Korraldatud jäätmeveo oluline teave

Alates 1. augustist 2020 korraldab Rakvere vallas jäätmevedu MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus (tel 6165165).

Kliente teavitatakse uute lepingute sõlmimisest ja siis tuleb Rakvere Vallavalitsusele teha ka uued taotlused korraldatud jäätmeveost vabastamiseks või harvemaks tühjendussageduseks (blanketid).

Teenuste hinnakiri alates 01.08.2020

Oluline teave:

• Klient peab tagama tühjenduspäeval kogu teenindusaja jooksul (07.00- 21.00) jäätmeveoki takistusteta vaba ligipääsu kogumismahutile, sealhulgas lukustatud uste, väravate ja tõkkepuu avamise ning kogumismahuti lukustamise korral selle avamise.

• Klient peab vastutama tema kasutuses oleva kogumismahuti säilimise, korrashoiu ja puhtuse eest (näiteks: rohi niidetud ümber mahuti, prügi koristatud, lumi lükatud) ning tagama, et kaanega kogumismahuti kaas oleks suletud asendis;

• Jäätmeveoki ligipääsutee laius peab olema vähemalt 3,5 m ja vaba kõrgus tee kohal vähemalt 4,5 m

• Klient on kohustatud paigutama mahuti tühjenduspäeva teenindusaja alguseks jäätmeveoki peatumiskoha lähedusse

• Klient peab paigutama kuni 240 l mahutavusega ratastel kogumismahuti jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett vms) alusele, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast kaugemal kui 15 meetrit

• Klient peab paigutama üle 240 l mahutavusega või ratasteta kogumismahuti jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett vms) alusele, millele jäätmeveok pääseb juurde kogumismahuti tühjendusküljelt. Üle 240 l mahutavusega ratastel kogumismahuti võib olla jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast kuni 5 m kaugusel; • Kliendil on kohustus tema kasutuses olevale kogumismahutile paigaldama märgistuse, et see kuulub talle.

• Segaolme jäätmete mahutisse EI TOHI panna:

-tule- või plahvatusohtlikud jäätmeid;

-vedelaid jäätmeid;

-ohtlikke jäätmeid;

-biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid;

-suurjäätmeid;

-probleemtooteid või nendest tekkinud jäätmeid;

-käimlajäätmeid;

-kogumiskaevude setteid;

-tuhka temperatuuril üle 30º C;

-pakendamata tänavapühkmeid; 

- puhast paberit;

-puhtaid pakendeid;

-aineid ja esemeid, mis võivad ohustada kogumismahuti hooldajat või jäätmevedajat või teisi isikuid;

-aineid ja esemeid, mis kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada

--mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist;

-ehitus- ja lammutusjäätmeid;