« Tagasi

Kehtestati Karivärava küla, Sooniku ja Peetrivälja kinnistute detailplaneering

Rakvere Vallavalitsuse 25.05.2022 korraldusega nr 982 kehtestati Karivärava küla, Sooniku ja Peetrivälja kinnistute detailplaneering.

Planeeritava ala suurus on ca 5,7 ha. Planeeritav ala hõlmab Sooniku (66201:001:0613, maatulundusmaa 100%, 4,05 ha), Peetrivälja (66201:001:0611, elamumaa 100%, 1,42 ha) ning Ernamänniku tee (66201:001:0614, transpordimaa 100%, 0,27 ha) kinnistuid.

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Rakvere Vallavalitsus (aadress Kooli 2, Sõmeru, e-post vallavalitsus@rakverevald.ee), koostaja on LandComposition OÜ (aadress Uus tn 36-109, Tartu, e-post info@landcomposition.ee) ning huvitatud isik on Ivar Dreifeldt.

Planeeringualal kehtivaid detailplaneeringuid ei ole. Detailplaneeringu lahendus ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Planeeringualale kavandatakse jagada Sooniku maaüksus kümneks (vahemikus 3782-5550 m²) väikeelamumaa ja üheks transpordimaa krundiks (3009 m²) ning Peetrivälja maaüksus kaks väikeelamumaa krundiks (7493 m² ja 6675 m²). Elamukruntidele kavandatakse lubatud hoonete arvuks krundil kuni 4 (1 elamu ja kuni 3 abihoonet), maksimaalsete ehitusalaste pindadega 600m2, maksimaalsed kõrgused elamul 9 m ja abihoonel 5 meetrit. Juurdepääs on planeeritud avaliku kasutusega Ernamänniku teelt.

Detailplaneering võeti vastu Rakvere Vallavalitsuse 20.04.2022 korraldusega nr 917. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus perioodil 09.05.2022-22.05.2022. Avaliku väljapaneku perioodi jooksul ühtegi ettepanekut ega vastuväidet ei laekunud, mistõttu avalikku arutelu ei korraldatud.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Rakvere Vallavalitsuses või valla veebilehel www.rakverevald.ee/kehtestatud-planeeringud