« Tagasi

Aktsiaselts OG Elektra Tootmine keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Rakvere Vallavalitsus teatab, et Aktsiaselts OG Elektra Tootmine (registrikood: 10631339) (aadress Keskuse, Tobia küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond) poolt esitatud taotluse alusel on Keskkonnaametil valminud muudetud keskkonnaloa nr L.ÕV/321524 eelnõu ja keskkonnaloa nr L.ÕV/321524 muutmise korralduse eelnõu.

Aktsiaselts OG Elektra Tootmine põhitegevuseks on liha- ja linnulihatoodete ning saia ja leiva tootmine. Statsionaarseid heiteallikaid on kuus: katlamajade ja logistikakeskuse korstnad. Kütusena kasutatakse aastas kuni 2 000 tonni puidujäätmeid ja 2 191,30 tuh m3 maagaasi. Ettevõtte tootmisterritoorium ei asu kaitse- ega hoiualal, Natura 2000 linnu- ega loodusalal, kaitstavad loodusobjektid territooriumil puuduvad.

Ettevõte vajab keskkonnaluba keskkonnaministri 14.12.2016 määrusele nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba1" § 3 lg 1 järgi, mille kohaselt on õhusaasteluba nõutav, kui põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel on 1 MWth või suurem. Antud käitises on kasutusel neli 1,11 MWth kuni 2,30 MWth nimisoojusvõimsusega põletusseadet.

Ettevõtte tegevus ei kuulu KeHJS § 6 lg 1 oluliste tegevuste nimistusse, mille puhul on keskkonnamõjude hindamine kohustuslik.

Ettevõtte tegevus kuulub KeHJS § 6 lg 2 p 1 prim 3 nimetatud valdkonda, kuid ei ole nimetatud määruses nr 224. Samuti ei ole tegemist KeHJS § 6 lg-s 2 prim 1 nimetatud tegevusega.

Lähtudes eelnevast ja Aktsiaseltsi OG Elektra Tootmine poolt kavandatavast tegevusest, ei ole KMH algatamine kohustuslik, samuti ei ole vaja anda eelhinnangut vastavalt KeHJS § 6 lg 2 prim 3 ega kaaluda KMH vajalikkust.

Eelnõude, loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/.

Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/.