Kaeveload

4.08.20
 

Kaevelubade väljastamise kord on kehtestatud valla kaevetööde eeskirjasEeskirja sätteid ei kohaldata kaevetöödele eraomandis oleval kinnisasjal, mille suhtes puudub avalik huvi.

 

Kaeveloa vormikohase taotluse esitab vallavalitsusele kaevamisest huvitatud isik või kaevetöö tegija. Kaevetöid võib teha loal märgitud kohas ja ajal. Ehitamisega seotud kaevetöid tohib teha vastavalt ehitusprojektile ja selle alusel väljastatud ehitusloale või kirjalikule nõusolekule. Väiksemateks kaevetöödeks tuleb kaeveloa taotlusele lisada kaeveala asendiplaan, millel on tähistatud kaeviku asukoht.