« Tagasi

Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek

Roodevälja küla, Terminali tee 12 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimub perioodil 22.10.-21.11.2018 Rakvere vallamajas ja Sõmeru raamatukogus.

Elektrooniliselt on avalikul väljapanekul olevate dokumentidega võimalik tutvuda Rakvere valla veebilehel: https://www.rakverevald.ee/menetlemisel-planeeringud

Planeeritav ala on 2,8 ha ning see asub Lääne-Virumaal, Rakvere vallas, Roodevälja külas Terminali tee 12 kinnistul (katastritunnus 77004:001:0053).

Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-ala kruntideks jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusala piiritlemine, ehitusõiguse määramine tootmis- ja laohoonele, ehitistele olulisemate arhitektuurinõuete seadmine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha lahendamine, heakorra nõuete kehtestamine, liiklusskeemi koostamine, kuritegevuse riskide ennetamine.

Kavandatav tegevus planeeringualal on ohtlike jäätmete vastuvõtmine, nendest taaskasutamisele eelnev jäätmesegude koostamine või jäätmete segamine ja jäätmesegude turustamine eesmärgiga nende energiakasutamiseks.

Arendaja kavandab ehitada 2 hoonet, kus toimub ohtlike jäätmete mahalaadimine, ümbertöötlemine ja jäätmesegude väljastamine. Laohoone on koridori kaudu ühendatud tootmishoonega. Ettevõtte prognoositav võimsus on kuni 29 500 tonni aastas. Tavapärane ohtlike jäätmete vastuvõtt käitises toimub tööpäeviti 8-17, kokku keskmiselt 2080 tundi aastas. Tööprotsessid toimuvad 365 päeva aastas.

Märkused ja ettepanekud esitada kirjalikult hiljemalt 21.11.2018 aadressil vallavalitsus@rakverevald.ee.

Märkuste ja ettepanekute laekumise korral toimub Rakvere vallamajas avalik arutelu 21.11.2018 algusega kell 17:00.