Menetlemisel detailplaneeringud

Planeeringute materjalid asuvad EVALD-i keskkonnas. Klikkige planeeringu nimele ning Teid suunatakse edasi nimetatud planeeringule EVALD-i keskkonnas.

Küla/alevik

Detailplaneering

Taotleja/huvitatud isik

Detailplaneeringu koostaja
Aluvere küla Piiri tee 2 kinnistu detailplaneering Osaühing ANTRENA LandComposition OÜ
Aluvere küla Piiri tee 6 kinnistu detailplaneering Osaühing ANTRENA LandComposition OÜ
Aluvere küla Veskinurga kinnistu detailplaneering Aktsiaselts OG ELEKTRA VIRU VARAHALDUS OÜ
Karivärava küla Sooniku ja Peetrivälja kinnistute detailplaneering Ivar Dreifeldt LandComposition OÜ
Lepna alevik Kooli maaüksuse detailplaneering Rakvere Vallavalitsus Osaühing Projekteerimiskeskus
Näpi alevik Näpi tee 20, 20a ja 20b kinnistute detailplaneering Aktsiaselts KEK Invest Aktsiaselts KEK Invest
Päide küla Mesilase vkt 7a kinnistu detailplaneering Mehis Nõmmik  
Roodevälja küla Terminali tee 12 kinnistu detailplaneering Osaühing Roodevälja Terminal Osaühing AAVO JA RIINA RAIG PROJEKT
Sõmeru alevik Markuse ja Kabeli kinnistute detailplaneering Servoline OÜ  
Sõmeru alevik Põllu tn 2 kinnistu detailplaneering Osaühing TM-KINNISVARA  
Sõmeru alevik Sireli kinnistu ja ümbritseva maa-ala detailplaneering Rakvere Vallavalitsus  
Taaravainu küla Künka tee 4 kinnistu detailplaneering    
Taaravainu küla Künka tee 6 kinnistu detailplaneering    
Taaravainu küla Künka tee 9, 11, 13 ja T3 kinnistute detailplaneering Kaarel Korsten  
Taaravainu küla Lepna tee 1 kinnistu detailplaneering Osaühing EGESTEN Osaühing A.V.R.Projekt
Tõrremäe küla Aiandi, Haljala tee 3 ja Haljala tee 5 kinnistute detailplaneering Osaühing N-JAAP  

 

Kehtestatud detailplaneeringud leiad SIIT.

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringu algatamise taotluse vormi leiate Rakvere valla veebilehe blanketide alajaotusest.

Planeerimisseadus näeb ette erinevate planeeringuliikide menetlused erinevates seaduse peatükkides. Planeerimine.ee veebilehelt leiab detailplaneeringu menetluse skeemid vastavalt planeeringuliikidele.

Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded

Allikas: planeerimine.ee

Riigihalduse minister kinnitas 17. oktoobril määrusega nr 50 "Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded". Tegemist on kõiki liiki planeeringutele kehtivate nõuetega, mis reguleerivad nii planeeringu seletuskirja, jooniseid kui ka vähesel määral lisasid. Vormistusliku külje pealt on eriti olulised nõuded seatud planeeringu joonistele, need tuleb vormistada nii digitaalsete kihtide (vt määruse lisa 1 ja lisa 2) kui ka nende kihtide väljatrükkide ehk esituskujudena.

Määrus aitab tagada planeeringute omavahelist võrreldavust ja paremat kättesaadavust nii otsustajatele kui ka avalikkusele. Nõuete kohaselt vormistatud planeeringuid saab säilitada digitaalsetes andmekogudes ning planeeringulahendust saab efektiivsemalt kasutada edaspidise ehitustegevuse ja maakasutuse alusena. Seni on eeltoodud küsimused olnud riigi tasandil reguleerimata ning neid on reguleerinud kohalikud omavalitsused iseseisvalt. Kohalikul omavalitsusel on aga jätkuvalt õigus vajadusel reguleerida oma määrusega kohaliku tasandi planeeringute (detail-, üld- ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute) vormistamise ja ülesehituse nõudeid osas, mis ei ole riigihalduse ministri määruses reguleeritud ega lähe sellega vastuollu. Seega mõjutab määrus eelkõige ruumilise planeerimise valdkonnas tegutsevaid osapooli – planeeringu koostamise korraldajaid ning konsultante.

Määrus koosneb vaid seitsmest paragrahvist, kuid iga paragrahv reguleerib omaette teemaderingi. Kõige paremini aitab määruse tagamaadest aru saada määruse eelnõu juurde koostatud seletuskiri. Lisaks kavatsevad määruse koostajad läbi viia infopäevi (aeg ja koht täpsustamisel). Abistavaks materjaliks on kindlasti ka näidisfailid enam levinud joonestamis- ja GIS-programmides, mis valmivad lõplikul kujul paari kuu jooksul. Ministeerium on plaaninud koostada määruse seletuskirja ja infopäevade materjalide baasil juhendi, kuidas planeeringute vormistamist edaspidi teha.

Planeeringu vormistamise näidised

Detailplaneeringute vormistamine esitamiseks Maa-ametile

Planeeringute dokumentide vormistamine vastavalt Maa-ameti juhendile.

Digitaalsete materjalide koostamine:
1) Detailplaneeringu dokumendid esitatakse lisas 1 toodud koosseisus.
2) Kõik dokumendid on viidud pdf kujule ja iga lisa 1 punkti kohta koostatakse üks fail.
Näide: fail, kus seletuskiri ja kõik joonised on üks pdf ei sobi.
3) Jooniste puhul esitatakse ka originaalformaadis CAD failid ja nende arv ei ole piiratud.
Näide: tehnovõrkude, põhijoonis ja/või kruntimise plaan võivad olla nii ühes CAD- failis koos kui ka igaüks eraldi – esitada tuleb need kõik.
4) Jooniste CAD failist koostatakse pdf raster formaat punktitihedusega 300 dpi. Pdf fail on mõõtkavaline ja vastab sama joonise paber-väljatrükile.
Näide: vektor-pdf, kus kihid on juhitavad ei sobi, kuna vektor kihtide nõuded puuduvad.

Digikonteineri koostamine:
1) ühe detailplaneeringu dokumendid ühes konteineris;
2) iga konteiner eraldi;
Näide: kui korraldus ja planeering on allkirjastatud eraldi, siis esitatakse kaks eraldi konteinerit.
3) digikonteinerisse lisatakse failid kokku pakkimata kujul ja eelnevalt digiallkirjastamata;
Näide: zip faile ja digiallkirjastatud kehtestamise korraldust ei lisata planeeringu konteinerisse, mis läheb allkirjastamisele iseseisvalt.
4) konteinerite nimetuste andmisel kasutada valla koodi EHAK klassifikaatori järgi, planeeringu nimetust ja konteineri liiki äratuntaval kujul.
Näide: '784 Uuepõllu planeering'
'784 Uuepõllu kehtestamine'

Digikonteineri allkirjastamine:

1) kõik planeeringu materjalid võivad olla allkirjastatud kas kutsetunnistusega planeerija või omavalitsuse allkirjaõigusliku isiku poolt;
2) õiguslik alus peab olema allkirjastatud omavalitsuse allkirjaõigusliku isiku poolt.


Lisa 1: Detailplaneeringu digitaalsete dokumentide koosseis

Kehtestatud detailplaneeringu dokumentide koosseis:
1) kehtestamise korraldus/otsus - pdf formaat;
2) seletuskiri* – pdf formaat;
3) põhijoonis – pdf formaat;
4) tehnovõrkude koondplaan, kui planeeringus selline koostati – pdf formaat;
5) kruntimise plaan (krundijaotuskava), kui planeeringus selline koostati – pdf formaat;
6) kooskõlastused - esitada koondtabelina. Kooskõlastuste tabelis peab olema kirjas kooskõlastuse sisu kokkuvõte. Koondtabeli või sisukokkuvõtte puudumisel esitada originaalkooskõlastused;
7) jooniste fail(id) – cad formaat.

* Dokument peab olema koondatud ühte pdf faili.

EVALD-i keskkonda "silmafaili" loomise juhend

Lisaks detailplaneeringu menetlusinfole on EVALD-i keskkonda võimalik üles laadida ka mõõdistusfaile, mille sisu tuuakse „silma" sisselülitamisel otse kaardipildile. 

„Silmafaili" omadused: Fail peab olema Microstationi V7-2D formaadis. Selleks, et „silmafail" oleks kaardipildil vaadeldav, nõuab see faili loojalt Microstationi või AutoCad-i joonistuselementidega manipuleerimise oskust.

Juhend: 
Kuna Open Layers (OL) ei võimalda kuvada *.dwg ja *.dgn v8 faile, tuleb eelvaate jaoks failid teisendada *.dgn v7 vormingusse. Alltoodu on Microstationi baasil, Autocad'i käskudega võrreldes võib olla erinevusi.

1. Teha uus V8 2D fail MKM nõuetele vastava kihistuse ja värvitabeliga,
2. võtta referentsiks alla originaalfail, sulgeda selles kõik liigsed kihid (vormistus, mõõtmisandmed, lisainfo, võrk,katastripiirid jmt) ning sulatada (Merge into master) referents uude faili,
3. uues failis teha vajalikud elementide ja kihtide korrastused (Shared cell- >Normal cell, kustutada kõik mittevajalikud tekstid (Text, Text node), sest need pole skaleeritavad).
4. vajadusel vahetada 0-värviga elemendid nt tumehalli vastu (meie kasutame MKM tabelis 239), sest 0-värvi näeb OL tingimusteta valgena.
5. valida kõik elemendid (Select all) ja lõhkuda joonestiilid (Drop line style)
6. valida kõik elemendid (Select all) ja lõhkuda (Drop) tekstid, jooned jmt
7. Compress design, mis kustutab failist kõik mittevajaliku.
8. viimase liigutusena Export->dgn v7 ning panna hilisemaks originaalist eristamiseks faili nime lõppu *V7 silm.dgn
9. järgmiseks laadida failid (nii silma kui originaali) EVALD-isse
10. lülitada silm sisse ja joonistada mõõdistatud ala piir
11. täita tabelis mõõdistamisandmed ja salvestada

Tähtis:
Selleks, et üleslaetav V7-2D fail tekitaks mõõdistuse failide juurde „silma" kujutise koos tema omadustega, peab üleslaetava faili nime lõpus olema sõna „silm". 

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) 2021v4

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) on ettenähtud kasutamiseks territoriaalse paiknevuse tähistamiseks. Klassifikaator hõlmab: riikliku haldamise üksused – maakonnad; omavalitsuslikud haldusüksused - vallad ja linnad; piiratud omavalitsusega haldusüksused - osavallad ja linnaosad; muud asulad ja asustusüksused - vallasisesed linnad, alevid, alevikud, külad ja asumid; muud.

Igale klassifitseerimisobjektile on antud unikaalne neljakohaline kood ning on ära näidatud objekti nimi ja rööpnimi (kui selline on olemas). Koodiga seotud lisatunnused (klassifitseeriv osa) näitavad iga objekti maakondliku ja omavalitsusliku alluvuse ning tema tüübi (maakond, vald, linn, alev, vallasisene linn, osavald, linnaosa, alevik, küla või muu asula).

0060 Lääne-Viru maakond
- 0060.1 Lääne-Viru maakond: vallad
 - 0661 Rakvere vald
  - 0661.7 Rakvere vald: alevikud
     4294 Lepna alevik
     5554 Näpi alevik
     7892 Sõmeru alevik
     8637 Uhtna alevik
   - 0661.8 Rakvere vald: külad
     1242 Aluvere küla
     1259 Andja küla
     1345 Aresi küla
     1362 Arkna küla
     1536 Eesküla
     2332 Järni küla
     2373 Jäätma küla
     2405 Kaarli küla
     2741 Karitsa küla
     2744 Karivärava küla
     2781 Karunga küla
     2853 Katela küla
     2851 Katku küla
     3202 Kloodi küla
     3263 Kohala küla
     3261 Kohala-Eesküla
     3432 Koovälja küla
     3582 Kullaaru küla
     3790 Kõrgemäe küla
     4123 Lasila küla
     4309 Levala küla
     5055 Muru küla
     5182 Mädapea küla
     5478 Nurme küla
     5796 Paatna küla
     5979 Papiaru küla
     6567 Päide küla
     6726 Rahkla küla
     6850 Raudlepa küla
     6860 Raudvere küla
     7058 Roodevälja küla
     7199 Rägavere küla
     7684 Sooaluse küla
     7927 Sämi küla
     7925 Sämi-Tagaküla
     8001 Taaravainu küla
     8261 Tobia küla
     8304 Toomla küla
     8520 Tõrma küla
     8525 Tõrremäe küla
     8610 Ubja küla
     8740 Ussimäe küla
     8822 Vaeküla
     9099 Varudi-Altküla
     9098 Varudi-Vanaküla
     9196 Veltsi küla
     9495 Võhma küla