« Tagasi

Kehtestati Ussimäe küla, Pääsusilma kinnistu detailplaneering

Rakvere Vallavolikogu 28.04.2021 otsusega nr 17 kehtestati Ussimäe küla, Pääsusilma kinnistu detailplaneering. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4,7 ha. Kuna planeeringualal puudus kehtiv üldplaneering, siis menetleti detailplaneeringu koostamist kui üldplaneeringu põhilahendust muutvana, mis tingis ka kohustusena koostada KSH eelhinnang.

Rakvere Vallavolikogu 26.06.2019 otsusega nr 89 jäeti KSH algatamata, kuna vastavalt KSH eelhinnangu järeldustele ja Keskkonnaameti seisukohale ei selgunud keskkonnamõjusid, mis oleksid KeHJS § 2² mõistes olulised.

Planeeringuala asub Rakvere vallas, Ussimäe küla lääneosas. Planeeritav ala hõlmab Pääsusilma kinnistut (100% ärimaa), Vaskussi tänav L4 kinnistut (100% transpordimaa) ning osaliselt Ussimäe tänav kinnistut (100% transpordimaa).

Detailplaneeringu lahendusega jagatakse Pääsusilma kinnistu kaheks krundiks ning määratakse ehitusõigus kaubanduskeskuse ja büroohoonete ehitamiseks. Planeeritud tegevus ei avalda negatiivset mõju olemasolevale elukeskkonnale ning ei põhjusta keskkonnas pöördumatuid muudatusi, ei sea ohtu inimeste tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara.

Detailplaneeringu koostaja on Wesenberg OÜ (töö nr 38-0219). Detailplaneeringu koostamise huvitatud isikuks on OÜ Lictor.

Rakvere Vallavalitsuse 06.11.2019 korraldusega nr 446 suunati detailplaneeringu eskiis avalikule väljapanekule perioodil 25.11.2019-27.12.2019. Rakvere Vallavalitsus korraldas eskiisi avaliku arutelu 28.01.2020.

Rakvere Vallavolikogu 25.11.2020 otsusega nr 26 võeti detailplaneering vastu ning suunati avalikule väljapanekule perioodiks 14.12.2020-13.01.2021. Rakvere Vallavalitsus korraldas detailplaneeringu avaliku arutelu 02.03.2021 kell 17:00 elektrooniliselt.

Kuna detailplaneeringut menetletakse kui üldplaneeringut muutvana, siis esitas Rakvere Vallavalitsus planeeringulahenduse ja selle menetlusdokumendid 05.03.2021 Rahandusministeeriumile heakskiitmiseks.

Rahandusministeerium saatis 27.04.2021 Rakvere Vallavalitsusele kirjaliku heakskiidu Ussimäe küla, Pääsusilma kinnistu detailplaneeringule.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööpäevadel Rakvere Vallavalitsuses või valla veebilehel.