Eeskirjad ja korrad

14.08.19

Rakvere valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2018-2030 (Rakvere vallavolikogu 12.09.2018 määrus nr 17)

Tõrma kalmistu andmekogu põhimäärus ((Rakvere vallavolikogu 23.01.2019 määrus nr 38)
Tõrma kalmistu kasutamise eeskiri (Rakvere vallavolikogu 25.04.2018 määrus nr 13)

Rakvere valla jäätmehoolduseeskiri (Rakvere vallavolikogu 21.03.2018 määrus nr 11)

Endise Sõmeru valla territooriumil kehtivad määrused

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava (Vvol 28.02.2012 määrus nr 42)

Sõmeru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuste hindade reguleerimise kord (Vvol 07.09.1999 määrus 17)

Maksimaalsete lubatavate piirkontsentratsioonide kehtestamine (Vval 01.11.2004 määrus 2)
Sademevee kanaliseerimise arengukava (kinnitamata)
Valla kaugküttepiirkondade soojamajanduse arengukava aastateks 2016 - 2026 kinnitamine (Vvol 16.12.2015 määrus nr 40)
Kaugküttepiirkonna määramine Sõmeru vallas Sõmeru alevikus (Vvol27.06.2016 määrus nr 56)

Korraldatud jäätmevedu (Vvol 13.08.2014 määrus nr 19) 

Sõmeru valla jäätmekava aastateks 2014-2020 (Vvol 18.12.2013 määrus nr 1)
Sõmeru valla jäätmekava aastateks 2009-2012 (Vvol 17.02.2009 määrus nr 79) 
Sõmeru valla jäätmevaldajate registri asutamine (Vvol 20.01.2009 määrus nr 77)
Korraldatud jäätmeveo teenustasude hindade kooskõlastamine (Vvol 25.02.2015 otsus nr 76)

Sõmeru valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (Vvol 15.01.2013 määrus nr 57)

Sõmeru valla heakorraeeskiri (Vvol 23.04.2013 nr 62)

 

Endise Rakvere valla territooriumil kehtivad määrused

Rakvere valla munitsipaaleluruumide üürimäärade kehtestamine
Rakvere valla veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord
Rakvere valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise eeskiri
Rakvere valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri 
Rakvere valla korraldatud jäätmeveole ülemineku korrd ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend
Rakvere valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend
Rakvere valla jäätmevaldajate registri asutamine 
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Heakorraeeskiri