Eeskirjad ja korrad

28.02.20

Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord (Rakvere vallavolikogu 27.11.2019 määrus nr 54, jõustub 01.05.2020)
Rakvere valla jäätmehoolduseeskiri (Rakvere vallavolikogu 21.03.2018 määrus nr 11)
Rakvere valla jäätmevaldajate registri põhimäärus (Rakvere vallavolikogu 09.10.2019 määrus 49)

Tõrma kalmistu andmekogu põhimäärus ((Rakvere vallavolikogu 23.01.2019 määrus nr 38)
Tõrma kalmistu kasutamise eeskiri (Rakvere vallavolikogu 25.04.2018 määrus nr 13)

Endise Sõmeru valla territooriumil kehtivad määrused

Maksimaalsete lubatavate piirkontsentratsioonide kehtestamine (Vval 01.11.2004 määrus 2)

Sademevee kanaliseerimise arengukava (kinnitamata)
Valla kaugküttepiirkondade soojamajanduse arengukava aastateks 2016 - 2026 kinnitamine (Vvol 16.12.2015 määrus nr 40)
Kaugküttepiirkonna määramine Sõmeru vallas Sõmeru alevikus (Vvol27.06.2016 määrus nr 56)

Korraldatud jäätmevedu (Vvol 13.08.2014 määrus nr 19, kehtib kuni 30.04.2020

Sõmeru valla jäätmekava aastateks 2014-2020 (Vvol 18.12.2013 määrus nr 1)

Sõmeru valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (Vvol 15.01.2013 määrus nr 57)

Sõmeru valla heakorraeeskiri (Vvol 23.04.2013 nr 62)

 

Endise Rakvere valla territooriumil kehtivad määrused

Rakvere valla munitsipaaleluruumide üürimäärade kehtestamine
Rakvere valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise ning nende kasutamise eeskiri
Rakvere valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri 
Rakvere valla korraldatud jäätmeveole ülemineku korrd ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend
Rakvere valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend (kehtib kuni 30.04.2020) 
Koerte ja kasside pidamise eeskiri
Heakorraeeskiri