« Tagasi

Kehtestati Sõmeru aleviku Raua tn 3 kinnistu detailplaneering

Rakvere Vallavalitsuse 04.11.2020 korraldusega nr 458 kehtestati Sõmeru alevik, Raua tn 3 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva Raua tn 3 krundi sihtotstarbe muutmine ärimaast tootmismaaks ning krundile ehitusõiguse määramine tootmishoone(te) ehitamiseks, samuti liikluskorralduse, teede ja tänavate maa-alade, heakorrastuse, haljastuse, tehnovarustuse jms lahendamine tulenevalt planeerimisseadusest. Planeeringuala asub Sõmeru alevikus Põllu tänava tööstusalal. Detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringuala on ca 0,13 ha.

Krundile on lubatud ehitada kuni 3 hoonet ehitusaluse kogupinnaga kuni 700 m². Krundile kavandatavate hoonete maht võib olla maksimaalselt 6 m3/m2 hoonealuse maapinna kohta. Hoonete suletud brutopind kuni 1200 m2. Krundi täisehitusprotsent 55%. Hoone maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast katuseharjani on kuni 9 meetrit, korruselisus kuni 2.

Detailplaneering võeti vastu Rakvere Vallavalitsuse 30.09.2020 korraldusega nr 403. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus perioodil 19.10.2020-01.11.2020. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud, mistõttu avaliku arutelu korraldamine ei olnud vajalik.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Rakvere Vallavalitsuses või valla veebilehel www.rakverevald.ee/kehtestatud-planeeringud.