Ametnikud

8.02.23
 

Ametinimetus, ametijuhend

Tegevusvaldkond

Nimi, vastuvõtuajad      

Puhkuste

ajakava 2022

Telefon/e-post

Haridus                       

 Vallavanem Ametiasutuse töö korraldamine, valla esindamine Maido Nõlvak  

Tel 527 5488
maido.nolvak@rakverevald.ee

kõrgem

 Abivallavanem

Vee- ja soojamajandus

Viktor Häninen
E 13-15

 

Tel 329 5942, 527 7233
viktor.haninen@rakverevald.ee

kõrgem
 Finantsnõunik Eelarve ja finantsplaneerimine

Katrin Vellema

 

Tel 329 5949
katrin.vellema@rakverevald.ee

kõrgem
 Raamatupidamine (TL) Arvete tasumine, väljastamine, sularahaarveldused

Luule Alatsei
Kristel Nõmm
Kaili Ruberg

 

 

 

Tel 322 1888  
Tel 322 1550

luule.alatsei@rakverevald.ee
kristel.nomm@rakverevald.ee
kaili.ruberg@rakverevald.ee
raamatupidamine@rakverevald.ee

 

 Vallasekretär

Vallavalitsuse ja volikogu istungid, õigusaktid, kohtus esindamine, andmekaitse 

täitmata ametikoht
 

 

 

 

 Jurist-hankespetsialist

Hangete läbiviimine, lepingute sõlmimine, ametnike õigusalane nõustamine, vallasekretäri asendamine Ahti Randmere   Tel 3220846
ahti.randmere@rakverevald.ee
kõrgem

 Kantseleispetsialist

Personalitöö, töökeskkond Tiia Jürisoo  


Tel 329 5943

tiia.jurisoo@rakverevald.ee

kõrgem

 Juhiabi 

Avalduste vastuvõtt, dokumendihaldus, arhiiv,
lapse sünni registreerimine, elukoha registreerimisega seotud toimingud, rahvastikuregistri tõendite väljastamine, valla veebileht

Janne Lainjärv

 

Tel 329 5944
janne.lainjarv@rakverevald.ee

kõrgem

 Maanõunik

Maakorralduslikud küsimused, aadressandmed, maamaksud

Jaan Kangur
N 9-12 ja 13-15

 

Tel 322 1025
jaan.kangur@rakverevald.ee

kõrgem

 Heakorraspetsialist

Heakord, mänguväljakud, raieload, hulkuvad loomad, Tõrma kalmistu haldamine

Maia Simkin
E  9-11

 

Tel 322 1730, 527 7235
maia.simkin@rakverevald.ee

kõrgem

 Majandusspetsialist 

Teede ja tänavate korrashoid, teederegister, välisvalgustuse hooldamine, lumetõrje

Rainis Tõnnison
N 9-12 ja 13-15

 

Tel 329 5945, 512 9231
rainis.tonnison@rakverevald.ee

kõrgem
 
 Majandusspetsialist
 
Elamu- ja kommunaalmajanduse küsimused, jooksvad haldus- ja majandusküsimused Janek Seidelberg

 4.2022

Tel 329 5945, 529 0230
janek.seidelberg@rakverevald.ee

kutsekeskharidus
 Keskkonnakaitsespetsialist Loodushoid, keskkonnakaitse, jäätmed, maakorralduslikud küsimused; hajaasustuse programmi koordineerimine Sandra Schmidt

 

Tel 5193 1280
sandra.schmidt@rakverevald.ee
kõrgem

 Ehitusjärelevalve spetsialist

Ehitus- ja kasutusload, kaeveload, projekteerimistingimused, ehitisregister, ehitusjärelevalve

Inge Liivak
E  9-11
N 9-12 ja 13-15

 

Tel 329 5947
inge.liivak@rakverevald.ee

kõrgem

 Sotsiaalnõunik

Sotsiaaltoetused ja -teenused, hooldekodusse paigutamine, eestkoste seadmine täisealisele isikule

Anneli Saaber
vastuvõtt kokkuleppel

 

Tel 329 5948, 528 3430
anneli.saaber@rakverevald.ee

kõrgem

 
 Sotsiaaltööspetsialist

Sotsiaaltoetused, nõustamine Mirje Reinumäe

E 9-11
N 9-12  ja 13-15

 

Tel 327 8264, 528 8686
mirje.reinumae@rakverevald.ee

kõrgem
 Ennetustööspetsialist Valdkondadeülene ennetustöö, projektijuhtimine, nõustamine Eneli Baumann   Tel 5190 3010
eneli.baumann@rakverevald.ee
kõrgem
 Laste eestkoste- ja  tugiteenuste spetsialist Laste eestkoste, tugiteenused lastega peredele Eveli Indov

 

Tel 329 5946, 5433 0046
eveli.indov@rakverevald.ee
kõrgem

 
 Lastekaitsespetsialist 

Lastekaitsealased küsimused, koolikohustuse täitmise jälgimine

Kristi Palu

(teenistussuhe
ajutiselt peatunud)

 

kõrgem
 Lastekaitsespetsialist  Lastekaitsealased küsimused, koolikohustuse täitmise jälgimine Evely Kajala   Tel 329 5946, 520 7013
evely.kajala@rakverevald.ee
kõrgem
 Haridus- ja noorsootöönõunik Valla hariduselu, huvihariduse- ja noorsootöö juhtimine ning korraldamine, õpilasliinid Monica Jaanimets  

Tel 322 1132, 5866 4670
monica.jaanimets@rakverevald.ee

kõrgem
 Kultuurinõunik  Kultuuri- ja vaba aja tegevused,  üritused ja huviringid, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine,
Sõmeru päevakeskuse tegevus
Siiri Saarmets   Tel 322 1021, 5336 4604
siiri.saarmets@rakverevald.ee
kõrgem
 Spordi- ja tervisedenduse nõunik  Sporditöö, tervisedendus, turvalisus, spordiürituste korraldamine Siiri Kohver

 

Tel 5301 9590
sport@rakverevald.ee
siiri.kohver@rakverevald.ee
kõrgem

 Noorsootööspetsialist (TL)

Noorsootöö, noorte huvitegevus, laagrid, ühisüritused, projektitöö
Noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldaja

Oxana Nikitina

teenistussuhe ajutiselt peatunud


 

kõrgem

 Noorsootööspetsialist (TL) Noorsootöö, noorte huvitegevus, laagrid, ühisüritused, projektitöö
Noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldaja
Asti Pärnsalu   Tel 5301 5577
asti.parnsalu@rakverevald.ee
kõrgem


 Kultuuritöötaja (TL)

Sõmeru päevakeskuse tegevus, kultuuriürituste korraldamine, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine Reelika Kirsipuu  

Tel 322 1021, 5330 0288

reelika.kirsipuu@rakverevald.ee

kõrgem

 IT-nõunik IKT arendamine Mario Mikvere

 

Tel 327 8266, 515 3752
mario.mikvere@rakverevald.ee

 kõrgem


Ametnike palgaandmed on avalikustatud Avaliku teenistuse veebilehel.

*TL - töölepingu alusel töötaja