Kehtestati Taaravainu küla, Kuivajõe kinnistu detailplaneering

Rakvere Vallavalitsuse 27.05.2020 korraldusega nr 198 kehtestati Taaravainu küla, Kuivajõe kinnistu detailplaneering. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine, maakasutuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse seadmine, liikluskorralduse ja juurdepääsu lahendamine, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja servituutide määramine.

Planeeritav tegevus Kuivajõe kinnistul on karavaniteenuse osutamine. Teenuste hulka kuuluvad karavanide rent, hooldus, puhastus, remont jne. Detailplaneeringust huvitatud isik soovib suurendada teenuste osutamise mahtu ning laiendada autoparki.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) koostamine ei ole vajalik, kuna tegemist ei ole olulise keskkonnamõjuga.

Detailplaneering võeti vastu Rakvere Vallavalitsuse 15.04.2020 korraldusega nr 139. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus perioodil 04.05.2020-17.05.2020. Avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid ega ettepanekuid ei esitatud, mistõttu avalikku arutelu ei korraldatud.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Rakvere Vallavalitsuses või valla veebilehel www.rakverevald.ee/kehtestatud-planeeringud.