Ametnikud

25.11.21
 

Ametinimetus, ametijuhend

Tegevusvaldkond

Nimi,
vastuvõtuajad            

Puhkuste ajakava 2021.a

Telefon/e-post

Haridus                       

Vallavanem Ametiasutuse töö korraldamine, valla esindamine Maido Nõlvak 22.11.-28.11.2021

Tel 329 5940, 527 5488 
maido.nolvak@rakverevald.ee

kõrgem

Abivallavanem

Vee- ja soojamajandus

Viktor Häninen
E 13-15

 

Tel 329 5942, 527 7233
viktor.haninen@rakverevald.ee

kõrgem
Finantsnõunik Eelarve ja finantsplaneerimine

Katrin Vellema

 

Tel 329 5949
katrin.vellema@rakverevald.ee

kõrgem
Raamatupidamine (TL) Arvete tasumine, väljastamine, sularahaarveldused

Luule Alatsei
Kristel Nõmm
Kaili Ruberg

 

Tel 322 1888  
Tel 322 1550

luule.alatsei@rakverevald.ee
kristel.nomm@rakverevald.ee
kaili.ruberg@rakverevald.ee

 

 Vallasekretär,
 andmekaitse spetsialist

Vallavalitsuse ja volikogu istungid, õigusaktid, andmekaitse 

Sirje Veiman
N  9-12 ja 13-15

24.11.-30.11.2021
02.12.-0712.2021
09.12.-14.12.2021
16.12.-21.12.2021
27.12.-30.12.2021

Tel 327 8262
sirje.veiman@rakverevald.ee

kõrgem

 Jurist

Personalitöö, töökeskkond, istungite ettevalmistus Eveli Indov  


Tel 329 5943
eveli.indov@rakverevald.ee

kõrgem

 Juhiabi 

Avalduste vastuvõtt, dokumendihaldus, arhiiv,
lapse sünni registreerimine, elukoha toimingud, tõendite väljastamine, valla veebileht

Janne Lainjärv
ENR  9-12 ja 13-15

 

Tel 329 5944
janne.lainjarv@rakverevald.ee

kõrgem


 Arendus- ja   planeerimisspetsialist
 

Üld- ja detailplaneeringud, arengukava,  arendus- ja toetusprogrammid, MTÜde nõustamine Kaire Kullik 20.12-31.12.2021

Tel 322 0846, 506 9623
kaire.kullik@rakverevald.ee

kõrgem

 Maanõunik

Maakorralduslikud küsimused, aadressandmed, maamaksud

Jaan Kangur
N 9-12 ja 13-15

 

Tel 322 1025
jaan.kangur@rakverevald.ee

kõrgem

 Heakorraspetsialist

Heakord, mänguväljakud, raieload, hulkuvad loomad, Tõrma kalmistu haldamine

Maia Simkin
E  9-11

 

Tel 322 1730, 527 7235
maia.simkin@rakverevald.ee

kõrgem

 Majandusspetsialist 

Teede ja tänavate korrashoid, teederegister, välisvalgustuse hooldamine, lumetõrje

Rainis Tõnnison
N 9-12 ja 13-15

 

Tel 329 5945, 512 9231
rainis.tonnison@rakverevald.ee

kõrgem
 
 Majandusspetsialist
 
Elamu- ja kommunaalmajanduse küsimused, jooksvad haldus- ja majandusküsimused Janek Seidelberg

 

Tel 329 5945, 529 0230
janek.seidelberg@rakverevald.ee

kutsekeskharidus
 Keskkonnakaitsespetsialist Loodushoid, keskkonnakaitse, jäätmed, maakorralduslikud küsimused; hajaasustuse programmi koordineerimine Sandra Schmidt   Tel 5193 1280
sandra.schmidt@rakverevald.ee
kõrgem

 Ehitusjärelevalve insener

Ehitus- ja kasutusload, kaeveload, projekteerimistingimused, ehitisregister, ehitusjärelevalve

Inge Liivak
E  9-11
N 9-12 ja 13-15

 

Tel 329 5947
inge.liivak@rakverevald.ee

kõrgem

 Sotsiaalnõunik

Sotsiaaltoetused ja -teenused, hooldekodusse paigutamine, eestkoste seadmine täisealisele isikule

Anneli Saaber
vastuvõtt kokkuleppel

 

Tel 329 5948, 528 3430
anneli.saaber@rakverevald.ee

kõrgem

 
 Sotsiaaltööspetsialist

Sotsiaaltoetused, nõustamine Mirje Reinumäe

E 9-11
N 9-12  ja 13-15

 

Tel 327 8264, 528 8686
mirje.reinumae@rakverevald.ee

kõrgem
 Sotsiaalkaitse ennetustöö spetsialist Valdakondadeülene ennetustöö, projektijuhtimine Eneli Baumann   Tel 5190 3010
eneli.baumann@rakverevald.ee
kõrgem


 Kultuurinõunik 

Kultuuri- ja vaba aja tegevused,  üritused ja huviringid, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine,
Sõmeru päevakeskuse tegevus

Siiri Saarmets

 

Tel 322 1021, 5336 4604
siiri.saarmets@rakverevald.ee

kõrgem

 
 Lastekaitsespetsialist 

Lastekaitsealased küsimused, koolikohustuse täitmise jälgimine, töö eestkoste- ja asendushooldusperedega

Kristi Palu

01.11.-21.11.2021

Tel 329 5946, 520 7013
kristi.palu@rakverevald.ee

kõrgem
 Haridus- ja noorsootöönõunik Valla hariduselu, huvihariduse- ja noorsootöö juhtimine ning korraldamine, õpilasliinid Monica Jaanimets  

Tel 322 1132, 5866 4670
monica.jaanimets@rakverevald.ee

kõrgem
Spordi- ja tervisedenduse spetsialist  Sporditöö, tervisedendus, turvalisus, spordiürituste korraldamine Siiri Kohver   Tel 5301 9590
sport@rakverevald.ee
siiri.kohver@rakverevald.ee
kõrgem

 Noorsootööspetsialist (TL)

Noorsootöö, noorte huvitegevus, laagrid, ühisüritused, projektitöö, üldkasulikule tööle suunatud alaealiste juhendamine

Piret Laidroo 
Vastuvõtt kokkuleppel
Sõmeru Noorte Loodus- ja Tehnikamajas
aadressil Kooli 2a Sõmeru 

 

Tel 5302 1521
piret.laidroo@rakverevald.ee

kõrgem


Kultuuritöötaja (TL)

Sõmeru päevakeskuse tegevus, kultuuriürituste korraldamine, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine Reelika Kirsipuu  

Tel 322 1021, 5330 0288

reelika.kirsipuu@rakverevald.ee

kõrgem

IT-nõunik (TL) IKT arendamine Mario Mikvere 22.11.-28.11.2021

Tel 327 8266, 515 3752
mario.mikvere@rakverevald.ee

 kõrgem


Ametnike palgaandmed on avalikustatud Avaliku teenistuse veebilehel.

*TL - töölepingu alusel töötaja