Kohanime avalikustamine

Rakvere Vallavalitsuse 10.06.2020 korraldusega nr 212 on määratud kohanimi Ussimäe külas asuvale liikluspinnale Tammevälja tee (teeregistris puudub).

Tee asukoht on märgitud juuresolevale asendiplaanile.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul korralduse teatavaks tegemisest arvates, esitades vaide Rakvere Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.