« Tagasi

Kehtestati Taaravainu küla, Künka tee 17 detailplaneering

Rakvere Vallavalitsuse 11.11.2020 korraldusega nr 467 kehtestati Taaravainu küla, Künka tee 17 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks, ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoonete rajamiseks, ehitusõiguse määramine tehnilise taristu rajamiseks, ehitise olulisemate arhitektuur-ehituslike tingimuste seadmine, juurdepääsutee ja liikluskorralduse lahendamine, haljastuse, heakorrastuse ja keskkonnakaitseliste põhimõtete seadmine, muude seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramine. Detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringuala on ca 0,5 ha. Krundile on lubatud ehitada üksikelamu koos kuni 2 abihoonega, ehitusaluse pinnaga kuni 600 m2. Hooned on lihtsa põhiplaaniga funktsionaalsed hooned, kuni 2 korrust ja kuni 9 m kõrged. Kõrvalhoonete maksimaalne kõrgus on 5 m. Veevarustus ja kanalisatsioon planeeritakse lokaalsed. Juurdepääs on olemas avalikus kasutuses olevas Künka teelt.

Detailplaneering võeti vastu Rakvere Vallavalitsuse 07.10.2020 korraldusega nr 415. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus perioodil 26.10.2020-08.11.2020. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud, mistõttu avaliku arutelu korraldamine ei olnud vajalik.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Rakvere Vallavalitsuses või valla veebilehel www.rakverevald.ee/kehtestatud-planeeringud.