Rakvere valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

  Küsimused, ettepanekud, arvamused, märkused ja muu üldplaneeringu koostamisega seonduv on võimalik esitada e-posti aadressil kaire.kullik@rakverevald.ee. 
  Rakvere valla üldplaneeringu koostamise menetlus on jälgitav ka EVALD-i keskkonnas.

JOOKSEV INFO

Rakvere Vallavalitsuse ja AS Kobras koostöös on hetkel väljatöötamisel üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu (eskiis). Selle valmimisel toimuvad avalikud väljapanekud, mille kohta edastatakse infot nii Rakvere Valla Sõnumite ja Virumaa Teataja kui Rakvere valla veebilehe vahendusel.

LÄHTESEISUKOHAD JA KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE VÄLJATÖÖTAMISE KAVATSUS

Rakvere Vallavalitsus koostöös AS-ga Kobras on koostanud Rakvere valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse:

Rakvere valla üldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta esitatud ettepanekud on koondatud ETTEPANEKUTE TABELISSE.

Ettepanekud:

ÜLDPLANEERINGU KOOSTAMISE KOMISJON

Rakvere valla üldplaneeringu koostamiseks on moodustatud komisjon Rakvere Vallavalitsuse 8. jaanuari korralduse nr 7 alusel:

Komisjoni esimees: Kaire Kullik - arendus- ja planeerimisspetsialist

Komisjoni liikmed:

Maido Nõlvak - vallavanem
Peep Vassiljev . volikogu esimees
Viktor Häninen - abivallavanem
Inge Liivak - ehitusjärelevalve insener
Tiit Mark - maanõunik
Rainis Tõnnison - majandusspetsialist
Janek Seidelberg - majandusspetsialist
Maia Simkin - heakorraspetsialist
Riho Iskül - volikogu liige

ALGATAMINE

Rakvere Vallavolikogu algatas 17.10.2018 otsusega nr 59 Rakvere valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Rakvere valla üldplaneeringu koostamise eesmärk on lahendada planeerimisseaduse § 75 määratud ülesanded, ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Tulenevalt planeeringuseadusest ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest tuleb üldplaneeringu koostamisel läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH eesmärk on valla arenguga kaasneda võivate majanduslike-, sotsiaalsete- ja kultuurilste mõjude hindamine looduskeskkonnale ja ebasoodsat mõju leevendavate meetmete väljapakkumine.

Rakvere valla üldplaneeringu kehtestaja on Rakvere Vallavolikogu. Rakvere valla üldplaneeringu koostamise ja KSH korraldaja ülesandeid täidab Rakvere Vallavalitsus kui ametiasutus.

Vastavalt riigihanke tulemustele on Rakvere valla üldplaneeringu ja KSH koostaja AS KOBRAS, www.kobras.ee. Konsultant/planeerija - Teele Nigola, KSH juhtekspert - Urmas Uri.

Otsusega on võimalik tutvuda Rakvere Vallavalitsuse kui ametiasutuse kantseleis (asukoht Kooli 2, Sõmeru alevik, Rakvere vald) nende tööajal ning elektrooniliselt ametiasutuse dokumendiregistri kaudu, millele on tagatud juurdepääs Rakvere valla veebilehelt www.rakverevald.ee.

Rakvere Vallavalitsus palub isikutel või neid ühendavatel organisatsioonidel, kes soovivad enda personaalset kaasamist üldplaneeringu koostamisse, teatada oma soovist Rakvere Vallavalitsusele kirjalikult (postiaadress Kooli 2, Sõmeru alevik, Rakvere vald, Lääne-Virumaa, e-post vallavalitsus@rakverevald.ee).  Teates tuleb märkida nimi, isikukood (juriidilisel isikul äriregistri kood), soovitav teabe saamise viis (elektrooniline või kirjalik) ning sellest lähtuvalt postiaadress või e-posti aadress ning soovi korral kontakttelefon. Teade tuleb allkirjastada (elektrooniliselt esitades digiallkirjastada).

Avalikult teavitatakse üldplaneeringu koostamise ja KSH menetluse käigust avalike meediakanalite kaudu, eelkõige ajalehtede Rakvere Valla Sõnumid ja Virumaa Teataja ning Rakvere valla veebilehe www.rakverevald.ee kataloogi "Ehitus, maa ja teed" alamkataloogi "Rakvere valla üldplaneeringu koostamine" kaudu.