Eeskirjad ja korrad

20.04.23

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord (Rakvere vallavolikogu 27.05.2020 määrus nr 67)
Rakvere valla heakorraeeskiri (Rakvere vallavolikogu 22.04.2020 määrus nr 64)
Rakvere valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (Rakvere vallavolikogu 22.04.2020 määrus nr 65)

Rakvere valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (Rakvere vallavolikogu 19.02.2020 määrus nr 61)

Rakvere valla jäätmehoolduseeskiri (Rakvere vallavaolikogu 28.12.2022 määrus nr 18 - jõustub osaliselt 01.08.2023.2023)
Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord (Rakvere vallavolikogu 27.11.2019 määrus nr 54 - kehtiv kuni 31.07.2023)
Rakvere valla jäätmevaldajate registri põhimäärus (Rakvere vallavolikogu 09.10.2019 määrus 49)

Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine Vaekülas (Vval 30.11.2022 määrus 1)
Vee-ettevõtjate määramine ning ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni teeninduspiirkondade kehtestamine Rakvere vallas (Vvol 22.02.2006 nr 6, muudetud 18.09.2021)
Rakvere valla ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskiri (Rakvere vallavolikogu 08.01.2021 määrus nr 79)

Tõrma kalmistu andmekogu põhimäärus ((Rakvere vallavolikogu 30.06.2021 määrus nr 90)
Tõrma kalmistu kasutamise eeskiri (Rakvere vallavolikogu 25.04.2018 määrus nr 13)

Rakvere valla munitsipaaleluruumide üürimäärade kehtestamine (Vvol 26.02.2014 määrus nr 2)
Konkursi "Rakvere valla kaunis kodu" läbiviimise kord (Vval 16.05.2014 määrus nr 4)

Maksimaalsete lubatavate piirkontsentratsioonide kehtestamine (Vval 01.11.2004 määrus 2)
Sademevee kanaliseerimise arengukava (kinnitamata)

 

Kemikaaliettevõtete väline elanikkonnakaitse kava

16.04.20

Kaitsekava eesmärk on teavitada elanikkonda Eesti ida regioonis asuvatest suurõnnetuse ohuga ja ohtlikest ettevõtetest, nendes käideldavatest kemikaalidest, ohutust tagavatest meetmetest, ettevõtete üle järelevalvet tegevate ja õnnetustele reageerijate valmisolekust ja õnnetusejärgsetest tegevustest ning anda käitumisjuhised võimalikuks õnnetusjuhtumiks. Dokumendis antud teadmised ja juhised rakenduvad ettevõttes aset leidnud kemikaaliõnnetuse korral. 

 
 
Rakvere vallale lähimateks ettevõteteks on Rakvere lihakombinaat Roodeväljal, AS Estonian Cell Kundas ja AS Viru Õlu Haljalas.
 
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV