Raieloa taotlemine

2.03.23

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud) tohib raiuda kohaliku omavalitsuse poolt antava raieloa alusel.

 

Kinnistu omanik esitab loa saamiseks raieloa taotluse.

 

Tiheasustusaladeks loetakse Sõmeru valla üldplaneeringuga määratletud tiheasustusega alasid ning Rakvere valla üldplaneeringuga määratletud kompaktse asustusega alasid. 

 

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord 

 

Info:

Minna Õunap

heakorraspetsialist 

tel 322 1730, 5389 1930

e-post: minna.ounap@rakverevald.ee