Korraldatud jäätmevedu alates 1. augustist 2023

20.04.23

Korraldatud jäätmevedu kohaldatakse järgmistele olmejäätmetele:
  1)  segaolmejäätmed;
  2)  paber ja kartong;
  3)  biolagunevad toidu- ja köögijäätmed. Biolagunevate jäätmete kogumismahutisse ei tohi panna kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid.

Iga hoonestatud kinnistu peab olema varustatud segaolmejäätmete kogumismahutiga. Segaolmejäätmete mahutisse on keelatud panna taaskasutatavaid jäätmeid, mille liigiti kogumine on korraldatud vastavalt Rakvere valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

Jäätmeid ei ole lubatud jätta kogumismahuti lähedusse.

Alates 1. augustist 2023 tuleb kortermajas biolagunevad toidu- ja köögijäätmed ning üle 10 korteriga kortermajades paber ja kartong koguda liigiti eraldi kogumiskonteineritesse.

Selleks on vajalikud konteinerid:

  • olmejäätmete konteiner
  • biolagunevate jäätmete konteiner
  • papi ja paberi konteiner

Kuidas kortermajas jäätmeid sortida

Korraldatud jäätmevedu alates 1. augustist 2020

21.04.22

Lääne-Viru Jäätmekeskus

Piira küla Vinni vald
46607 Lääne-Virumaa
a/a EE142200221050454058
registrikood: 80258178

tel 622 6049, 6 165 165
e-post: klient@lvjk.ee

 

Alates 01.08.2020 alustab Rakvere valla territooriumi teenindamist Lääne-Viru Jäätmekeskus  MTÜ.
Kliente teavitatakse uute lepingute sõlmimisest ja seejärel tuleb Rakvere Vallavalitsusele teha ka uued taotlused korraldatud jäätmeveost vabastamiseks või harvemaks tühjendussageduseks.

Teenuste hinnakiri alates 01.06.2022
Teenuste hinnakiri alates 01.08.2020

Lepingute sõlmimiseks ja jäätmegraafikute muutmiseks võtta ühendust jäätmekeskuse tel 6 165 165 või e-postil: klient@lvjk.ee

 

Jäätmeveo erandid ja taotlusvormid

10.01.23
Korraldatud jäätmevedu on kohaliku omavalitsuse hallatav tegevus ning see on vajalik, et kõik tekkinud jäätmed saaksid võimalikult tõhusalt ja kiirelt kõrvaldatud. Korraldatud jäätmeveo eesmärgiks on hoida meie elukeskkonda puhtana ning vältida jäätmete sattumist loodusesse. Korraldatud olmejäätmete vedu hõlmab jäätmekäitlusse kõik jäätmetekitajad - nii eramajad, korteriühistud, suvilapiirkonnad kui ka väike-ettevõtted. Igal kinnisasja omanikul ja korteriühistul Rakvere valla haldusterritooriumil on kohustus sõlmida Lääne-Viru Jäätmekeskusega korraldatud jäätmeveo leping.
 
Erandjuhtudel võib vallavalitsuselt taotleda ajutist jäätmeveost vabastamist. Meie vallas leidub olmeprügi nii metsades, kraavide kui teede ääres, seetõttu vaatab vallavalitsus vabastustaotlustele eriti suure rangusega. Selleks, et isiklik huvi ja avalik huvi oleksid kooskõlas, on vallavalitsus seisukohal, et korraldatud jäätmeveost vabastamine peaks olema äärmiselt erandlik.  Avalik huvi on puhas keskkond ja seaduslikult kõrvaldatud jäätmed. Isikliku huvi all mõeldakse jäätmete kõrvaldamist iseseisvalt või väidet, et jäätmeid ei tekitata. 
 
Kui vallavalitsus on veendunud ja saanud tõestust, et kinnistul ei elata, seal ei toimu ehitus- ega muud tegevust, kinnistul puudub hoonestus või seal viibitakse ainult suveperioodil, saab vallavalitsus vabastamise taotluse teatud tähtajaks rahuldada. Peale taotluse rahuldamist on kinnistu omanik kohustatud järgmise aasta 20. jaanuariks esitama vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei kasutata. Kinnistu mittekasutamist tõendab kinnistu omanik vähemalt viimase 6 kuu elektri- ja/või veearvete esitamisega. Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistut ei ole vabastamise hetkest kasutatud, siis pikendatakse vabastust kuni järgmise aasta 20. jaanuarini. Kui selleks kuupäevaks vallavalitsus kinnitust pole saanud, määratakse jäätmevaldaja jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist.
 
Pane tähele!
  • Taotlus erandkorras jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks esitatakse vallavalitsusele vähemalt üks kuu enne vabastamise perioodi alguskuupäeva.
  • Kui kinnistul puudub hoonestus, siis peab vaatamata sellele maatüki eest hoolt kandma.
  • Korraldatud jäätmeveost vabastamine kinnistul, kus asub hoonestus, ei ole üldjuhul põhjendatud, v.a juhul, kui tegemist on eespool nimetatud eranditega. Jäätmeveo eesmärk on, et kõik tekkinud jäätmed saaksid kogutud ja suunatud edasi jäätmekäitlusesse.
  • Alates 1. augustist 2023 rakendub jäätmete liigiti kogumise nõue: kortermajas tuleb biolagunevad toidu- ja köögijäätmed ning üle 10 korteriga kortermajades paber ja kartong koguda liigiti eraldi kogumiskonteineritesse.

 

Hea teada!
  • Hajaasustusaladel seoses jäätmetekitajate vähesuse ja hajutatusega saab omavalitsus korraldada jäätmevedu minimaalselt 1 kord kvartalis.
  • Tiheasustusaladel on jäätmeveo miinimum määraks 1 kord kuus.
 
Jäätmeveost vabastamiseks tuleb esitada Rakvere Vallavalitsusele taotlusvorm, mis on leitav allpool, saata see digiallkirjastatuna e-postile: sandra.schmidt@rakverevald.ee või tuua paberkandjal vallavalitsusse. 
Küsimuste korral võtta ühendust Rakvere valla keskkonnakaitsespetsialistiga: Sandra Schmidt, tel 5193 1280, e-post: sandra.schmidt@rakverevald.ee
 
Taotlusvormid:

Jäätmeveost vabastamine (avaldus)  - juhul, kui kinnistul keegi ei ela ja seetõttu majapidamises olmejäätmeid ei teki, siis saab jäätmevaldaja esitada vallavalitsusele põhjendatud taotluse korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.

Tühjendussageduse muutmine (avaldus) - erandkorras on olmejäätmete valdajal õigus taotleda, et tema jäätmemahutite tühjendamine toimuks ettenähtust harvemini (näiteks kui talveperioodil ei kasutata suvekodu). Olmejäätmete valdaja esitab selleks vallavalitsusele põhjendatud taotluse. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

Jäätmemahuti ühiskasutuse kokkulepe (avaldus) - juhul kui jäätmevaldajad elavad korrusmajas või soovivad kasutada mitme majapidamise peale ühist jäätmemahutit, on võimalik sõlmida ühiskasutusleping. Sellise lepingu sõlmimiseks tuleb vallavalitsusele saata vastavasisuline kokkulepe - kes ja millisel aadressil soovivad ühislepingut sõlmida, millises suuruses mahutit kasutatakse ja kellele vedaja hakkab esitama arveid.

Jäätmeõiend (vorm) - ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kohta objektil.

 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV