« Tagasi

Taaravainu külas, Künka tee 9, 11, 13 ja T3 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Rakvere Vallavalitsuse 06.09.2023 korraldusega nr 1961 võeti vastu Taaravainu külas, Künka tee 9, 11, 13 ja T3 kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 06.02-19.02.2024.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Künka tee 9, 11, 13 ja T3 maaüksuste jagaminekruntideks ja sihtotstarvete määramine ning ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, tehnovõrkudeja –rajatiste ning juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine, ehitiste ehituslike ja kujunduslike tingimuste määramine, liikluskorralduse, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine. Planeeritava ala suurus on 1,6 ha.

Planeeringuga on võimalik tutvuda tööaegadel Sõmeru Raamatukogus (Sõmeru alevik, Kooli 2, E-R 10.00 - 18.00) ning Rakvere valla veebilehel https://www.rakverevald.ee/algatamine-ja-menetlemine. Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringule saab esitada kirjalikult Rakvere Vallavalitsusele aadressil Rakvere vald, Sõmeru alevik, Kooli 2, 44305 või e-postiga vallavalitsus@rakverevald.ee.

Seletuskiri

Joonised:          
Situatsiooniskeem
Olemasolev olukord
Põhijoonis
Illustreeriv joonis