Sotsiaaltoetuste taotlemine

9.09.22

Rakvere valla elanikul on õigus taotleda riiklikke ja vallaeelarvest makstavaid sotsiaaltoetusi. Vallaeelarvest makstavate toetuste eraldamist reguleerib Rakvere valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord (Vvol 24.01.2018 määrus nr 6).

Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitab isik või tema esindaja vallavalitsusele vormikohase avalduse (vt blanketid) ja vajadusel täiendavad dokumendid, mis on vajalikud abi saamise õiguse väljaselgitamiseks (kulutusi ja perekonna sissetuleku suurust tõendavad dokumendid; tõend Eesti Töötukassas arveloleku kohta; arstliku ekspertiisi otsus puude kehtivuse kohta, rehabilitatsiooniplaan, tõendus elatise saamise või mittesaamise kohta ning vajadusel muud tõendid või dokumendid).

Riiklikud toetused

Abivajadusest mittesõltuvad sotsiaaltoetused

Abivajadusest sõltuvad sotsiaaltoetused

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV