Kehtiv üldplaneering - Rakvere valla üldplaneering

 

Endise Rakvere valla üldplaneeringu eesmärk on on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutusja ehitustingimuste seadmiseks.