Eeskirjad ja korrad

16.06.21
Kõik kehtivad vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused on leitavad Riigi Teatajast.

Rakvere valla veebilehel on lisaks ühendvalla õigusaktidele avaldatud ka kõik endise Sõmeru valla ja endise Rakvere valla eeskirjad ning korrad. Kõigi õigusaktide ühtlustamine ja uuendamine võtab aega, seepärast loetakse ühinemislepingu järgselt kehtivateks mõlema valla territooriumil kehtinud õigusaktid kuni nende muutmise või tühistamiseni. 

Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 (Rakvere vallavolikogu 17.10.2018 määrus nr 31)
Rakvere valla finantsjuhtimise kord (Rakvere vallavolikogu 17.10.2018 määrus nr 30)
Rakvere vallavara eeskiri (Rakvere vallavolikogu 12.09.2018 määrus nr 20)

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Rakvere vallas (Rakvere vallavolikogu 21.03.2018 määrus nr 10)
Rakvere valla hankekord (Rakvere vallavalitsuse 31.01.2018 määrus nr 2)
Rakvere valla tunnustusavalduste andmise kord (Rakvere vallavolikogu 24.01.2018 määrus nr 8)
Rakvere valla ajalehe Rakvere Valla Sõnumid välja andmise kord (Rakvere vallavolikogu 28.11.2018 määrus nr 33)
Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord (Rakvere vallavolikogu 18.12.2019 määrus nr 55)
Haridusasutuste töötajate ja lasteaia pedagoogide töötasu alammäärade kehtestamine  (Rakvere vallavolikogu 25.03.2020 määrus nr 62)

Rakvere Vallavalitsuse (ametiasutusena) struktuuri ja teenistuskohatde koosseisu kehtestamine (Rakvere vallavolikogu 26.08.2020 otsus nr 21)
Rakvere Vallavalitsuse palgajuhend (Rakvere vallavolikogu 06.12.2017 määrus nr 2)
Rakvere Vallavalitsuse infoturbepoliitika kinnitamine (Rakvere vallavalitsuse 25.09.2019 määrus nr 2)
Väärteomenetluses Rakvere Vallavalitsuse nimel osalevate ametikohtade kinnitamine (Rakvere vallavalitsus 29.07.2020 nr 3)

Välireklaami paigaldamise eeskiri (Rakvere vallavolikogu 08.01.2021 määrus 77)

Endise Sõmeru valla territooriumil kehtivad õigusaktid

Õigusaktide muutmine seoses euro kasutusele võtmisega (Vvol 23.11.2010 määrus 16)
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine (Vvol 23.04.2014 määrus 14)

Sotsiaalhoolekande ja tervishoiu alased õigusaktid
Hariduse ja noorsootöö valdkonna õigusaktid
Ehituse ja maakasutuse ning teede ja tänavatega seonduvad õigusaktid
Vee-, sooja- ja jäätmemajanduse ning keskkonnakaitse alased õigusaktid
Kultuuri, spordi ja vaba aja valdkonna õigusaktid

 

Teenuste hinnad:
Rakvere Vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste ruumide rendihindade kehtestamine (Vval 15.01.2020 korraldus nr 17)
Sõmeru keskusehoones osutatavate teenuste hinnad (Vval12.02.2020 korraldus nr 48)
Sõmeru Põhikooli spordisaali üürihindade kehtestamine (Vval 24.01.2011 korraldus nr 32)
Sõmeru saunateenuste hinnad (Vval 09.01.2012 korraldus nr  6)
Sõmeru noortekeskuses osutatavate teenuste hinnad (Vval 20.12.2013 korraldus nr 346)

Rakvere valla munitsipaaleluruumide üürimäärade kehtestamine (Vvol 26.02.2014 nr 2)