Rakvere Vallavalitsuse 17.07.2019 korraldusega nr 296 kinnitati hajaasustuse programmist toetuse saajate nimekiri koos eraldatava toetuse summaga ning otsustati sõlmida toetuslepingud alljärgnevate taotlejatega:

Toetuse saaja Projekti nimetus Toetuse suurus (eurodes)
Eva-Liina Pruler Jõekalda tee 5 joogi- ja tarbevee kvaliteedi parendamine 1033,14
Arvo Moor Jäätma küla, Türkeli kinnistu veesüsteemi puhastusseadmete paigaldamine 1394,00
Marek Raid Puurkaevu ja veevarustussüsteemi rajamine Kasevälja kinnistule, Mädapea külas, Rakvere vallas 3186,25
Leena Rubinova Papiaru küla, Helmi kinnistu veesüsteemid 2576,00
Envar Vilepill Vilepilli, Sämi küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa - veevarustussüsteemid 1492,59
Peeter Raudla Kalamehe, Sämi-Tagaküla, veevarustus-puurkaev 3501,42
Üllar Ant Viluõue kanalisatsioonisüsteemi rajamine 2122,56
Evald Heile Päide küla, Lepiku kinnistu kanalisatsioonisüsteem 4056,00
Aili Villak Kogumismahuti paigaldamine Jaama 8 kinnistule 2010,00
Taimo Tamm Lepna aleviku, Kiviaia kinnistu kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine 4333,30
Ants Kangur Karunga küla, Järvemäe talu juurdepääsu tee remont 2650,76

 

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusvoor

Toetuse taotlusi saavad esitada Rakvere valla elanikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2019.

Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:

1) veevarustussüsteemid;
2) kanalisatsioonisüsteemid;
3) juurdepääsuteed;
4) autonoomsed elektrisüsteemid.

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast, mis on kuni 67% konkreetse toetusprojeki abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33%.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt. Ühe valdkonna jaoks on ühel majapidamisel programmist võimalik toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Rakvere valla elanike taotlusi võetakse vastu 11. märtsist kuni 13. maini.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2020.

Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad ka Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) veebilehel.

Rakvere valla poolsed programmi kontaktisikud on:
Viktor Häninen, viktor.haninen@rakverevald.ee, 329 5942, 527 7233
Kaire Kullik, kaire.kullik@rakverevald.ee, 322 0846, 506 9623
 

Rakvere Vallavalitsus seadis oma 27.02.2019 korraldusega nr 85 hajaasustuse programmi valdkonnad järgmisesse prioriteetsuse järjekorda :

  • prioriteet nr 1 – veesüsteemid
  • prioriteet nr 2 - kanalisatsioonisüsteemid
  • prioriteet nr 3 – juurdepääsuteed
  • prioriteet nr 4 - autonoomsed elektrisüsteemid

Toetuste taotluste hindamiseks moodustati komisjon koosseisus: Viktor Häninen (esimees), Kaire Kullik, Rainis Tõnnison, Janne Lainjärv, Anneli Saaber.

Programmi eelistatud sihtrühmi ei ole Rakvere vallas määratud.
 

Hajaasustuse programmi määrus

Taotlusvormid:
Taotlusvorm
Projekti eelarve
Garantiikirja näidis
Taotluse lisa (vali oma taotluse valdkonnale vastav lisa): Veesüsteemid / kanalisatsioonisüsteemid / Juurdepääsuteed / Autonoomsed elektrisüsteemid

Arvutamise abimees

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks (Keskkonnaministeerium/KIK 2015)

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine (Marit Ristal, Keskkonnaministeerium, projektide büroo peaspetsialist- slaidiesitlus 23.03.2018)