« Tagasi

Toimub Taaravainu küla, Künka tee 17 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Rakvere Vallavalitsuse 07.10.2020 korraldusega nr 415 võeti vastu Rakvere vallas, Taaravainu külas, Künka tee 17 kinnistu detailplaneering ning suunati see avalikule väljapanekule perioodil 26.10.2020-08.11.2020.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, ehitusõiguse määramine tehnilise taristu rajamiseks, ehitise olulisemate arhitektuur-ehituslike tingimuste seadmine, juurdepääsutee ja liikluskorralduse lahendamine, haljastuse, heakorrastuse ja keskkonnakaitseliste põhimõtete seadmine, muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine.

Planeeringu ala on ca 0,5 ha, kus kavandatakse muuta krundi sihtotstarvet ning rajada üksikelamu koos abihoonetega. Rajatakse kuni 3 hoonet – 1 elamu ja 2 abihoonet, ehitusaluse pinnaga kuni 600 m2. Hooned on lihtsa põhiplaaniga funktsionaalsed hooned, kuni 2 korrust ja kuni 9 m kõrged. Kõrvalhoonete maksimaalne kõrgus on 5 m. Veevarustus ja kanalisatsioon planeeritakse lokaalsed. Juurdepääs on olemas avalikus kasutuses olevas Künka teelt.

Avaliku väljapaneku materjalid on 26. oktoobrist paberkandjal kättesaadavad Rakvere Vallavalitsuses ja Sõmeru raamatukogus ning elektrooniliselt Rakvere valla veebilehel https://www.rakverevald.ee/algatamine-ja-menetlemine.