Kehtestatud detailplaneeringud

Küla/alevik

Detailplaneering

(link EVALD-i keskkonda)

Kehtestamise aasta Kehtestaja Haldusakt Märkused
Sõmeru alevik Jaanitule katastriüksuse ja lähiümbruse maa-ala detailplaneering 2010 Sõmeru Vallavolikogu 25.05.2010 otsus nr 36 Algatatud muutev DP
Taaravainu küla Kalda maaüksuse detailplaneering 2007 Rakvere Vallavolikogu 10.07.2007 otsus nr 22 Algatatud muutev DP
Taaravainu küla Mirdimäe katastriüksuse detailplaneering 2010 Rakvere Vallavolikogu

18.08.2010 otsus nr 16

 
Taaravainu küla Risti kinnistu (66204:002:0129) detailplaneering 2005 Rakvere Vallavolikogu 23.11.2005 otsus nr 12 Algatatud muutev DP
Tobia küla

Helita kinnistu detailplaneering

2019 Rakvere Vallavalitsus

29.05.2019 korraldus nr 234

 
Tõrma küla

Tõrma Hüppemäe kinnistu detailplaneering

2017 Rakvere Vallavalitsus 06.07.2017 korraldus nr 2-3/197-1  
Tõrremäe küla Väljavahi tee 5 ja Väljavahi tee 7 kinnistute detailplaneering 2018 Rakvere Vallavalitsus 14.11.2018 nr 416  
Uhtna küla Kuti, Eesmäe ning Kitseküla tn 14 kinnistute ja lähiümbruse maa-ala detailplaneering 2019 Rakvere Vallavalitsus 29.05.2019 korraldus nr 233  
Ussimäe küla Ussimäe küla Pagusoo elamupiirkonna detailplaneering 2007 Sõmeru Vallavolikogu 08.05.2007 otsus nr 108  

 

Kehtestatud planeeringud

29.05.19
Kehtestamise aasta

Detailplaneering

Korraldus Dokumendid
2016

Näpi tee 10 (77003:001:1620), Keki tn 2 (77003:001:1833) ja Keki tn 7 (77003:001:2120) kinnistute detailplaneering

Planeering on koostatud kinnistute jagamiseks, kruntidele sihtotstarvete määramiseks, hoonestusalade piiritlemiseks, tehnovõrkude asukohtade ja liikluskorralduse lahendamiseks.

Sõmeru Vallavalitsuse 05.09.2016 korraldus
nr 275

Põhijoonis
Seletuskiri
Tiitelleht
Kontaktvööndi joonis

2016

Roodevälja külas Paekarjääri kinnistu (77004:001:0043) detailplaneering.

Planeeringuga on määratud motospordikeskuse rajamiseks rallikrossi võistlusradade ning kohtunike ja tehnika hoonete ehitusõigus, tehnovõrkude, juurdepääsude, parkimisalade ja võistlejate bokside alade asukohad.

Sõmeru Vallavalitsuse 25.07.2016 korraldus nr 243 Olemasolev olukord
Situatsiooniskeem
Kontaktvöönd
 Seletuskiri
Põhijoonis
Keskkonnamõju eelhinnang
Müra aruanne
2016

Vaekülas Sauna kinnistu (77004:002:0102) detailplaneering.

Planeering on koostatud Vaeküla oja ehituskeeluvööndi vähendamiseks ja ehitusõiguse määramiseks kahele elamule ning abihoonetele. 

Sõmeru Vallavolikogu 20.01.2016 otsus nr 109

Detailplaan ja tehnovõrgud

Seletuskiri

Sihtotstarbed

2016 Koidumäe ja Koiduoru (Tõrremäe küla) Rakvere Vallavalitsus 10.03.2016 nr 2-3/45-1 Dokumendid
2016 Künka tee 14 (Taaravainu küla) Rakvere Vallavalitsus 28.04.2016 nr 2-3/95-1  
2016 Linna (Taaravainu küla) Rakvere Vallavalitsuse 30.06.2016 nr 2-3/165-1

DP materjalid (.zip)

2015

Sõmeru alevikus Tööstuse tn 3 (77003:001:0134) kinnistu detailplaneering.

Planeering on koostatud kinnistu jagamiseks neljaks tootmismaa sihtotstarbega krundiks, tootmishoonetele ehitusõiguse määramiseks, tehnorajatiste asukoha ning liikluskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks.

Sõmeru Vallavolikogu 05.08.2015 otsus nr 93 Seletuskiri
Põhijoonis
Olemasolev olukord
Situatsiooniskeem
Tehnoskeem
2015

Sipelga tee 5/Sipelga tee 7 (Päide küla)

Sipelga tee 9/Sipelga tee 11 (Päide küla)

Rakvere Vallavalitsus 27.04.2015 nr 2-3/77  
2014

Roodevälja külas  Kaasiku (77004:001:0330) ja Põllu (77004:001:0462) kinnistute detailplaneering.

Planeering on koostatud ehitusõiguse määramiseks teraviljakompleksi ja toor-rapsiõli rafineerimistehase kompleksi ehitamiseks, tehnovõrkude paigutuse, haljastuse ning liikluskorralduse lahendamiseks.

Sõmeru Vallavolikogu 26.03.2014 otsus nr 29

olemasolev olukord
seletuskiri
põhijoonis
tehnovõrkude skeem
situatsiooniskeem
riskianalüüs

2014 Ringtee 4 (Taaravainu küla)

Rakvere Vallavalitsus 18.06.2014 nr 16

 
2014 Rahunurme (Kloodi küla) Rakvere Vallavalitsus 23.04.2014 nr 10  

2013

Sõmeru alevikus Puiestee tn 20 kinnistu (77003:001:3330) detailplaneering

Planeering on koostatud ehitusõiguse määramiseks majutus- ja ärikompleksi ehitamiseks, tehnovõrkude paigutuse, haljastuse ning liikluskorralduse lahendamiseks.

Sõmeru Vallavolikogu 
16.10.2013 otsus nr 135

olemasolev olukord

seletuskiri

situatsiooniskeem

tehnovõrgud

tehnovõrkude skeem

ajutine liiklusskeem

põhijoonis

Roodevälja külas Roodevälja lauda kinnistu I maatüki (77004:001:0077) detailplaneering
Planeeringu eesmärk on osa maa-ala elamumaa sihtotstarbega kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude paigutuse lahendamine, heakorranõuete kehtestamine, liiklusskeemi koostamine.

Sõmeru Vallavolikogu 
24.09.2013 otsus nr 132

olemasolev olukord

seletuskiri

situatsiooniskeem

tehnovõrgud

gaasivarustuse skeem

elektriskeem

sideskeem

põhijoonis

Näpi alevikus asuva Juhani kinnistu III maatüki(77003:001:0020) ja Sõmeru alevikus asuva Juhani kinnistu IV maatüki (77003:001:0021) detailplaneering

Detailplaneering on koostatud kinnistu jagamiseks, elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramiseks, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete ning liikluskorralduse lahendamiseks.  

Sõmeru Vallavolikogu 15.01.2013 otsus nr 103

põhijoonis

seletuskiri

tehnovõrgud

situatsiooniskeem

2013 Nurmiku (Tõrma küla) Rakvere VV 18.12.2013 nr 14 DP materjalid (.zip)
2013 Rõõmu (Taaravainu küla) Rakvere VV 23.01.2013 nr 2  

2012

Kaare tn 2 kinnistu detailplaneering (Sõmeru alevik)
 
Detailplaneering on koostatud kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks elamule ning abihoonele. 

 Sõmeru Vallavolikogu 19.06.2012 otsus nr 95

Seletuskiri

Detailplaan

2011

Kaasiku ja osaliselt Raja kinnistu detailplaneering (Roodevälja küla)

Planeering on koostatud ehitusõiguse määramiseks Kaasiku kinnistule teraviljaterminali rajamiseks, tehnovõrkude ja-rajatiste asukoha ning juurdepääsutee ja liikluskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks.

Sõmeru Vallavolikogu 21.12.2011 otsus nr 77

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Situatsiooniskeem

Tugiplaan

Vaated

Põllu tänava tööstusala detailplaneering (Sõmeru alevik)

Planeering on koostatud kruntide moodustamiseks, kruntide sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramiseks, hoonestusala piiritlemiseks, haljastuse ja tehnovõrkude asukoha ning liikluskorralduse lahendamiseks.

 Sõmeru Vallavolikogu 25.10.2011 otsus nr 69

Seletuskiri

Hoonestusplaan ja kitsendused

Sihtotstarvete plaan

Uhtna tööstusala detailplaneering 

Planeering on koostatud kruntide moodustamiseks, hoonestusala piiritlemiseks ja ehitusõiguse seadmiseks, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning liikluskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks.

Sõmeru Vallavolikogu 20.09.2011 otsus nr 67

Seletuskiri

Trassiplaan

Elektrivarustuse plaan

Detailplaan

2011 Päide veski 19.10.2011 nr 22  
2011 Väljavahi parkla (Tõrremäe küla) 15.06.2011 nr 17  
2011 Tamme (Karivärava küla) 18.05.2011 nr 13  
2011 Papli (Tõrma küla) 18.05.2011 nr 13  
2011 Maasikmäe (Päide küla) 18.05.2011 nr 13  
2011 Elisa masti (Taaravainu) 19.01.2011 nr 4  

2010

Pae ja Paeniidu kinnistute detailplaneering (Andja küla)
Planeeritud maa-alale on kavandatud rajada kaks jäätmete peenpurustusterminalidest koosnevat tootmiskompleksi.

Sõmeru Vallavolikogu 23.11.2010 otsus nr 44

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrkude joonis

Kontaktvööndi joonis

2009

Soodevälja, Tammevälja ja Äärevälja kinnistute detailplaneering (Ussimäe küla)

Planeeringu eesmärgiks on maa-ala krundijaotus, kruntide sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramine, tänava-alade ja tehnovõrkude paigutuse, liikluskorralduse ja haljastuse lahendamine.

 

Sõmeru Vallavolikogu 17.02.2009 otsus nr 212

Seletuskiri

Põhijoonis

Piiri kinnistu detailplaneering (Aluvere küla)

Planeeringu koostamise eesmärk on teostada krundijaotus, määrata kruntide ehitusõigused ja hoonestusala, määrata tehnovõrkude ja –rajatiste asukoht, liiklusskeem.

 Sõmeru Vallavolikogu 25.08.2009 otsus nr 242

Seletuskiri

Põhijoonis

2009 Antsu (Tõrremäe küla) 17.06.2009 nr 19  

2008

Uhtna Põhikooli katastriüksuse detailplaneering

Planeering on koostatud eesmärgiga määrata krundile ehitusõigus seltsimaja ehitamiseks.

 Sõmeru Vallavolikogu 27.05.2008 otsus nr 178

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

 

2008 Küüni-Mätliku (Lepna alevik) 24.09.2008 nr 30  
2008 Roosi-Tammiku (Taaravainu küla) 24.09.2008 nr 29  
2008 Rebase (Tõrma küla) 26.03.2008 nr 10 DP materjalid (.zip)
2008 Künka (Taaravainu küla) 25.06.2008 nr 23  

2007

   

 

Külmallika kinnistu I maatüki (77003:001:0261) detailplaneering (Koovälja küla)

Planeering on koostatud maa-ala kruntideks jaotamiseks, sihtotstarbe muutmiseks, planeeritavale hoonestusele ehitusõiguse määramiseks, tehnovõrkude paigutuse ning liikluskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks. 

 

Sõmeru Vallavolikogu 27.09.2007 otsus nr 131

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Jäätmekeskuse juurdesõidutee detailplaneering (Ussimäe küla)

Planeeringu eesmärk on maa-ala kruntimine, et tagada Jäätmekeskuse juurdesõidutee nõrg- ja sadevete ärajuhtimine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine.

Sõmeru Vallavolikogu 27.11.2007 otsusega nr 144

Seletuskiri

Põhijoonis

2007 Kinguküla (Päide küla) 19.12.2007 nr 38  
2007 Kõrtsi (Päide küla) 24.10.2007 nr 31  
2007 Jürirahva (Päide küla) 26.09.2007 nr 26  
2007 Tiidemaa (Lepna alevik) 10.07.2007 nr 23  
2007 Kalda (Taaravainu küla) 10.07.2007 nr 22  
2007 Saeveski (Tõrma küla) 25.04.2007 nr 15  
2007 Sireli (Taaravainu küla) 25.04.2007 nr 14  

2006

Vaeküla kooli katastriüksuse (77004:002:0023) detailplaneering (Vaeküla küla)

Planeering on koostatud maa-ala kruntideks jaotamiseks, sihtotstarbe muutmiseks, hoonestusele ehitusõiguse määramiseks, tehnovõrkude ja rajatiste paigutuse ning liikluskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks.

Sõmeru Vallavolikogu 30.05.2006 otsus nr 41

 

Vanametsa kinnistu detailplaneering (Kohala küla)

Planeering on koostatud krundi sihtotstarbe muutmiseks, kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks jaotamiseks, ehitusõiguse määramiseks, tehnovõrkude paigutuse ja liiklusskeemi lahendamiseks.

Sõmeru Vallavolikogu 10.10.2006 otsus nr 49

 

Piirivalve kinnistu detailplaneering (Papiaru küla)

Planeeringu eesmärgiks on maa-ala kruntideks jaotamine tehnoküla-tööstuspargi rajamiseks.

 Sõmeru Vallavolikogu 10.10.2006 otsus nr 49

Seletuskiri

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Tehnovõrgud

Tugiplaan

2006 Põhjakeskus (Tõrremäe küla) 22.09.2006 nr 23  
2006 Tõrremäe aiandi (Tõrremäe küla) 22.03.2006 nr 8  DP materjalid (.zip)
2005 Ristmiku (Tõrremäe küla) 13.10.2005 nr 35  
2005 Liivakalda (Tõrremäe küla) 27.04.2005 nr 13  

2004

Turba katastriüksuse detailplaneering (Andja küla)

Planeeringu on koostatud krundi sihtotstarbe muutmiseks turbahoiu platsi rajamiseks.

 Sõmeru Vallavolikogu 31.08.2004 otsus nr 134

 

2004 Metsa (Päide küla) 21.07.2004 nr 227  

2003

Sõmeru aleviku väikeelamute piirkonna (Kooli, Papli, Pikk ja Staadioni tänavate ala)  I ehitusjärjekorra detailplaneering.

Planeering on koostatud maa-ala elamumaa kruntideks jaotamiseks, ehitusõiguse määramiseks ja olulisemate arhitektuurinõuete seadmiseks, tänavavõrgustiku ja liikluskorralduse ning tehnovõrkude paigutuse lahendamiseks. 

 Sõmeru Vallavolikogu 28.10.2003 otsus nr 65

Põhijoonis

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Rivalte kinnistu detailplaneering (Roodevälja küla)

Planeering on koostatud maa-ala kaheks ärimaa sihtotstarbega krundiks jaotamiseks, ehitusõiguse määramiseks, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse ning  keskkonnakaitse abinõude ja päästetöödeks ligipääsu määramiseks.

Sõmeru Vallavolikogu 21.08.2003 otsus nr 57

 

2003 Väljavahi (Tõrremäe küla) 05.11.2003 nr 41  
2002 Kalda (Taaravainu küla) 20.02.2002 nr 5