Hooldekodusse paigutamine

6.06.22

Rakvere vallas pakub üldhooldusteenust vallavalitsuse hallatav Uhtna Hooldekodu.

Uhtna Hooldekodu on üldtüüpi ööpäevane munitsipaalhooldeasutus, mis on loodud eakatele ja puuetega inimestele ajutiseks või alaliseks elamiseks. Hooldekodu eesmärgiks on tagada seal viibivatele isikutele nende eale ja seisundile vastav hooldamine ning põetamine. Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige Rakvere valla elanikele. Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse teenuseid üksnes vabade kohtade olemasolul.  

Hooldekodusse elama asumiseks esitab hooldust vajav isik või tema lähedane/eestkostja Rakvere Vallavalitsusele vastavasisulise avalduse.  

Hooldekodusse paigutatud isiku ülalpidamiskulude osaline või täielik vallapoolne toetus määratakse  juhul, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega ning kui isikul ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid. Hooldekodu kohamaksu toetust saab taotleda kooskõlas Rakvere valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimuste ja korraga.