« Tagasi

AS HKScan Estonia keskkonnakompleksloa menetlemise teade

Rakvere Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel.

Rakvere Vallavalitsus teatab, et AS HKScan Estonia (registrikood: 10156832) (aadress Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Roodevälja küla, 44207) esitatud keskkonnakompleksloa nr L.KKL.LV-39525 muutmise taotlus on Keskkonnaameti poolt võetud menetlusse. AS HKScan Estonia tegeleb Rakvere lihakombinaadis loomade tapmisega tapamajades, mille tootlikkus on üle 50 tonni rümpasid ööpäevas ning toidu töötlemisega loomsest toormest (v.a
piim), mille tootlikkus on üle 75 tonni valmistoodangut ööpäevas.

AS HKScan Estonia taotleb kompleksloa muudatust, et ettevõtte tegevus viia kooskõlla atmosfääriõhu kaitse seaduse ja selle rakendusaktide nõuetega jm keskkonnaalaste õigusaktidega. Lisaks soovib ettevõte lisada kompleksloa koosseisu uue heiteallika – termaalõlikatla ja võtta kasutusele alternatiivsed kütused, milleks on põlevkiviõli ja LPG. Samuti soovib ettevõte kompleksloalt eemaldada kaks 16,3 MWth katelt.

Keskkonnakompleksloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti või digitaalselt.

Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pikk 20a, 80011 Pärnu.

Keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.