav L4 ja lõuna poole Ussimäe tänava kinnistu. Planeeringuala piirneb veel lõunast Ussimäe küla elamupiirkonnaga.

Planeeringuga kavandatavate hoonete puhul on tegemist ärihoonetega, sh kaubanduskeskuse hoonega. Planeeritud tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale elukeskkonnale ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Detailplaneeringu eskiisi materjalidega on elektrooniliselt võimalik tutvuda valla veebilehel www.rakverevald.ee/detailplaneeringud