Eeskirjad ja korrad

25.07.19
Kõik kehtivad vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused on leitavad Riigi Teatajast.

Rakvere valla veebilehel on lisaks ühendvalla õigusaktidele avaldatud ka kõik endise Sõmeru valla ja endise Rakvere valla eeskirjad ning korrad. Kõigi õigusaktide ühtlustamine ja uuendamine võtab aega, seepärast loetakse ühinemislepingu järgselt kehtivateks mõlema valla territooriumil kehtinud õigusaktid kuni nende muutmise või tühistamiseni. 

Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 (Rakvere vallavolikogu 17.10.2018 määrus nr 31)
Rakvere valla finantsjuhtimise kord (Rakvere vallavolikogu 17.10.2018 määrus nr 30)
Rakvere vallavara eeskiri (Rakvere vallavolikogu 12.09.2018 määrus nr 20)
Rakvere valla jäätmehoolduseeskiri (Rakvere vallavolikogu 21.03.2018 määrus nr 11)
Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Rakvere vallas (Rakvere vallavolikogu 21.03.2018 määrus nr 10)
Rakvere valla hankekord (Rakvere vallavalitsuse 31.01.2018 määrus nr 2)
Rakvere Vallavalitsuse (ametiasutusena) struktuuri ja teenistuskohatde koosseisu kehtestamine (Rakvere vallavolikogu 24.01.2018 otsus nr 26)
Rakvere valla tunnustusavalduste andmise kord (Rakvere vallavolikogu 24.01.2018 määrus nr 8)
Rakvere valla ajalehe Rakvere Valla Sõnumid välja andmise kord (Rakvere vallavolikogu 28.11.2018 määrus nr 33)
Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord (Rakvere vallavolikogu 17.10.2018 määrus nr 29)
Haridusasutuste töötajate ja lasteaia pedagoogide töötasu alammäärade kehtestamine  (Rakvere vallavolikogu 24.01.2018 määrus nr 4)
Rakvere Vallavalitsuse palgajuhend (Rakvere vallavolikogu 06.12.2017 määrus nr 2)

Endise Sõmeru valla territooriumil kehtivad õigusaktid

Vallaeelarve, lisaeelarved ja majandusaasta aruanded 
Õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega (Vvol 23.11.2010 määrus 16)
Hallatavates asutustes teenistusliku järelevalve läbiviimise kord (Vval 04.04.2005 määrus 2)
Välireklaami paigaldamise eeskiri (Vvol 28.06.2011 määrus 31)
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine (Vvol 23.04.2014 määrus 14)
Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu alased õigusaktid

Hariduse ja noorsootöö valdkonna õigusaktid
Ehituse ja maakasutuse ning teede ja tänavatega seonduvad õigusaktid
Vee-, sooja- ja jäätmemajanduse ning keskkonnakaitse alased õigusaktid
Kultuuri, spordi ja vaba aja valdkonna õigusaktid

 

Teenuste hinnad:
Sõmeru Põhikooli spordisaali üürihindade kehtestamine (Vval 24.01.2011 korraldus nr 32)
Sõmeru keskusehoones osutatavate teenuste hinnad (Vval12.09.2011 korraldus nr 273)
Sõmeru saunateenuste hinnad (Vval 09.01.2012 korraldus nr  6)
Sõmeru noortekeskuses osutatavate teenuste hinnad (Vval 20.12.2013 korraldus nr 346)

Kaubandustegevuse korraldamine Sõmeru valla haldusterritooriumil ning müügipileti hinna kehtestamine (Vvol 25.09.2007 määrus nr 54)