« Tagasi

Geoloogilise uuringu loa välja andmise teade

Rakvere Vallavalitsus teatab, et Päide Liiv OÜ (registrikood: 14856070) (aadress Kiigemäe, Päide küla, Rakvere vald, Lääne- Viru maakond 44418) taotluse alusel anti 16.12.2020 korraldusega nr DM-111030-6 geoloogilise uuringu luba nr L.MU/509206 Veltsi II uuringuruumis geoloogilise uuringu tegemiseks.

Veltsi II uuringuruum asub Lääne-Viru maakonnas Rakvere vallas Päide külas eraomandisse kuuluval Kiigemäe maaüksusel (katastritunnus 66101:001:0194). Uuringuruumi teenindusala pindala on 1,97 ha. Geoloogiline uuringu eesmärk on täpsustada uuringuruumis esineva maavara lasumistingimusi, kvaliteeti ja kogust. Uuritavateks maavaradeks on ehitus- ja täiteliiv ning ehitus- ja täitekruus. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 8 puurauku ja kuni 8 kaeveõõnt.

Geoloogiline uuring viiakse läbi puurmasinaga puuraukude rajamise teel (nn tigupuurimisega). Uuringu käigus mõõdetakse puuraukude suudmete kõrgused instrumentaalselt ning teostatakse uuringuruumi teenindusala topograafiline mõõdistamine. Uuringuruumis plaanitakse rajada 6 puurauku (läbimõõt kuni 135 mm) proovide võtmiseks. Kaks puurauku on planeeritud reserviks, et oleks vajadusel võimalus selgitada maavara levikut keerulisema geoloogilise ehitusega aladel. Seega rajatakse uuringuruumi piires kuni 8 puurauku. Puuraukude omavahelised kaugused ei ületa 200 m. Juhuks kui peaks selguma, et uuringuruumis on kruusa sisaldus nii suur, et seda puurida ei ole võimalik, saaks uuringut jätkata kaevandite rajamisega. Seda aga juhul, kui kruus ei levi liialt sügaval, sest ekskavaatori kaevesügavus on tüüpiliselt kuni 6 m. Seega on käesolevas taotluses arvestatud ka kuni 8 kaevandi (läbimõõt ca 1,5x2 m) rajamisega.

Arvestades kasuliku kihi paksusi ning reljeefi kõikumist uuringuruumi teenindusmaa piires on uurimissügavus kuni 15 meetrit. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: terastikulise koostise määramine, füüsikalis-mehaanilised katsed, topograafiline mõõdistamine ja veetaseme mõõtmine kaevandites. Kui geoloogilise uuringu tulemusel kinnitatakse alal maavara aktiivne tarbevaru, soovib Päide Liiv OÜ taotleda sinna kaevandamisõigust. Loa kehtivusaeg on 3 aastat.

Loale kanti järgmised täiendavad tingimused:
1. Veltsi II uuringuruumis geoloogilise uuringu läbiviijal tuleb teavitada e-posti teel uuringuruumi asukoha kohaliku omavalitsuse üksust välitööde läbiviimisest vähemalt 14 kalendripäeva ette.
2. Peale Velsti II uuringuruumi geoloogilise uuringu aruande valmimist esitada see ka uuringuruumi asukoha kohaliku omavalitsuse üksusele.

Dokumentidega on võimalik tutvuda Rakvere Vallavalitsuses, Kooli 2, 44201 Sõmeru.

Digitaalselt on dokumendid kättesaadavad keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS .