Toetusvõimaluste kalender on suunatud eelkõige mittetulundusühingutele, kuid lisatud on ka mõningad suuremad toetusmeetmed eraisikutele.

Toimetaja: KAIRE KULLIK

Taotluse paremaks koostamiseks tutvu ka Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) koostatud vabaühingu projektitaotluse koostamise juhendiga.
 

Rakvere Vallavalitsuses on MTÜ-de teemadel kontaktisikuks arendus- ja planeerimisspetsialist Kaire Kullik.
Lääne-Viru Arenduskeskuses on kontaktisikuks MTÜ-de konsultant Kaoke Kärdi.
 

Lääne-Viru Arenduskeskus pakub kodanikuühendustele ja –algatustele tugitegevusi kogu organisatsiooni arengutsükli ulatuses, sh teemadel:
• eestvedajate inspireerimine
• organisatsiooni asutamine
• organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamine
• ühingu juhtimise korraldamise nõustamine
• ühingu tegevuste rahastamise nõustamine
• ühingu projektide nõustamine
• organisatsiooni arendamine, sh ühingu arengu ja lõpetavate ühingute nõustamine

Lääne-Viru Arenduskeskuse uudised ja sündmused.
 

MAKIS - teejuht vabaühendustele
Nõustamisportaal MAKIS ehk vabaühenduste teejuht aitab kiiresti leida oma küsimustele vastused ning orienteeruda toetusvõimaluste kirjus maailmas.

Portaal on mõeldud kõigile kodanikuühendustele ja nende eestvedajatele ning kodanikuühiskonnast huvitatutele. Sellest on ka inspireeritud lühend MAKIS – minu algatusele kindel suunanäitaja.
 

Korteriühistutele pakub nõustamis- ja muid teenuseid Eesti Korteriühistute Liit.

Hankemenetlus toetuse saajatele PRIA menetluses

PRIA on koostanud juhendi, kuidas riigihangete registris oma organisatsiooni määratleda korrektse hankemenetluse läbiviimiseks. 

Juhend hankija määratlemisel PRIA menetluses

Juhend riigihangete registris hankija liigi valimisel

Toetusvõimalused

Rakvere valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmine

MTÜ

Toetuse andmise eesmärk on arendada kogukondade omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike koostööd. Toetada kultuuri, spordi, keskkonnakaitse, terviseedendamise, noorsootöö, ühistegevuse ja vaba aja võimalusi ning vabaühenduste mitmekesisust ja jätkusuutlikku arengut valla haldusterritooriumil.

Määrus
Vormid valla veebilehel

Toetust antakse:
Toetust eraldatakse:
1) avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja seltsingute (edaspidi MTÜ) põhikirjaliste või seltsingulepingus sätestatud eesmärkide teostamiseks;
2) valla esinduskollektiivide toetamiseks;
3) valla elanikele suunatud ürituste ja ühistegevuste (edaspidi ürituse) korraldamiseks;
4) teistest fondidest taotletavate avalikkusele ja kogukonna ning piirkonna arengule suunatud tegevus- ja investeeringuprojektide läbiviimiseks ning kaasfinantseerimise katmiseks, kus taotlus esitatakse vallavalitsusele enne põhifondi rahastamistaotluse esitamist. Antud toetus on mõeldud ainult Rakvere valda registreeritud MTÜ-dele.

Kontaktisik: Siiri Saarmets, siiri.saarmets@rakverevald.ee, 322 1021, 5336 4604.

Kohaliku omaalgatuse programm ehk KOP

MTÜ

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.

Programmi viiakse ellu 2 korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu.

Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:
Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Programmi üldise koordineerimise ja programmi väljatöötamise eest vastutab rahandusministeerium. Alates 2018. aastast vastutab Lääne-Virumaal programmi rakendamise eest Lääne-Viru Omavalitsuste Liit.

Lisainfo Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu veebilehel.

Leader

MTÜ, KOV, ettevõtted

          

MTÜ Partnerid tegevuspiirkond hõlmab Lääne-Virumaal järgmiseid kohalikke omavalitsusi: Viru-Nigula vald (v.a endine Aseri vald), Haljala vald (v.a endine Vihula vald), Rakvere vald, Vinni vald (v.a endised Rägavere vald ja Laekvere vald).

Vastavalt MTÜ Partnerid arengustrateegiale 2014-2020 valdkonnad ja meetmed jagatud järgnevalt:
Valdkond 1: Elukeskkonna arendamine
Valdkonna strateegiliseks eesmärgiks on elamisväärne elukeskkond. 
Meede 1.1. Elukeskkonna investeeringud
Meetme eesmärk: Piirkonna atraktiivsuse ja elukvaliteedi kasv ning kogukonnateenuste kättesaadavuse paranemine läbi uuenduslike lahenduste leidmise.
Meede 1.2. Kohaliku kultuuri arendamine
Meetme eesmärk: Väärtustatud tegevuspiirkonna kultuur ning tugevnenud omaalgatus, koostöötahe ja sotsiaalsed suhted.
Valdkond 2: Ettevõtluse arendamine
Valdkonna strateegiliseks eesmärgiks on mitmekesine ja konkurentsivõimeline ettevõtlus.
Meede 2.1. Ettevõtluse investeeringud
Meetme eesmärk: Piirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse kasv läbi kohalikul ressursil põhinevate uudsete toodete ja teenuste arendamise ning olemasolevate ressursside hoidmise.
Meede 2.2. Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime tõstmine
Meetme eesmärk: Olemasolevate ja potentsiaalsete ettevõtjate ettevõtlikkuse kasv ning paranenud ettevõtete konkurentsivõime.
Valdkond 3: Koostöö arendamine
Valdkonna eesmärgiks on tugev ja jätkusuutlik koostöövõrgustik piirkondlikul, regionaalsel ja rahvusvahelisel tasandil.
Meede 3.1. Jätkusuutlikud koostöövõrgustikud
Meetme eesmärk: Tugevad olemasolevad ja uued koostöövõrgustikud.

Lisainfo MTÜ Partnerid veebilehel.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetused

KÜSKi taotlusvoorud keskenduvad reeglina vabaühenduste tegevusvõimekuse arendamisele. Taotlusvoorud on nii esimese sammu toetamiseks, ehk analüüside ja plaanide tegemiseks, kui ka eraldi arendustegevusteks. 

Nupukate lahenduste inkubaatoriga NULA toetatakse uuenduslikke ja mõjusaid ideid kriitiliste ühiskondlike probleemide lahendamiseks. NULA inkubaator toimub mitmes etapis, millega aidatakse esialgsetest ideedest kasvatada välja terviklikud lahendused.

KÜSK toetab Eesti ühinguid, kes teevad või on huvitatud rahvusvahelisest koostööst.

Lisainfo KÜSK veebilehel.

Keskkonnateadlikkuse programm

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Lisainfo KIK veebilehel.

Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp ehk KULKA

Füüsilised ja juriidilised isikud

Taotlus projektitoetuse määramiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks ja/või 20. novembriks.

Lääne-Virumaa ekspertgrupi raha jagamise kord (alates 15.04.2019)

Lääne-Virumaa ekspertgrupp toetab:

 • Lääne-Virumaaga seotud projekte ja isikuid;
 • maakondlike, vabariiklike ja rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste korraldamist maakonnas;
 • piirkondlikku seltsitegevuse arengut;
 • maakonna kultuuri- ja spordikollektiivide osalemist vabariiklikel ja rahvusvahelistel festivalidel, konkurssidel, võistlustel jt olulistel sündmustel;
 • laste ja noorte arengule suunatud projekte;
 • maakonna ajalugu, kultuuripärandit ning maakonda tutvustavate kirjutiste väljaandmist;
 • maakonna tublide ja teenekate kultuuri- ja sporditegelaste meelespidamist;
 • arengule suunatud projekte ja koolituste korraldamist;
 • muusikainstrumentide, esinemis ja võistlusriiete ning spordiinventari ostmist (nõutav oma- ja/või kaasfinantseerimine vähemalt 50%);
 • uudseid ideid ning põnevaid loomingulisi lahendusi sisaldavaid projekte.

Lisainfo Eesti Kultuurikapitali Lääne-Viru ekspertgrupi veebilehel.

Rahvakultuuri keskuse toetused

Juriidilised isikud, KOV

Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi valitsemisala toetuste menetlemise infosüsteemis.

Folkloorifestivalide toetamine
Toetamise eesmärgiks on toetada Eestis toimuvate folkloorifestivalide ja -sündmuste kaudu pärimuskultuuri viljelemist, aidates kaasa pärimuse säilimisele, hoidmisele ja edasi kandmisele.

Toetatakse Eesti pärimuskultuuril põhinevate folkloori ühte või mitut alaliiki (tants, laul, muusika, käsitöö, jutuvestmine, toidukultuur) tutvustavate festivalide ja sündmuste korraldamist ning nende raames toimuvaid täiendavaid tegevusi.

 

Virumaa pärimuskultuuri toetamine

Toetuse eesmärgiks on väärtustada ja taaselustada Virumaa eri piirkondadele omast pärimuskultuuri ja pärimuslikku elulaadi, mis annab neile identiteedi ja järjepidevuse tunde ning edendab seeläbi kultuurilist mitmekesisust ja loometegevust.

Toetuse abil soovitakse kaasa aidata vaimse kultuuripärandi taastumisele ja säilimisele ning püsimisele elavas kasutuses. Oluline on noorte sidumine esivanemate pärandiga ning kohalikus kultuuris osalejate ringi laiendamine. Samuti sellele kaasa aitavate tegevuste toetamine väljaspool Virumaad.


Regionaalse kultuuritegevuse toetamine

Toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil.

Toetamise fookuses on ka kogukondlikkus, kultuuripärand ning regioonide- ja valdkondadevaheline koostöö. Toetuse andmise tulemusena suureneb kogu Eestis regioonide- ja/või valdkondadevaheline kultuurikoostöö, laienevad eri vanuse-, rahvuse- ja keelegruppide osalemisvõimalused ning kultuuritegevus mitmekesistub.

Taotlusvoorude eelarve suurus sõltub hasartmängumaksu laekumisest riigieelarvesse ning aastas toimub neli taotlusvooru.
 

Lisainfo Rahvakultuuri keskuse veebilehel.

Lääne-Viru maakonna ühisürituste finantseerimine ja tegevustoetus

MTÜ, KOV

Ühisüritus on kasumit mittetaotlev ettevõtmine, mis on suunatud maakonna elanikele või mis aitab oluliselt kaasa maakonna kui terviku tuntuse suurenemisele.

Taotluse ühisürituse kulude katteks saab esitada üritust korraldav mittetulundusühing või kohalik omavalitsus.

Tegevustoetust saab taotleda Lääne-Viru maakonnaülene mittetulundusühing, kes oma tegevusega pakub ühise tegutsemise võimalust mitmete omavalitsuste  elanikele ning kelle tegevuse väljund on maakonnaülene.

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. märts ja 1. oktoober. Kui tähtaeg langeb nädalavahetusele või riiklikule pühale, siis on tähtajaks sellele järgnev esimene tööpäev.

Lisainfo Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu veebilehel.

Lääne-Viru maakonna haridusürituste finantseerimine

KOV, aineühendused, ürituste korraldajad

Lääne-Viru maakonna kohalikud omavalitsused, aineühendused ja ürituste korraldajad võivad esitada Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule põhjendatud taotlusi järgmiste valdkondade täiendavaks rahastamiseks:

 • koolieelsete lasteasutuste pedagoogide maakondlikuks koolituseks;
 • maakondlikeks või vabariiklikeks aineolümpiaadideks, võistlusteks, õpilasürituseks;
 • aineühenduste ühistegevuseks;
 • VIROL korraldatavaks maakondlikeks haridusüritusteks.

Taotlused esitatakse kahes voorus. Esimese vooru taotluste vastuvõtmise tähtajaks on 10. detsember ja teise vooru taotluste vastuvõtmise tähtajaks on 20. juuni ning seda rakendatakse reservvahendite olemasolul.

Kui taotluste esitamise tähtaeg langeb puhkepäevale, siis loetakse taotluste esitamise tähtajaks sellele järgnev tööpäev.

Lisainfo Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu veebilehel.

Kogukondliku turvalisuse toetusvoor

MTÜ, KOV

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

 • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
 • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
 • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

 • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja  sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
 • Vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.

Lisainfo Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu veebilehel.

Hasartmängumaksu väikeprojektide taotlusvoor

MTÜ, SA, KOV, riigiasutused, äriühingud

Eesmärk on toetada meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste elluviimist.

Toetuse suurus ühe väikeprojekti kohta on maksimaalselt 10 000 eurot.

Lisainfo: Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel

Noorte osaluse fond

Eesti Noorteühenduste Liidu noorte osaluse fond toetab projekte uute osalusvõimaluste loomiseks, olemasolevate osalusvormide arendamiseks ja noorte osaluse valdkonnas tegutsevate noorteühenduste vahelise koostöö edendamiseks.

Fondist on oodatud raha taotlema nii juba tegutsevad osaluskogud, õpilasesindused ja teised noorteühendused kui ka mitteformaalsed noortegrupid ja noorteaktiivid, kes alles alustavad oma tegevusega.

Toetustel puudub otsene ülem- ja alampiir, kuid keskmiselt on jäävad need 1000€ juurde.

Küsimuste tekkimise korral palume need edastada meiliaadressile projektifond@enl.ee.

Lisainfo: Noorte osaluse fondi veebilehel.

Innove

KOV, juriidiline isik, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, haridusasutused

Hariduse ja tööelu valdkonna taotlusvoorud

Innove toetuste agentuur korraldab avatud taotlusvoore, nõustab toetuse taotlejaid ja toetuse saajaid, korraldab toetuste väljamaksmist ja kontrolli, kogub ja koostab aruandeid. Samuti osaletakse struktuuritoetuste alaste õigusaktide ja juhendite väljatöötamises. Toetuste agentuur vahendab Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusi.

Lisainfo: SA Innove veebilehel

Hooandja

Hooandja on ühisrahastusplatvorm, kus loomingulised ideed saavad toetust koguda. Ühisrahastusplatvormi idee on vahendada toetust paljude toetajate ühisel jõul, sest palju väikesi summasid teeb sama välja, mis üks suur. Hooandja loob hea keskkonna tegija ja toetaja jaoks, kus nende kohtumisel võib tekkida uusi põnevaid ideid ja saada hindamatut tagasisidet.

Lisainfo Hooandja veebilehel.

KredExi toetused

Füüsilised isikud

Väikeelamute rekonstrueerimistoetus

Meede on avatud alates 14. november 2016 ja toetust eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite ammendumiseni.

Toetus on mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes soovivad oma väikeelamu energiatõhusamaks muuta.

Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevustega seotud abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma on 15 000 eurot väikeelamu kohta. Ülejäänud maksumuse peab tagama taotleja omafinantseeringuna.

Toetatakse abikõlblike tegevuste elluviimist enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud väikeelamutes, mis peab olema ka taotleja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

Lisainfo KredExi veebilehel.
 

Kodutoetus lasterikastele peredele

Kodutoetus aitab lasterikastel peredel parandada oma elamistingimusi.

2019. aasta taotlusvoor avatakse eeldatavasti 2019. aasta teises kvartalis. 
Taotlusvooru alguskuupäev ja 2019. aasta taotlemise tingimused avaldatakse KredExi kodulehel 10 kalendripäeva enne taotlusvooru algust.

Riik toetab taotleja elamistingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist kuni 100% ulatuses projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui maksimaalne toetussumma.
Ühe projekti maksimaalseks toetussummaks on 8000 eurot. Taotleja, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud mitte rohkem kui ühe korra, võib toetust taotleda kuni 5000 eurot. Pered, kellele on varasemalt kodutoetust eraldatud rohkem kui ühel korral, kodutoetust rohkem taotleda ei saa.

Lisainfo KredExi veebilehel.

 

Korteriühistud

Päikesepaneelide investeeringutoetus

Taotlusi võetakse vastu alates 23. aprillist 2018. Taotlusvoor on avatud kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni.

Taotleja on Eestis registreeritud avalikõiguslik ja eraõiguslik juriidiline isik, kelle tegevuseks on Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaatori (edaspidi EMTAK) jagudes C, O, P, Q ja I grupis 551 toodud valdkond. Toetuse saamiseks peab hoone olema taotleja omandis ning ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse. Hoonele peab olema väljastatud kasutusluba, kui ehitusluba selle püstitamiseks on väljastatud pärast planeerimis- ja ehitusseaduse jõustumist 1995. aasta 22. juulil.

Korterelamule päikesepaneelide taotlemisel peab elamu vastama vähemalt energiatõhususarvu klassile C.

Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevuste abikõlblike kulude kogusummast, kuid mitte enam kui 30 000 eurot taotleja kohta.

Lisainfo KredExi veebilehel.

 

Hajaasustuse programm

Füüsilised isikud

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.


Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
1) veevarustussüsteemid;
2) kanalisatsioonisüsteemid;
3) juurdepääsuteed;
4) autonoomsed elektrisüsteemid.

Lisainfo valla veebilehel ja Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel.

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine

Füüsilised isikud

Toetuse andmise eesmärk on tagada reovee kokku kogumine reoveekogumisaladel reostuskoormusega üle 2000 tarbijaga piirkondades.

Toetust saavad taotleda isikud, kelle majapidamine asub riiklikult määratud üle 2000 ie reoveekogumisalal. Toetust saab taotleda kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust omanik, ühisomanik või kaasomanik.

Toetust antakse elamu ühendamiseksühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele jagatakse toetust piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et ühiskanalisatsiooni lähima viie aasta jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või – kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus olemas, aga mingil põhjusel ei ole liitutud.

Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde tänavu jaanuaris välja selgitatud keskmisest maksumusest ning sõltub rajatava torustiku pikkusest. Keskmised toetuste summad jäävad vahemikku 2000-2500 eurot.

Lisainfo KIK veebilehel.

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Füüsilised isikud

Rakvere vald osaleb meetmes "Puuetega inimste eluaseme füüsiline kohandamine", mille eesmärk on tagada puudega inimsetele paremad elami-, õppimis- ja töötamistingimused.

Taotlus Rakvere Vallavalitsusele toetuse saamiseks esitatakse Rakvere Vallavolikogu 12.09.2018 määruse nr 18 "Puudega isikule eluruumi kohandamiseks toetuse määramise ja maksmise kord" alusel.

Taotlusvooru avanemisest teavitatakse valla infolehes "Rakvere Valla Sõnumid" ja valla veebilehe uudistes. Taotlusvoorus on võimalik rahuldada üks taotlus, mis valitakse esitatatud taotluste hulgast välja hindamiskomisjoni ettepanekul.

Toetatakse eluruumi kohandamist:
1) liikuvuse seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist;
2) hügieenitoimingute parandamiseks;
3) köögitoimingute parandamiseks.

Lisainfo Rakvere valla veebilehel.

Ministeeriumite ja ametite toetusvoorud

Rahandusministeeriumi toetused

Eesti erinevate regioonide arengueelduste parandamiseks ja riigi regionaalarengu suunamiseks rahastatakse riigieelarvest igal aastal kümmekonda regionaalarengu toetusprogrammi, millest osa on suunatud eripäraste piirkondade toetamiseks ning teine osa kõigile Eesti piirkondadele.

Lisainfo Rahaministeeriumi veebilehel
 

Sotsiaalministeeriumi toetused

2019. aastal on kohalikel omavalitsustel, ühingutel ja ettevõtetel võimalus osaleda mitmetes taotlusvoorudes, et saada rahastust projektidele, millega parandada teenuste kättesaadavust ning kvaliteeti.

Lisainfo Sotsiaalministeeriumi veebilehel.

 

Kultuuriministeeriumi toetused

Kultuuriministeerium toetab eesti kultuuri säilimist ning arendamist valdkondlike projekti- ja tegevustoetuste kaudu.

Toetatatavad valdkonnad: rahvusvaheline koostöö, kunstid, kultuuriväärtused, kultuuriline mitmekesisus, sport, loomeliidud.

Lisainfo Kultuuriministeeriumi veebilehel.
 

Muinsuskaitseameti toetused

Mälestise omanik või valdaja saab mälestise hooldamiseks (sealhulgas valve- ja signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks) ja mälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks või optimaalsete säilitustingimuste loomiseks taotleda Muinsuskaitseametilt toetust.

Toetatavad mälestised: taluarhitektuur, ehitismälestised, ajaloomälestised, arheoloogiamälestised, kunstimälestised.

Lisainfo Muinsuskaitseameti veebilehel.

 

Kodanike Euroopa

Kodanike Euroopa programm on mõeldud Euroopa Liidu kodanikele nende kaasamiseks liidu tegevusse ning ühiste arusaamade kujundamiseks Euroopa Liidu ajaloost, väärtustest ning kultuurilisest rikkusest.

Projektitoetused on ajaliselt piiratud kindlad tegevused, mis viiakse ellu koos Euroopa partneritega.

Taotlejad saavad taotleda rahastust neljas meetmes.
1. Tegevussuund: Euroopa ajalooline mälu
Meetme konkreetsed prioriteedid 2019- 2020:

 • Euroopa lähiajaloo olulisimate pöördepunktide mälestuse jäädvustamine
 • Kodanikuühiskond ja kodanikuosalus totalitaarsetes režiimides
 • Antisemitism, mustlastevastane võitlus, ksenofoobia, homofoobia ja muud sallimatuse vormid: õppetunnid tänaseks
 • Demokraatiale üleminek ja ühinemine Euroopa Liiduga.

2. Tegevussuund: demokraatlik kaasatus ja kodanikualgatus
Demokraatliku kaasatuse ja kodanikuosaluse konkreetsed prioriteedid 2016 - 2020:

 • Arutelud Euroopa tulevikku üle ja Euroskeptitsismi mõistmine
 • Solidaarsuse edendamine kriisi ajal
 • Kultuuridevahelise dialoogi ja vastastikuse mõistmise edendamine ning võitlussisserändajate ja vähemusrühmade häbimärgistamine vastu.

NB! Meede 2.3 Kodanikuühiskonna projektid
Projektid kaasavad kodanikke ja edendavad riikidevahelist partnerlust ja võrgustikke, soodustades osalemist Euroopa Liidu poliitika kujundamise protsessides arutelude, arvamuste kogumise ja levitamise ning heade praktikate vahetamise kaudu.

Taotlejad: mittetulundusühingud, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid, haridus-, kultuuri ja teadusasutused. Partnerid: kohalikud/piirkondlikud omavalitsused või mittetulundusühingud, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid, haridus-, kultuuri- ja teadusasutused ning sõpruslinnade komiteed ja võrgustikud.

Maksimaalne toetus: 150 000€

Maksimaalne kestus: 18 kuud

Minimaalne osalevate riikide arv: 3
Projektis peavad osalema organisatsioonid vähemalt kolmest rahastamiskõlblikust riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik. Tegevus peab toimuma mõnes rahastamiskõlblikest riikidest.

Taotlustähtaeg:
2. september 2019, 1. september 2020  
Projektid peavad algama vahemikus: järgneva aasta 1. märts kuni 31. august.
 

Lisainfo: Kodanike Euroopa veebilehel.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis

Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm

Kultuuri mobiilsusprogrammi kaudu saavad reisitoetust valitud piirkonnas koostöö elavdamiseks, erinevuste/sarnasuste paremaks mõistmiseks, kunstnike ja nende teoste laiemaks tutvustamiseks ja osavõtuks konverentsidest, loomealastest kohtumistest, töötubadest jms taotleda professionaalsed loomeisikud ja kuni kuueliikmelised loomekollektiivid.

Kevadine taotluste tähtaeg on 04.03.2019 – 04.04.2019 15:59 (Soome aja järgi).

Kultuuri- ja kunstiprogramm

Kultuuri- ja kunstiprogrammi mooduliteks on tootmispõhine tegevus ja tulemuse esitlemine, erialase pädevuse tõstmine ning arvamuste, hinnangute, teadmiste ja oskuste vahendamine.

Osalema oodatakse Soome, Rootsi, Taani, Norra, Islandi, Põhjamaade autonoomsete piirkondade - Ahvenamaa, Fääri saarte, Gröönimaa ning Eesti, Läti, Leedu kunstnike ja kultuuritegelasi, kunsti- ja kultuuriasutusi ning organisatsioone, kes teevad koostööd kunstnike ja kultuuritegelastega.

Järgmine taotlusvoor on avatud 04. veebruar kuni 04. märts 15:59 (Soome aja järgi).

Põhja- ja Baltimaade avaliku halduse mobiilsusprogramm

Põhja-Balti avaliku halduse mobiilsusprogrammi uus taotlusvoor avaneb 15. jaanuaril 2019, taotluste tähtaeg on 30. märts 2019.

Põhjamaade Organisatsioonide mobiilsusprogramm NOIM

Toetus on ette nähtud eelkõige koostöö tekkimiseks ja olemasoleva koostöö tugevdamiseks, mitte niivõrd ühekordseteks tegevusteks või tegevusteks, mis on osa suurematest projektidest.

Taotlusperiood: 01.01.2019 kuni 31.12.2019.

Lisainfo Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse veebilehel.