Sügis toob huvihariduse toetamisel muudatusi

Juunikuu vallavolikogu istungil kinnitati uus Rakvere valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord, mille alusel kaetakse ühe huvihariduse omandamise või ühes huvitegevuses osalemise kulud õpilase või lapse kohta 100% ulatuses.

Mis muutus?

Uuest õppeaastast toetatakse põhikoolides ja gümnaasiumides õppivate noorte kõrval ka ametikoolides õppivaid noori, kuna ametikoolides õppivad noored ei ole valdavalt veel iseseisvad ning sõltuvad vanematest. 

Uudne on ka see, et erandkorras toetatakse 6-8-aastaseid alusharidust omandavaid ehk siis lasteaias käivaid eriandekaid lapsi. Lapse võimekust peab kirjalikult tõendama nii lasteaia kui huvikooli pedagoog. Eesmärgiks on lapse eriandekuse varajane märkamine ja toetamine.

Organisatoorses pooles sätestub muudatusena see, et taotluse huvihariduse- ja tegevuse toetamiseks esitab huvikool või muu huvitegevuse osutaja. Lapsevanemal ei ole vaja enam valda taotlust esitada, vaid tuleb pöörduda huvitegevuse osutaja poole. Teenuse osutajal tuleb taotlus esitada tähtaegselt (s.o mitte hiljem kui 15. oktoober) koos õpilaste nimekirjaga, peale mida sõlmitakse teenuse osutaja ja valla vahel leping. Muudatus aitab vältida dubleerivat taotluste esitamist ning kiirendada menetlemise protsessi.

Uue korra järgi toetab vald ainult ühte huvihariduse valikut õpilase kohta, kattes täies mahus õppe- ja kohamaksu kulud. Samuti on uues korras toodud välja võimalus toetuse saamiseks erijuhtudel. 

Eraldi taotluse alusel toetatakse õpilase osalemist olulistel maakondlikel, Eesti, Euroopa või maailmameistrivõistlustel ja muusika- ning tantsukonkurssidel. Toetuse andmise ja suuruse otsustab vallavalitsus.

Mis jäi samaks?

Samaks on jäänud tingimused, et toetatakse nii huvihariduse omandamist huvikoolis, mis on registreeritud Eesti hariduse infosüsteemis, kui ka huvitegevust, mida osutavad mittetulundusühingud, osaühingud ja FIE-d, kes on registreeritud äri- või spordiregistris. 

Loomulikult on toetuse eelduseks jätkuvalt see, et õpilase ja vähemalt ühe vanema alaliseks elukohaks Eesti rahvastikuregistri andmetel on Rakvere vald.

Mis jääb lapsevanema ülesandeks?

Motiveerida ja toetada oma last leidmaks lapsele sobiv huvitegevus ning pöördumine huvikooli või huvitegevuse osutaja poole ja oma lapse soovist teada andmine, et laps soovib tegelema hakata just selle huvialaga. Koos lapsega tuleks selgeks saada, mis on nii öelda esimene eelistus, sest käia võib ju mitmes ringis. Esimese eelistuse tasub kohalik omavalitsus, teise, kolmanda ja nii edasi valiku tasub lapsevanem ise. Mitme huvialaga tegelemise korral täpsustab vallavalitsuse haridus- ja noorsootöönõunik vanemaga vesteldes valikueelistuse välja.

Vanema kanda jääb endiselt hoolitseda laste huvikooli või -ringi transportimise eest. Ja lisaks muidugi hankida vajalik varustus ja/või vahendid huvialaga tegelemiseks. 

Veelgi olulisem on aga kasvatada lastes kohusetunnet ja sihikindlust ning oma lapse tegemistega kursis olemine. Vanema kohustus on jälgida, et laps ikka käiks huvikoolis või –ringis. Huvikoolist või -ringist lahkumise korral peab sellest koheselt teada andma valla haridus- ja noorsootöönõunikule.

Lõpetuseks

Rakvere vald soovib oma laste ja õpilaste huvialadega tegelemist igati toetada. Oma tugevate külgede välja arendamine ja ande varajane märkamine on igaühe jaoks oluline, sest see lisab ellu palju positiivsust, elurõõmu ja tegutsemistahet.

Huvihariduse ja –tegevusega seotud muudatustes paremaks orienteerumiseks pöörduge julgesti valla haridus- ja noorsootöönõuniku poole.

Seniks aga, ilusat suve!

Monica Jaanimets
Rakvere valla haridus- ja noorsootöönõunik

Sirje Rebane
Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni aseesimees