Uudised ja teated

« Tagasi

Avatud on projekti ,,Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ kolmas taotlusvoor, 2020

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Projekti taotlusvoorudes esitatud ja vastavaks tunnistatud taotlustele saadud rahastusega on teostatud Rakvere vallas kohandused nelja liikumispuudega isiku kodudes. 2020 a. avanenud kolmandas taotlusvoorus on Rakvere vallal võimalus osaleda veel ühe kodu kohanduse teostamiseks. Puudega isikutel, või nende eestkostjatel, kes soovivad selle projekti raames taotlemisel osaleda, palume esitada taotlus Rakvere Vallavalitsusele hiljemalt 01.05.2020. Vastavaks tunnistatud taotluste hulgast valib komisjon välja kohandust vajava kodu, kes saab projektist tuleneva ühikuhinna järgse rahastuse.

Toetuse eraldamist reguleerib Rakvere Vallavolikogu 12.09.2018 määrus nr 18 "Puudega isikule eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord", mille järgi:

taotlejaks saab olla puudega isik, kelle eluruumi kohandatakse tema puudest tuleneva erivajaduse tõttu. Puudega isiku eluruumi kohandamise all mõistetakse

 • liikuvusega seotud toimingute (püsti, pikali ja istuma saamine, treppidest üles ja alla liikumine, ustest ja väravatest sisse ja välja liikumine) parandamiseks,
 • hügieenitoimingute (pesemis- ja tualetitoimingud) parandamiseks;
 • köögitoimingute (toiduvalmistamine, söömine ja joomine) parandamiseks.

Rakvere vallavalitsusele esitatud kirjaliku taotlusele tuleb lisada järgnevad andmed:

 1. kohanduse saaja isikuandmed ja kontaktandmed ja nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
 2. kohandatava eluruumi aadress;
 3. planeeritava kohandamise põhjendus ja planeeritavate tööde kirjeldus;
 4. taotletava toetuse eelarve;
 5. korteriühistu nõusolek, kui kavandatakse kohandust väljaspool taotlejale kuuluva eluruumi reaalosa;
 6. eluruumi omaniku kirjalik nõusolek eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei ole kohandatava eluruumi omanik;
 7. taotleja ja tema pereliikmete majanduslikku seisundit tõendavad dokumendid;
 8. kui teenusele, asjale või ehitustööle ei ole sotsiaalkaitseministri määruse lisaga kehtestatud standardiseeritud ühikuhinda, tuleb esitada töö ja materjali hinnapakkumise. Kui teenuse, asja või ehitustöö eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem ning tellija on kohanduse saaja, esitada vähemalt kaks hinnapakkumist.

Toetuse taotlus peab vastama meetme eesmärkidele, olema põhjendatud ja kuluefektiivne. Toetuse taotlejal peab olema suutlikkus töö ellu viia.

Täpsemat infot taotluse esitamise kohta saab Rakvere Vallavalitsusest tel 3295948; 5283430