Sotsiaalteenused

Rakvere valla elanikul on õigus vajaduse tekkimisel taotleda sotsiaalteenuseid, mis on sätestatud määrusega Rakvere valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord. 

Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitab isik või tema esindaja vallavalitsusele vormikohase avalduse ja vajadusel täiendavad dokumendid, mis on vajalikud abi saamise õiguse väljaselgitamiseks (kulutusi ja perekonna sissetuleku suurust tõendavad dokumendid; tõend Eesti Töötukassas arveloleku kohta; arstliku ekspertiisi otsus puude kehtivuse kohta, rehabilitatsiooniplaan, tõendus elatise saamise või mittesaamise kohta ning vajadusel muud tõendid või dokumendid).

 

Sotsiaalteenuste liigid

1) koduteenus
2) väljaspool kodu (näit. hooldekodus) osutatav üldhooldusteenus
3) tugiisikuteenus
4) täisealise isiku hooldus
5) isikliku abistaja teenus
6) varjupaigateenus
7) turvakoduteenus
8) sotsiaaltransporditeenus
9) eluruumi tagamine
10) võlanõustamisteenus
11) asendushooldusteenus
12) järelhooldusteenus