« Tagasi

OÜ Kohala SF keskkonnakompleksloa muutmismenetluse teade

Rakvere Vallavalitsus avaldab teadaande keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 4 alusel.

Keskkonnaamet edastas Rakvere Vallavalitsusele teate Osaühing Kohala SF (registrikood: 10338384) (aadress Valgemaja, Kohala küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond, 44215) 21.12.2022 esitatud keskkonnakompleksloa nr 300533 muutmise taotlus nr T-KL/1013373-2 menetlusse võtmise kohta.

Kompleksloa muutmise põhjuseks on Kohala lüpsifarmi rekonstrueerimine ja laiendamine ning selles ülesseatud tootmisvõimsuse suurendamine I etapis kuni 1014 lüpsilehma, 475 mullika ja 250 vasika kohani. Selleks planeeritakse rajada juurde uued silohoidlad, söödaküünid, uus lüpsiplats, vabapidamislaut, kaks uut tahesõnnikuhoidlat.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kontorites üle Eesti, e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või telefonil 662 5999..
Taotlus on digitaalselt kättesaadav keskkonnaotsuste infosüsteemis https://kotkas.envir.ee/dokument/DM-121928-8

Kuni keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu. 

Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

 

Foto: pexels.com