Uus Rakvere valla üldplaneering

Rakvere Vallavolikogu algatas 17.10.2018 otsusega nr 59 Rakvere valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.

Rakvere valla üldplaneeringu koostamise eesmärk on lahendada planeerimisseaduse § 75 määratud ülesanded, ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Tulenevalt planeeringuseadusest ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest tuleb üldplaneeringu koostamisel läbi viia keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). KSH eesmärk on valla arenguga kaasneda võivate majanduslike-, sotsiaalsete- ja kultuurilste mõjude hindamine looduskeskkonnale ja ebasoodsat mõju leevendavate meetmete väljapakkumine.

Vastavalt riigihanke tulemustele on Rakvere valla üldplaneeringu ja KSH koostaja AS KOBRAS, www.kobras.ee. Konsultant/planeerija - Teele Nigola, KSH juhtekspert - Urmas Uri.

Kehtivad üldplaneeringud

Sõmeru valla üldplaneering

Endise Sõmeru valla üldplaneeringu eesmärk on valla üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine.

Planeering on kehtestatud Sõmeru Vallavolikogu 20.07.2006 määrusega nr 21.

Üldplaneeringu seletuskiri

Üldplaneeringu kaart

Legend maakasutusele

Üldplaneeringu detailalade kaart

Detailalad:

Andja

Kohala

Sõmeru

Ubja

Uhtna

Vaeküla

Lisamaterjalid avanevad OÜ E-Konsult veebilehel.


Rakvere valla üldplaneering

Endise Rakvere valla üldplaneeringu eesmärk on on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutusja ehitustingimuste seadmiseks. 

Maakonnaplaneering

Rahandusministeerium on koondanud maakondade planeeringud veebilehele www.maakonnaplaneering.ee

Lääne-Viru maakonnaplaneerigu 2030+