« Tagasi

Verston OÜ geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmise teade

Rakvere Vallavalitsus avaldab teadaande maapõueseaduse (MaaPS) § 30 lõike 4 alusel.

Rakvere Vallavalitsus teatab, et Verston OÜ (registrikood: 11947047) (aadress Valukoja tn 8/2, Tallinn, Harju maakond) poolt 30.08.2021 esitatud Veltsi V uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 30.08.2021 numbriga DM-116881-1) on Keskkonnaameti poolt menetlusse võetud. Korrigeeritud taotlus esitati 09.09.2021 (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS 09.09.2021 numbriga DM-116881-3).

Geoloogilise uuringu luba taotletaks Lääne-Viru maakonnas Rakvere vallas Päide külas eraomandisse kuuluval Aksli (registritunnus 66201:001:0715, maatulundusmaa 100%) kinnistul. Taotluse juurde on lisatud maaomaniku nõusolek taotletavaks tegevuseks.

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 2,22 ha. Geoloogiline uuring viiakse läbi eesmärgiga uurida kinnistu väärtust mäetööstusmaana. Kui geoloogilise uuringu tulemusel kinnitatakse alal maavara aktiivne tarbevaru, soovib Verston OÜ taotleda sinna kaevandamisõigust.

Geoloogilise uuringu käigus planeeritakse rajada kuni 15 puurauku ja kuni 15 kaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 15 meetrit. Arvestades geoloogilist ehitust ja eeldatava maavara omadusi, siis tehakse geoloogiline uuring puurmasinaga puuraukude rajamise teel. Juhul kui kasulik materjal on kõrgendatud kruusasisaldusega ja puurimine ei ole seetõttu võimalik, planeeritakse uuringuruumi kaevandid. Geoloogilise uuringuga on kavas selgitada uuringuruumis kaevandamisväärse maavara olemasolu ja piiritleda selle levik, selgitada selle peamised lasumistingimused, kasuliku kihi paksus ja hüdrogeoloogilised tingimused. Rajatud uuringupunktides määratakse materjali paksus, kirjeldatakse maavara ja selle lamami setteid. Kogu kasuliku kihi ulatuses võetakse proovid litoloogiliste erimite kaupa laboratoorseteks määranguteks. Uuringupunktidest võetakse proovid, millest tehakse laborianalüüsid (terastikulise koostise määramine, liiva filtratsiooni omadused). Hüdrogeoloogiliste tingimuste selgitamiseks mõõdetakse puuraukudes/kaevandites põhjavee tasemed. Rajatud puuraukude/kaevandite suudmete kõrgused mõõdetakse instrumentaalselt ning uuringuruumi teenindusala ja seda ümbritseva 40 m laiuse maa-ala kohta koostatakse instrumentaalmõõdistamise alusel topograafiline plaan.

Uuringu teostaja on OÜ Inseneribüroo STEIGER (registrikood: 11206437, aadress: Männiku tee 104, Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond). Taotletava loa kehtivusaeg on 3 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda eelneval etteteatamisel (5656 4094) lähimas Keskkonnaameti büroos.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Narva mnt 7a, 10117 Tallinn..

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest teavitab  Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.