« Tagasi

Kehtestati Taaravainu küla, Künka tee 12 detailplaneering

Rakvere Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 474 kehtestati Taaravainu küla, Künka tee 12 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Künka tee 12 katastriüksuse jagamine kaheks üksikelamumaa krundiks ning hoonestusala, tehnovõrkude ja –rajatiste, juurdepääsutee võimalike asukohtade määramine, ehitiste ehituslike ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastatuste põhimõtete määramine. Detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringuala on ca 0,6 ha. Mõlemale krundile on lubatud ehitada kuni 4 hoonet (1 elamu ja 3 abihoonet) ehitusaluse kogupinnaga kuni 600 m². Hoonete suurimad lubatud kõrgused on elamul kuni 9 meetrit ja abihoonetel kuni 5 meetrit. Hoonete lubatud korruselisus on 2. Juurdepääs on avaliku kasutusega Künka teelt. Veesüsteem on lahetatud kinnistute piiril asuvast puurkaevust ning kanalisatsioonisüsteemid on lokaalsed.

Detailplaneering võeti vastu Rakvere Vallavalitsuse 14.10.2020 korraldusega nr 425. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus perioodil 02.11.2020-15.11.2020. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud, mistõttu avaliku arutelu korraldamine ei olnud vajalik.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Rakvere Vallavalitsuses või valla veebilehel www.rakverevald.ee/kehtestatud-planeeringud.