« Tagasi

Toimub Taaravainu küla, Künka tee 12 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Rakvere Vallavalitsuse 14.10.2020 korraldusega nr 425 võeti vastu Rakvere valla Taaravainu küla, Künka tee 12 kinnistu detailplaneering ning suunati see avalikule väljapanekule perioodil 02.11.2020-15.11.2020.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Künka tee 12 katastriüksuse jagamine kaheks üksikelamumaa krundiks. Samuti hoonestusala määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine.

Planeeritav tegevus on kinnistu jagada kaheks ca 0,3 ha üksikelamumaaks ning rajada kinnistu kohta maksimaalselt 4 hoonet - 1 elamu kõrgusega kuni 9 meetrit ja 3 abihoonet kõrgusega kuni 5 meetrit, ehitusaluse pinnaga kuni 600 m2. Juurdepääs on olemas avalikult kasutuses olevas Künka teelt.

Avaliku väljapaneku materjalid on 02. novembrist paberkandjal kättesaadavad Rakvere Vallavalitsuses ja Sõmeru raamatukogus ning elektrooniliselt Rakvere valla veebilehel https://www.rakverevald.ee/algatamine-ja-menetlemine.