« Tagasi

Kehtestati Kloodi küla, Tähemaa ja Seersandi kinnistute detailplaneering

Rakvere Vallavalitsuse 02.06.2021 korraldusega nr 270 kehtestati Kloodi küla, Tähemaa ja Seersandi kinnistute detailplaneering. Planeeringuala suurus on ligikaudu 4 ha.
Jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine vastavalt KeHJS § 35 lg 5 alusel eeldatava olulise keskkonnamõju puudumise tõttu.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Rakvere Vallavalitsus (aadress Kooli 2, Sõmeru, e-post vallavalitsus@rakverevald.ee), koostaja on Aktsiaselts KEK Invest (aadress Näpi tee 10, Näpi alevik, Rakvere vald, e-post info@kekinvest.eu) ning huvitatud isik on Imax OÜ (Metsavälja, Mäetaguse küla, Vinni vald, imretiks@gmail.com).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse seadmine, liikluskorralduse ja juurdepääsu lahendamine, tehnovõrkude lahendamine, vajadusel kitsenduste ja servituutide seadmine.

Detailplaneeringuga lahendusega jagatakse planeeringuala eraldi 4 krundiks, millega Tähemaa (Tähemaa ja Tähemetsa) ja Seersandi kinnistute sihtotstarbed muudetakse elamumaaks ning Tähemaa tee jääb transpordimaaks. Juurdepääsutee on olemasolev Tähemaa tee. Parkimine on kavandatud kinnistusisene. Kõikidel planeeritavatel kruntidel on maksimaalne hoonete arv 3. Seersandi lubatud suurim täisehituse % on 9, Tähemaal 5 ja Tähemetsal 4. Hoonete korruselisus on kuni 2, hoonete lubatud suurim kõrgus on kuni 8 meetrit. Piirkonnas paikneva hoonestuse seisukohalt on lubatud kõrgus optimaalne. Teid, platse ja tehnovõrke võib rajada väljapoole hoonestusala.

Detailplaneering võeti vastu Rakvere Vallavalitsuse 28.04.2021 korraldusega nr 213. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus perioodil 17.05.2021-30.05.2021. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud, mistõttu avaliku arutelu korraldamine ei olnud vajalik.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Rakvere Vallavalitsuses või valla veebilehel www.rakverevald.ee/kehtestatud-planeeringud.