Korraldatud jäätmevedu alates 1. augustist 2020

27.11.20

Lääne-Viru Jäätmekeskus

Piira küla Vinni vald
46607 Lääne-Virumaa
a/a EE142200221050454058
registrikood: 80258178

tel 622 6049, 6 165 165
e-post: klient@lvjk.ee

 

Alates 01.08.2020 alustab Rakvere valla territooriumi teenindamist Lääne-Viru Jäätmekeskus  MTÜ.
Kliente teavitatakse uute lepingute sõlmimisest ja seejärel tuleb Rakvere Vallavalitsusele teha ka uued taotlused korraldatud jäätmeveost vabastamiseks või harvemaks tühjendussageduseks.

Teenuste hinnakiri alates 01.08.2020

Lepingute sõlmimiseks ja jäätmegraafikute muutmiseks võtta ühendust jäätmekeskuse tel 6 165 165 või e-postil: klient@lvjk.ee

 

 

Jäätmeveo erandid ja taotlusvormid

27.11.20

Jäätmeveost vabastamine (avaldus)  - juhul, kui kinnistul keegi ei ela ja seetõttu majapidamises olmejäätmeid ei teki, siis saab jäätmevaldaja esitada vallavalitsusele põhjendatud taotluse korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.


Tühjendussageduse muutmine (avaldus) - erandkorras on olmejäätmete valdajal õigus taotleda, et tema jäätmemahutite tühjendamine toimuks ettenähtust harvemini (näiteks kui talveperioodil ei kasutata suvekodu). Olmejäätmete valdaja esitab selleks vallavalitsusele põhjendatud taotluse. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

Jäätmemahuti ühiskasutus (avaldus) - juhul kui jäätmevaldajad elavad korrusmajas või soovivad kasutada mitme majapidamise peale ühist jäätmemahutit, on võimalik sõlmida ühiskasutusleping. Sellise lepingu sõlmimiseks tuleb vallavalitsusele saata vastavasisuline kokkulepe - kes ja millisel aadressil soovivad ühislepingut sõlmida, millises suuruses mahutit kasutatakse ja kellele vedaja hakkab esitama arveid.

Meie vallas on väga palju olmeprügi nii metsades, kraavide äärtes, teede ääres jne, seega vaatab vallavalitsus vabastustaotlustele eriti suure rangusega, et välistada keskkonnareostust meie valla elanike poolt. Meil on väga palju keskkonnasõbralikke võimalusi oma jäätmetest vabanemiseks ja nendeks kohtadeks ei ole ei loodus ega kalmistu konteinerid. Tõrma kalmistu konteinerid on mõeldud ainult kalmistujäätmete jaoks.

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV