« Tagasi

Algatati Sõmeru aleviku Niidumäe kinnistu detailplaneering

Rakvere Vallavalitsuse 03.02.2021 korraldusega nr 49 algatati Sõmeru aleviku Niidumäe kinnistu detailplaneeringu koostamine ja kinnitati lähteülesanne ning 03.02.2021 korraldusega nr 50 jäeti algatamata keskkonnamõhu strateegiline hindamine oluliste keskkonnamõjude puudumise tõttu.

KSH algatamata jätmise otsusele eelnes eelhinnang KSH koostamise vajaduse osas. Keskkonnaamet nõustus eelhinnangu aruande järeldusega, et ei selgunud keskkonnamõjusid, mis oleks KeHJS §2² mõistes olulised.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, hoone ja rajatiste toimimiseks vajalike tehnosüsteemide ja juurdepääsutee asukohtade määramine jm kaasnevate detailplaneeringu ülesannete lahendamine. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 13,5 ha.

Detailplaneeringu lahendus ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringualal kavandatakse välja arendada Sõmeru aleviku tervise- ja suusarajal asuv mäenõlv, mida saaks kasutada nii kelgu- kui suusamäena.

KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäevadel Rakvere Vallavalitsuses Kooli tn 2, Sõmeru alevik. Detailplaneeringute materjalidega on võimalik elektrooniliselt tutvuda Rakvere valla veebilehel: www.rakverevald.ee/algatamine-ja-menetlemine