Endise Rakvere valla territooriumi ostuab korraldatud jäätmeveo teenust AS Ragn Sells. Endise Sõmeru valla territooriumil osutab korraldatud jäätmeveo teenust Lääne-Viru Jäätmekeskus. Täpsem info allpool.

Korraldatud jäätmevedu endise Rakvere valla territooriumil

19.09.18

Endise Rakvere valla territooriumil osutab jäätmeveo teenust AS Ragn-Sells. Alates 01.05.2017 loetakse kõik endise Rakvere valla territooriumil elavad vallaelanikud liidetuks korraldatud olmejäätmeveoga, jäätmekonteinerite tühjendamise ainuõigus on AS-l Ragn-Sells ja kehtima hakkavad allpool tabelis toodud teenuste hinnad. Uus jäätmeveoleping ASga Ragn-Sells kestab kuni 30.04.2020.

Alates 1. maist 2017 kehtivad alljärgnevad olmejäätmete konteinerite tühjendamise teenuste hinnad (sisaldavad käibemaksu):

Jäätmeliik

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus või tühisõit

Graafikuväline tellimisel tühjendus

 

Konteineri rent
(kuu)

 

Konteineri müük
(tk/uus)

Olmejäätmed
(korraldatud jäätmevedu)

jäätmekott kuni 50 l

0,02 €

0,04 €

-

-

kuni 80 l

0,02 €

0,04 €

3,80 €

47,00 €

kuni 140 l

0,02 €

0,04 €

3,80 €

47,00 €

kuni 240 l

3,00 €

6,00 €

3,80 €

59,00 €

kuni 370 l

3,84 €

7,68 €

5,40 €

119,00 €

kuni 600-660 l

6,48 €

12,96 €

6,80 €

218,00 €

kuni 800 l

6,90 €

13,80 €

9,20 €

222,00 €

Kuni 1100 l

9,68 €

19,36 €

11,20 €

240,00 €

kuni 1500 l

13,20 €

26,40 €

13,40 €

504,50 €

kuni 2500 l

20,40 €

40,80 €

15,60 €

703,00 €

kuni 4500 l

34,80 €

69,60 €

24,60 €

863,00 €

 

Korraldatud jäätmeveo juurde kuuluvad lisatasud:

Teenus

Ühik

Hind

Mahutivälised pakendatud jäätmed (ilma kliendipoolse tellimuseta)

m3

30,00 €

Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega

kord

1,70 €

 

Lisateenuste hinnakiri

Teenus

Ühik

Hind

Konteineri paigaldamine, äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu 80-1100L (ratastel konteiner)*

kord

18,00€

Konteineri paigaldamine äratoomine või vahetamine teist tüüpi konteineri vastu 1500-4500 (ratastel konteineri)*

kord

48,00€

Jäätmekoti või kuni 800-liitrise ratastel konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-15m veoki peatumiskohast)

kord

3,85 €

Jäätmekoti või ratastel  kuni 240-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (16-40m veoki peatumiskohast)

kord

11,50 €

ASSA või  ABLOY tabalukk kodeeritud Ragn-Sellsi võtmega**

tk

45,60 €

Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile

konteiner

12,00 €

Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile

konteiner

36,00 €

Veograafiku või lepingu korduv väljastamine eritellimusel posti teel

tk

1,00 €

Kordusarve saatmine tasumata arve kohta

tk

2.30 €

Võlateate saatmine tasumata arve kohta

tk

3.83 €

*Ragn-Sellsi rendikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel (kliendi soovil, lepingu lõppemisel või Ragn-Sellsi algatusel kliendi võlgnevuse tõttu) lisandub konteineri tühjendustasu ja pesu ( 80-1100 liitrit 14.40 € ja 1,5-4,5 liitrit 30,00 €).

** RS võtmega kodeeritud luku ostmisel ei lisandu luku avamise tasu

Info hindade ja käitlusteenuste osutamise tingimuste kohta leiate ka meie kodulehelt www.ragnsells.ee

Uue lepingu järgi on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud ainult olmejäätmed, papi- ja paberijäätmete ära andmiseks peab kinnistuomanik kasutama kas avalikke papi- ja paberikonteinereid või tellima AS-lt Ragn-Sells papi-ja paberijäätmete äraveo teenuse. Suurjäätmete äravedu tuleb samuti korraldada kinnistuomanikul.

AS-le Ragn-Sells kuuluvate rendikonteinerite valdajad  tasuvad renditasu edasi kui nad pole teenusest loobunud.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Korraldatud jäätmevedu endise Sõmeru valla territooriumil

13.02.20

Lääne-Viru Jäätmekeskus

Piira küla
Vinni vald
46607 Lääne-Virumaa
a/a EE142200221050454058
registrikood: 80258178

tel 622 6049, 6 165 165
e-post: klient@lvjk.ee

 

Teenuste hinnakiri alates 01.02.2020

Sõmeru valla  haldusterritoorium moodustab ühe jäätmeveopiirkonna. Alates 2. maist 2015 on jäätmeveo ainuõigus antud üle mittetulundusühingule Lääne-Viru JäätmekeskusLääne-Viru Jäätmekeskuse poolt korraldatud jäätmeveoteenuse riigihanke võitis madalaima hinna pakkujana OÜ Ekovir. Seega tühjendavad alates 02. maist 2015 Sõmeru vallas segaolmejäätmete konteinereid nimetatud veoteenuse osutaja prügiautod. 

Alates 1. aprillist 2015 saavad kõik jäätmevaldajad sõlmida lepingud Lääne-Viru Jäätmekeskusega.

Oluline info konteinerite kohta on siin.
 

Jäätmeskuse info tel    6 165 165

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatakse kõik jäätmetekitajad – eramud, kortermajad, sealhulgas ka need eramajad, suvekodud ja väike-ettevõtted, kes varem prügiveo lepinguid ei pidanud vajalikuks sõlmida. Kirjaliku lepingu sõlmimata jätmine ei vabasta kedagi kohustusest jäätmeid AS-le Eesti Keskkonnateenused üle anda. Jäätmevedu toimub omavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registri alusel.


Tiheasustusega aladel (Sõmeru-Näpi-Roodevälja-Ussimäe piirkond, Uhtna piirkond, Kohala piirkond, Ubja piirkond ja Vaeküla piirkond) peab toimuma jäätmemahutite tühjendamine 1 kord 4 nädala jooksul ja minimaalne jäätmemahuti maht on 80 liitrit.
Hajaasustusega aladel peab jäätmemahuti tühjendamine toimuma vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul ja minimaalne jäätmemahuti maht on 80 liitrit.

Oluline on tagada lepingus märgitud kuupäeval jäätmekonteinerile ligipääs, tõrgete olemasolu korral tuleb vedajat ette teavitada vähemalt üks tööpäev. Juhul, kui jäätmete veopäeval jäätmeid vedajale üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn. tühisõidu arve.


Jäätmeveo erandid ja taotlusvormid


Jäätmeveost vabastamine - juhul, kui kinnistul keegi ei ela ja seetõttu majapidamises olmejäätmeid ei teki, siis saab jäätmevaldaja esitada vallavalitsusele põhjendatud taotluse korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.

Harvem tühjendussagedus - erandkorras on olmejäätmete valdajal õigus taotleda, et tema jäätmemahutite tühjendamine toimuks ettenähtust harvemini (näiteks kui talveperioodil ei kasutata suvekodu). Olmejäätmete valdaja esitab selleks vallavalitsusele põhjendatud taotluse. Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

Ühiskasutus - juhul kui jäätmevaldajad elavad korrusmajas või soovivad kasutada mitme majapidamise peale ühist jäätmemahutit, on võimalik sõlmida ühiskasutusleping. Sellise lepingu sõlmimiseks tuleb vallavalitsusele saata vastavasisuline kokkulepe - kes ja millisel aadressil soovivad ühislepingut sõlmida, millises suuruses mahutit kasutatakse ja kellele vedaja hakkab esitama arveid.

Jäätmete sorteerimise üldisi juhiseid ja lisainfot:

 
 
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV