« Tagasi

Kehtestati Taaravainu küla, Künka tee 19 kinnistu detailplaneering

Rakvere Vallavalitsuse 02.06.2021 korraldusega nr 271 kehtestati Taaravainu, Künka tee 19 kinnistu detailplaneering.

Detailplaneering muudab osaliselt kehtivat Künka kinnistu detailplaneeringut (kehtestatud Rakvere Vallavolikogu 25.08.09 otsusega nr 23). Detailplaneeringu lahendus ei ole kehtivat Rakvere valla üldplaneeringut (kehtestatud Rakvere Vallavolikogu 21.04.10.a. määrusega nr 4) olulisel määral muutev. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 0,4 ha.

Jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine vastavalt KeHJS § 35 lg 5 alusel eeldatava olulise keskkonnamõju puudumise tõttu.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Rakvere Vallavalitsus (aadress Kooli 2, Sõmeru, e-post vallavalitsus@rakverevald.ee), koostaja on LandComposition OÜ (aadress Sõle 34-17, Tallinn, e-post info@landcomposition.ee) ning huvitatud isik on Tauri Raam.

Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta Künka tee 19 katastriüksuse sihtotstarve maatulundusmaast elamumaaks. Samuti määratakse krundile ehitusõigused ja hoonete arhitektuurinõuded, lahendatakse juurdepääsud ja tehnovõrgud.

Detailplaneeringu lahendusega rajatakse planeeringualale üks elamu koos kuni 3 abihoonega. Elamu maksimaalne kõrgus kuni 9 meetrit maapinnast ja abihoonel kuni 5 meetrit, korruselisus on kuni 2. Hoonete (põhi- ja abihooned) suurim ehitisealune pindala krundil kokku on 600 m2. Juurdepääs on planeeritud avaliku kasutusega Künka teelt. Veesüsteemid on kavandatud lahendada Künka tee 12 kinnistu DP-s määratud kahe krundi piirile rajatava puurkaevu baasil. Parkimine on kavandatud kinnistusisene.

Detailplaneering võeti vastu Rakvere Vallavalitsuse 21.04.2021 korraldusega nr 206. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus perioodil 10.05.2021-23.05.2021. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud, mistõttu avaliku arutelu korraldamine ei olnud vajalik.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Rakvere Vallavalitsuses või valla veebilehel www.rakverevald.ee/kehtestatud-planeeringud.