Taaravainu külas, Künka tee 9, 11, 13 ja T3 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

23.01.24

Rakvere Vallavalitsuse 06.09.2023 korraldusega nr 1961 võeti vastu Taaravainu külas, Künka tee 9, 11, 13 ja T3 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 06.02-19.02.2024.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Künka tee 9, 11, 13 ja T3 maaüksuste jagaminekruntideks ja sihtotstarvete määramine ning ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, tehnovõrkudeja –rajatiste ning juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Planeeritava ala suurus on 1,6 ha.

Planeeringuga on võimalik tutvuda tööaegadel Sõmeru Raamatukogus ( Sõmeru alevik, Kooli 2, E-R 10.00 - 18.00) ning Rakvere valla veebilehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringule saab esitada kirjalikult Rakvere Vallavalitsusele aadressil Rakvere vald, Sõmeru alevik, Kooli 2, 44305 või e-postiga vallavalitsus@rakverevald.ee.

Seletuskiri

Joonised:          
Situatsiooniskeem
Olemasolev olukord
Põhijoonis
Illustreeriv joonis

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Markuse ja Kabeli kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

2.11.23

Rakvere Vallavalitsuse 13.09.2023 korraldusega nr 1983 võeti vastu Sõmeru alevikus, Markuse ja Kabeli kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 15.11-29.11.2023.

Planeeringu eesmärk on jaotada planeeringuala kinnistud elamukruntideks ning rajada ühiskanalisatsioon ja ühisveevärk. Detailplaneeringuga määratakse kruntide hoonestusalad ja ehitusõigused. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 4,9 ha. Detailplaneering on vastavuses  Rakvere valla üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis on perspektiivne elamumaa.

Planeeringuga on võimalik tutvuda tööaegadel Sõmeru Raamatukogus (Sõmeru alevik, Kooli 2, E-R 10.00 - 18.00) ning Rakvere valla veebilehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringule saab esitada kirjalikult Rakvere Vallavalitsusele aadressil Rakvere vald, Sõmeru alevik, Kooli 2, 44305 või e-postiga vallavalitsus@rakverevald.ee.

Seletuskiri

     Joonised: 

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Illustreeriv joonis

Kooskõlastuste tabel

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Taaravainu külas Mäe ja Anne kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

20.10.23

Rakvere Vallavalitsuse 04.10.2023 korraldusega nr 2026 võeti vastu Taaravainu külas, Mäe ja Anne kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 03.11-17.11.2023.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnisasjade jagamine elamukruntideks, tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneering ei muuda kehtivat Rakvere valla üldplaneeringut.

Planeeringuga on võimalik tutvuda tööaegadel Sõmeru Raamatukogus ( Sõmeru alevik, Kooli 2, E-R 10.00 - 18.00) ning Rakvere valla veebilehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringule saab esitada kirjalikult Rakvere Vallavalitsusele aadressil Rakvere vald, Sõmeru alevik, Kooli 2, 44305 või e-postiga vallavalitsus@rakverevald.ee.

   Seletuskiri

Joonised:           

   Situatsiooniskeem
   Olemasolev olukord
   Põhijoonis
   Illustreeriv joonis

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Aluvere küla Veskinurga detailplaneeringu avalik väljapanek

24.08.23

Rakvere Vallavolikogu võttis 28.12.2022 otsusega nr 76 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Aluvere külas Veskinurga kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu korduv avalik väljapanek toimub ajavahemikul 08.09.- 08.10.2023.

Detailplaneeringuala suurus on ligikaudu 2,76 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on  Veskinurga katastriüksuse jagamine kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks ja kaheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks, millest ühele on kavandatud juurdepääsutee. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek määrata kruntidele ehitusõigus äri- ja/või kaubandushoone ning tankla ehitamiseks. Detailplaneeringuala asub Rakvere vallas Aluvere külas riigiteede Tallinn-Narva ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru ristmiku vahetus läheduses ning sellel on hea logistiline ühendus lähiümbruse alevike, Rakvere linna ning Tallinn-Narva trassil asuvate sihtkohtadega.

Planeeringuga on võimalik tutvuda tööaegadel Sõmeru Raamatukogus (Sõmeru alevik, Kooli 2, E-R 10.00 - 18.00). Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringule saab esitada kirjalikult Rakvere Vallavalitsusele aadressil Rakvere vald, Sõmeru alevik, Kooli 2, 44305 või e-postiga vallavalitsus@rakverevald.ee.

Illustratsioon
Seletuskiri

Joonised:   
Situatsiooniskeem
Olemasolev olukord
Põhijoonis
Tehnovõrgud
Ajutine juurdepääs

Tehnovõrkude koondskeem

Kooskõlastuste koond

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Taaravainu Künka tee 6 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

30.06.23

Rakvere Vallavalitsuse 31.05.2023 korraldusega nr 1803 võeti vastu Taaravainu külas, Künka tee 6 kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 06.07-19.07.2023.

Detailplaneering on koostatud vastavuses  Rakvere valla üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele, mis on perspektiivne elamumaa. Planeeritava ala suurus on 0,3 ha.

Planeeringu eesmärk on Rakvere vallas Taaravainu külas asuvale Künka tee 6 maaüksusele ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee võimalikuasukoha määramine, ehitiste ehituslike ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Sõmeru Raamatukogus (Kooli tn 2, Rakvere vald, Sõmeru alevik, 44305 Lääne-Viru maakond) ning Rakvere valla veebilehel https://www.rakverevald.ee/algatamine-ja-menetlemine (planeeringudokumendid lisatakse peagi).

Arvamused detailplaneeringu eskiislahenduse kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Rakvere Vallavalitsuse e-posti aadressil vallavalitsus@rakverevald.ee või postiaadressile Kooli tn 2, Rakvere vald, Sõmeru alevik, 44305 Lääne-Viru maakond.

Seletuskiri
Olemasolev olukord
Situatsiooniskeem
Põhijoonis, tehnovõrgud
Illustreeriv joonis

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Ussimäe küla Sambliku 13 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

26.05.23

Rakvere Vallavalitsus korraldab 29.05-27.06.2023 Ussimäe külas Sambliku tn 13 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku.

Detailplaneering algatati Rakvere Vallavolikogu 30.11.2022 otsusega nr 71. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse seadmine, tehnovõrkude ja juurdepääsude lahendamine, kitsenduste ja servituutide seadmine.

Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Sõmeru Raamatukogus (Kooli tn 2, Rakvere vald, Sõmeru alevik, 44305 Lääne-Viru maakond) ning Rakvere valla veebilehel https://www.rakverevald.ee/algatamine-ja-menetlemine.

Arvamused detailplaneeringu eskiislahenduse kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Rakvere Vallavalitsuse e-posti aadressil vallavalitsus@rakverevald.ee või postiaadressile Kooli tn 2, Rakvere vald, Sõmeru alevik, 44305 Lääne-Viru maakond.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalikule väljapanekule järgneb avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 4.07.2023 kell 16:00 Rakvere Vallavalitsuse nõupidamiste saalis.

Seletuskiri

Joonised:           

Situatsiooniskeem
Olemasolev olukord
Põhijoonis, tehnovõrgud
Väljavõte üldplaneeringust

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Tõrma külas Pesa arenduse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

30.05.23

Lisaks teade uudiste alla:

Rakvere Vallavalitsus korraldab 31.05-29.06.2023 Tõrma külas Pesa arenduse detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku.

Detailplaneering algatati Rakvere Vallavolikogu 29.06.2022 otsusega nr 56. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeeringualale mitmekesise elamupiirkonna, ärihoonete ja äri- ning elamu segafunktsiooniga hoonete rajamine. Planeeringuga jagatakse kinnistud transpordi-, elamu-, äri- ja segafunktsiooniga jmt kruntideks, määratakse ehitusõigus ja hoonestusalad ning tehnovõrkudele ja avalikele teedele juurdepääsuteede asukohad.

Detailplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Sõmeru Raamatukogus (Kooli tn 2, Rakvere vald, Sõmeru alevik, 44305 Lääne-Viru maakond) ning Rakvere valla veebilehel https://www.rakverevald.ee/algatamine-ja-menetlemine.

Arvamused detailplaneeringu eskiislahenduse kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku ajal Rakvere Vallavalitsuse e-posti aadressil vallavalitsus@rakverevald.ee või postiaadressile Kooli tn 2, Rakvere vald, Sõmeru alevik, 44305 Lääne-Viru maakond.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalikule väljapanekule järgneb avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 6.07.2023 kell 16:00 Rakvere Vallavalitsuse nõupidamiste saalis.

Seletuskiri
Joonised:
Situatsiooniskeem
Olemasolev olukord
Põhijoonis, tehnovõrgud
 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Menetlemisel detailplaneeringud

Planeeringute materjalid asuvad EVALD-i keskkonnas. Klikkige planeeringu nimele ning Teid suunatakse edasi nimetatud planeeringule EVALD-i keskkonnas.

Küla/alevik

Detailplaneering

Taotleja/huvitatud isik

Detailplaneeringu koostaja
Aluvere küla Piiri tee 2 kinnistu detailplaneering Osaühing ANTRENA LandComposition OÜ
Aluvere küla Piiri tee 6 kinnistu detailplaneering Osaühing ANTRENA LandComposition OÜ
Aluvere küla Veskinurga kinnistu detailplaneering Aktsiaselts OG ELEKTRA VIRU VARAHALDUS OÜ
Lepna alevik Kooli maaüksuse detailplaneering Rakvere Vallavalitsus Osaühing Projekteerimiskeskus
Näpi alevik Näpi tee 20, 20a ja 20b kinnistute detailplaneering Aktsiaselts KEK Invest Aktsiaselts KEK Invest
Paatna küla Ojakalda kinnistu detailplaneering Paul Võrno LandComposition OÜ
Päide küla Mesilase vkt 7a kinnistu detailplaneering Mehis Nõmmik  
Roodevälja küla Terminali tee 12 kinnistu detailplaneering Osaühing Roodevälja Terminal Osaühing AAVO JA RIINA RAIG PROJEKT
Sõmeru alevik Markuse ja Kabeli kinnistute detailplaneering Servoline OÜ  
Sõmeru alevik Sireli kinnistu ja ümbritseva maa-ala detailplaneering Rakvere Vallavalitsus  
Taaravainu küla Künka tee 4 kinnistu detailplaneering    
Taaravainu küla Künka tee 6 kinnistu detailplaneering    
Taaravainu küla Künka tee 9, 11, 13 ja T3 kinnistute detailplaneering Kaarel Korsten  
Taaravainu küla Lepna tee 1 kinnistu detailplaneering Osaühing EGESTEN Osaühing A.V.R.Projekt
Taaravainu küla Vallimäe kinnistu detailplaneering    
Tõrma küla Kolmnurga kinnistu detailplaneering Sven Allik Tarvaprojekt Osaühing
Tõrma küla Pesa arenduse detailplaneering Osaühing ArctiCon TajuRuum OÜ
Tõrremäe küla Antsu kinnistu detailplaneering    
Ussimäe küla Sambliku tn 13 kinnistu detailplaneering    
Veltsi küla Veltsi küla, Veltsi tee 9, Veltsi tee T1 ja Teeääre kinnistute detailplaneering Rakvere Vallavalitsus Osaühing Projekteerimiskeskus

 

Kehtestatud detailplaneeringud leiad SIIT.

Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringu algatamise taotluse vormi leiate Rakvere valla veebilehe blanketide alajaotusest.

Planeerimisseadus näeb ette erinevate planeeringuliikide menetlused erinevates seaduse peatükkides. Planeerimine.ee veebilehelt leiab detailplaneeringu menetluse skeemid vastavalt planeeringuliikidele.

Planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele esitatavad nõuded

Alates 01.11.2022 kehtestatud planeeirngud tuleb esitada planeeringute andmekogusse www.planeeringud.ee (PLANK).

Planeeringute andmekogu veebilehel on kättesaadav ka planeeringute vormistamise juhend (alates 1. novembrist 2022 kehtestatud planeeringutele).

 

EVALD-i keskkonda "silmafaili" loomise juhend

Lisaks detailplaneeringu menetlusinfole on EVALD-i keskkonda võimalik üles laadida ka mõõdistusfaile, mille sisu tuuakse „silma" sisselülitamisel otse kaardipildile. 

„Silmafaili" omadused: Fail peab olema Microstationi V7-2D formaadis. Selleks, et „silmafail" oleks kaardipildil vaadeldav, nõuab see faili loojalt Microstationi või AutoCad-i joonistuselementidega manipuleerimise oskust.

Juhend: 
Kuna Open Layers (OL) ei võimalda kuvada *.dwg ja *.dgn v8 faile, tuleb eelvaate jaoks failid teisendada *.dgn v7 vormingusse. Alltoodu on Microstationi baasil, Autocad'i käskudega võrreldes võib olla erinevusi.

1. Teha uus V8 2D fail MKM nõuetele vastava kihistuse ja värvitabeliga,
2. võtta referentsiks alla originaalfail, sulgeda selles kõik liigsed kihid (vormistus, mõõtmisandmed, lisainfo, võrk,katastripiirid jmt) ning sulatada (Merge into master) referents uude faili,
3. uues failis teha vajalikud elementide ja kihtide korrastused (Shared cell- >Normal cell, kustutada kõik mittevajalikud tekstid (Text, Text node), sest need pole skaleeritavad).
4. vajadusel vahetada 0-värviga elemendid nt tumehalli vastu (meie kasutame MKM tabelis 239), sest 0-värvi näeb OL tingimusteta valgena.
5. valida kõik elemendid (Select all) ja lõhkuda joonestiilid (Drop line style)
6. valida kõik elemendid (Select all) ja lõhkuda (Drop) tekstid, jooned jmt
7. Compress design, mis kustutab failist kõik mittevajaliku.
8. viimase liigutusena Export->dgn v7 ning panna hilisemaks originaalist eristamiseks faili nime lõppu *V7 silm.dgn
9. järgmiseks laadida failid (nii silma kui originaali) EVALD-isse
10. lülitada silm sisse ja joonistada mõõdistatud ala piir
11. täita tabelis mõõdistamisandmed ja salvestada

Tähtis:
Selleks, et üleslaetav V7-2D fail tekitaks mõõdistuse failide juurde „silma" kujutise koos tema omadustega, peab üleslaetava faili nime lõpus olema sõna „silm". 

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) 2022v2

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK) on ettenähtud kasutamiseks territoriaalse paiknevuse tähistamiseks. Klassifikaator hõlmab: riikliku haldamise üksused – maakonnad; omavalitsuslikud haldusüksused - vallad ja linnad; piiratud omavalitsusega haldusüksused - osavallad ja linnaosad; muud asulad ja asustusüksused - vallasisesed linnad, alevid, alevikud, külad ja asumid; muud.

Igale klassifitseerimisobjektile on antud unikaalne neljakohaline kood ning on ära näidatud objekti nimi ja rööpnimi (kui selline on olemas). Koodiga seotud lisatunnused (klassifitseeriv osa) näitavad iga objekti maakondliku ja omavalitsusliku alluvuse ning tema tüübi (maakond, vald, linn, alev, vallasisene linn, osavald, linnaosa, alevik, küla või muu asula).

0060 Lääne-Viru maakond
 - 0661 Rakvere vald
     4294 Lepna alevik
     5554 Näpi alevik
     7892 Sõmeru alevik
     8637 Uhtna alevik
     1242 Aluvere küla
     1259 Andja küla
     1345 Aresi küla
     1362 Arkna küla
     1536 Eesküla
     2332 Järni küla
     2373 Jäätma küla
     2405 Kaarli küla
     2741 Karitsa küla
     2744 Karivärava küla
     2781 Karunga küla
     2853 Katela küla
     2851 Katku küla
     3202 Kloodi küla
     3263 Kohala küla
     3261 Kohala-Eesküla
     3432 Koovälja küla
     3582 Kullaaru küla
     3790 Kõrgemäe küla
     4123 Lasila küla
     4309 Levala küla
     5055 Muru küla
     5182 Mädapea küla
     5478 Nurme küla
     5796 Paatna küla
     5979 Papiaru küla
     6567 Päide küla
     6726 Rahkla küla
     6850 Raudlepa küla
     6860 Raudvere küla
     7058 Roodevälja küla
     7199 Rägavere küla
     7684 Sooaluse küla
     7927 Sämi küla
     7925 Sämi-Tagaküla
     8001 Taaravainu küla
     8261 Tobia küla
     8304 Toomla küla
     8520 Tõrma küla
     8525 Tõrremäe küla
     8610 Ubja küla
     8740 Ussimäe küla
     8822 Vaeküla
     9099 Varudi-Altküla
     9098 Varudi-Vanaküla
     9196 Veltsi küla
     9495 Võhma küla