Eeskirjad ja korrad

12.06.20

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord (Rakvere vallavolikogu 27.05.2020 määrus nr 67)
Rakvere valla heakorraeeskiri (Rakvere vallavolikogu 22.04.2020 määrus nr 64)
Rakvere valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (Rakvere vallavolikogu 22.04.2020 määrus nr 65)

Rakvere valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (Rakvere vallavolikogu 19.02.2020 määrus nr 61)
Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord (Rakvere vallavolikogu 27.11.2019 määrus nr 54)
Rakvere valla jäätmehoolduseeskiri (Rakvere vallavolikogu 21.03.2018 määrus nr 11)
Rakvere valla jäätmevaldajate registri põhimäärus (Rakvere vallavolikogu 09.10.2019 määrus 49)

Tõrma kalmistu andmekogu põhimäärus ((Rakvere vallavolikogu 23.01.2019 määrus nr 38)
Tõrma kalmistu kasutamise eeskiri (Rakvere vallavolikogu 25.04.2018 määrus nr 13)

Endise Sõmeru valla territooriumil kehtivad määrused

Maksimaalsete lubatavate piirkontsentratsioonide kehtestamine (Vval 01.11.2004 määrus 2)

Sademevee kanaliseerimise arengukava (kinnitamata)
Valla kaugküttepiirkondade soojamajanduse arengukava aastateks 2016 - 2026 kinnitamine (Vvol 16.12.2015 määrus nr 40)
Kaugküttepiirkonna määramine Sõmeru vallas Sõmeru alevikus (Vvol27.06.2016 määrus nr 56)
Sõmeru valla jäätmekava aastateks 2014-2020 (Vvol 18.12.2013 määrus nr 1)

Endise Rakvere valla territooriumil kehtivad määrused

Rakvere valla jäätmekava 2015-2020 (Rakvere vvol 18.02.2015 määrus nr 4)
Rakvere valla munitsipaaleluruumide üürimäärade kehtestamine
Rakvere valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise eeskiri
 

Kemikaaliettevõtete väline elanikkonnakaitse kava

16.04.20

Kaitsekava eesmärk on teavitada elanikkonda Eesti ida regioonis asuvatest suurõnnetuse ohuga ja ohtlikest ettevõtetest, nendes käideldavatest kemikaalidest, ohutust tagavatest meetmetest, ettevõtete üle järelevalvet tegevate ja õnnetustele reageerijate valmisolekust ja õnnetusejärgsetest tegevustest ning anda käitumisjuhised võimalikuks õnnetusjuhtumiks. Dokumendis antud teadmised ja juhised rakenduvad ettevõttes aset leidnud kemikaaliõnnetuse korral. 

 
 
Rakvere vallale lähimateks ettevõteteks on Rakvere lihakombinaat Roodeväljal, AS Estonian Cell Kundas ja AS Viru Õlu Haljalas.
 
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV