Korraldatud jäätmeveo lepingud pikenevad kuni 31. juulini 2020

31.07.20

2019. aasta lõpus kuulutas Rakvere Vallavalitsus välja korraldatud jäätmeveo hanke, leidmaks olmejäätmete vedajat järgmiseks kolmeks aastaks. Eelmine veoperiood oleks pidanud lõppema 30. aprillil 2020 nagu oli varem ka klientidele ja jäätmevaldajatele teatatud, kuid seoses AS Ragn Sells vaidlustusega pikenes uue hanke läbiviimine aeg ning uue veoperioodi algus lükkub edasi kolme kuu võrra.

Seega, kuni 31.07.2020 tühjendab endise Sõmeru valla jäätmekonteinereid AS Ecovir ja seda 2020.aasta jaanuaris kinnitatud hinnakirja järgi. Jõusse jäävad ka kõik vabastused ja harvemad tühjendussagedused.

Endise Rakvere valla territooriumil aga pikendas Rakvere Vallavalitsus korraldatud jäätmeveo lepingut keskkonnaettevõttega Ragn-Sells AS, mis jätkab olmejäätmete vedu Rakvere vallas samuti kuni 31.07.2020. Küll aga ühtlustatakse senised Rakvere valla jäätmeveo teenustasud endise Sõmeru valla territooriumil kehtivate jäätmeveo teenuse hindadega. 

1. maist 2020 kehtima hakkav konteineri tühjenduse hinnakiri on järgmine:

80L    konteiner 2,11 €
140L  konteiner 2,99 €
240L  konteiner 3,56 €
370L  konteiner 4,60 €
600L  konteiner 7,63 €
660L  konteiner 7,63 €
770L  konteiner 8,84 €
800L  konteiner 8,84 €
1100L konteiner 14,17 €
1500L konteiner 18,23 €
2500L konteiner 28,38 €
4500L konteiner 48,68 €

Täpsem hinnakiri saadetakse kõigile klientidele postkasti või e-postile. Konteinerite tühjendamise sagedused ja veopäevad jäävad kuni 31. juulini 2020 samaks.

 

Korraldatud jäätmevedu alates 1. augustist 2020

Lääne-Viru Jäätmekeskus

Piira küla Vinni vald
46607 Lääne-Virumaa
a/a EE142200221050454058
registrikood: 80258178

tel 622 6049, 6 165 165
e-post: klient@lvjk.ee

 

 

Alates 01.08.2020 alustab Rakvere valla territooriumi teenindamist Lääne-Viru Jäätmekeskus  MTÜ. Kliente teavitatakse uute lepingute sõlmimisest ja siis tuleb Rakvere Vallavalitsusele teha ka uued taotlused korraldatud jäätmeveost vabastamiseks või harvemaks tühjendussageduseks (blanketid).

Teenuste hinnakiri alates 01.08.2020

Meie vallas on väga palju olmeprügi nii metsades, kraavide äärtes, teede ääres jne, seega vaatab vallavalitsus vabastustaotlustele eriti suure rangusega, et välistada keskkonnareostust meie valla elanike poolt. Meil on väga palju keskkonnasõbralikke võimalusi oma jäätmetest vabanemiseks ja nendeks kohtadeks ei ole ei loodus ega kalmistu konteinerid. Tõrma kalmistu konteinerid on mõeldud ainult kalmistujäätmete jaoks.

Sandra Schmidt
keskkonnakaitsespetsialist
tel 5193 1280
sandra.schmidt@rakverevald.ee

Maia Simkin
heakorraspetsialist
tel 5277 235
maia.simkin@rakverevald.ee

 
16.06.20

Jäätmeveo erandid ja taotlusvormid


Jäätmeveost vabastamine  - juhul, kui kinnistul keegi ei ela ja seetõttu majapidamises olmejäätmeid ei teki, siis saab jäätmevaldaja esitada vallavalitsusele põhjendatud taotluse korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.

Tühjendussageduse muutmine - erandkorras on olmejäätmete valdajal õigus taotleda, et tema jäätmemahutite tühjendamine toimuks ettenähtust harvemini (näiteks kui talveperioodil ei kasutata suvekodu). Olmejäätmete valdaja esitab selleks vallavalitsusele põhjendatud taotluse. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

Ühiskasutus - juhul kui jäätmevaldajad elavad korrusmajas või soovivad kasutada mitme majapidamise peale ühist jäätmemahutit, on võimalik sõlmida ühiskasutusleping. Sellise lepingu sõlmimiseks tuleb vallavalitsusele saata vastavasisuline kokkulepe - kes ja millisel aadressil soovivad ühislepingut sõlmida, millises suuruses mahutit kasutatakse ja kellele vedaja hakkab esitama arveid.

Blanketid


Jäätmete sorteerimise üldisi juhiseid ja lisainfot:

 
 
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV