Eeskirjad ja korrad

30.08.21

Raieloa väljaandmise tingimused ja kord (Rakvere vallavolikogu 27.05.2020 määrus nr 67)
Rakvere valla heakorraeeskiri (Rakvere vallavolikogu 22.04.2020 määrus nr 64)
Rakvere valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (Rakvere vallavolikogu 22.04.2020 määrus nr 65)

Rakvere valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (Rakvere vallavolikogu 19.02.2020 määrus nr 61)
Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord (Rakvere vallavolikogu 27.11.2019 määrus nr 54)
Rakvere valla jäätmehoolduseeskiri (Rakvere vallavolikogu 21.03.2018 määrus nr 11)
Rakvere valla jäätmevaldajate registri põhimäärus (Rakvere vallavolikogu 09.10.2019 määrus 49)

Rakvere valla ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskiri (Rakvere vallavolikogu 08.01.2021 määrus nr 79)

Tõrma kalmistu andmekogu põhimäärus ((Rakvere vallavolikogu 30.06.2021 määrus nr 90)
Tõrma kalmistu kasutamise eeskiri (Rakvere vallavolikogu 25.04.2018 määrus nr 13)

Endise Sõmeru valla territooriumil kehtivad määrused

Maksimaalsete lubatavate piirkontsentratsioonide kehtestamine (Vval 01.11.2004 määrus 2)

Sademevee kanaliseerimise arengukava (kinnitamata)
Valla kaugküttepiirkondade soojamajanduse arengukava aastateks 2016 - 2026 kinnitamine (Vvol 16.12.2015 määrus nr 40)
Kaugküttepiirkonna määramine Sõmeru vallas Sõmeru alevikus (Vvol27.06.2016 määrus nr 56)

Endise Rakvere valla territooriumil kehtivad määrused

Rakvere valla munitsipaaleluruumide üürimäärade kehtestamine
Konkursi "Rakvere valla kaunis kodu" läbiviimise kord (Vval 16.05.2014 määrus nr 4)

 

Kemikaaliettevõtete väline elanikkonnakaitse kava

16.04.20

Kaitsekava eesmärk on teavitada elanikkonda Eesti ida regioonis asuvatest suurõnnetuse ohuga ja ohtlikest ettevõtetest, nendes käideldavatest kemikaalidest, ohutust tagavatest meetmetest, ettevõtete üle järelevalvet tegevate ja õnnetustele reageerijate valmisolekust ja õnnetusejärgsetest tegevustest ning anda käitumisjuhised võimalikuks õnnetusjuhtumiks. Dokumendis antud teadmised ja juhised rakenduvad ettevõttes aset leidnud kemikaaliõnnetuse korral. 

 
 
Rakvere vallale lähimateks ettevõteteks on Rakvere lihakombinaat Roodeväljal, AS Estonian Cell Kundas ja AS Viru Õlu Haljalas.
 
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV