« Tagasi

Ametlik teadaanne AS Rakvere Vesi vee erikasutusloa muutmise menetluse kohta

Rakvere Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel.

Rakvere Vallavalitsus teatab, et Aktsiaselts Rakvere Vesi (registrikood: 10268413, aadress: Tallinna 5a,  Rakvere linn, Lääne-Viru maakond, 44306) 27.11.2020 esitatud vee erikasutuse keskkonnalubade nr L.VV­/332434, nr L.VV/331731, nr L.VV/330629, nr L.VV/328140, nr L.VV/327362 ja nr L.VV/327393 muutmise taotlused on võetud menetlusse.

Keskkonnalubade muutmist taotletakse puurkaevudele lubatud veevõtu tähtaja pikendamiseks kuni ümberhinnatud  põhjaveevarude tähtaja lõppemiseni ehk kuni 31.12.2050.

Ettevõtte põhitegevusalaks on elanikele kvaliteedinõuetele vastava joogivee teenuse osutamine ja nõuetele vastavalt reovee puhastamine.

Teenust osutatakse Lääne-Viru maakonnas, Rakvere vallas Veltsi külas, Lepna alevikus, Uhtna külas, Sõmeru alevikus, Arkna külas, Ubja külas ja Rakvere linnas asuvatele puurkaevudele.

Vee erikasutus keskkonnalubade taotlustega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) sisestades keskkonnalubade taotlused ja menetlused otsingusse (leitav menüüst – KESKKONNALOAD) kirja numbri DM-112400, DM-112399-1, DM-112392-1, DM-112398-1, DM-112394-1 ja DM-112393-1.

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile vallavalitsus@rakverevald.ee või postiaadressile Kooli 2, Sõmeru alevik, 44305 Lääne-Virumaa.

Keskkonnaloa otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.