« Tagasi

Kehtestati Aluvere küla, Piiri tee 3, 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneering

Rakvere Vallavalitsuse 18.11.2020 korraldusega nr 473 kehtestati Aluvere küla, Piiri tee 3, 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada Piiri tee 3, 5 ja 9 katastriüksustest eraldi krunt planeeritava hoone jaoks. Samuti rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike tingimuste määramine, ehitiste kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, kujade määramine, tuleohutuse tagamine, kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine, müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ning muid keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine. Detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringuala on ca 3 ha. Moodustatavale krundile on lubatud ehitada 1 hoone ehitusaluse kogupinnaga kuni 1000 m². Hoone maksimaalne lubatud kõrgus maapinnast katuseharjani on kuni 9 meetrit.

Detailplaneering võeti vastu Rakvere Vallavalitsuse 14.10.2020 korraldusega nr 424. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus perioodil 02.11.2020-15.11.2020. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud, mistõttu avaliku arutelu korraldamine ei olnud vajalik.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Rakvere Vallavalitsuses või valla veebilehel www.rakverevald.ee/kehtestatud-planeeringud.